25 Şubat 2013 Pazartesi

İcra Dairesince Fazla Tahsil Edilen Paranın İadesi - Dava Şartı – Hukuki Yarar – İstirdat – İcranın İadesi
 

Açılmış bir davanın esasının incelenebilmesi (davanın mesmu, yani dinlenebilir olabilmesi) bazı şartların tahakkukuna bağlı olup, bunlara dava şartları denir. Dava şartlarından bir kısmı olumlu ( varlığı mutlaka gerekli ); diğer bir kısmı da, olumsuz (yokluğu mutlaka gerekli) niteliktedir. Hakim, önüne gelen bir davada, dava şartlarının mevcut olup olmadığını re'sen(kendiliğinden)gözetmelidir.

Olumlu dava şartlarından biri de, davacının o davayı açmakta hukuki yararının bulunmasıdır. Açılmasında davacısı yönünden hukuki yarar bulunmayan bir dava, dava şartının yokluğundan dolayı reddedilmelidir.

Hukuki yararın varlığı koşulunun mevcut olup olmadığı, her bir davada o davaya konu olayın somut özellikleri çerçevesinde, hakim tarafından değerlendirilmelidir.

Bir hakkın, mahkeme kararına gerek olmaksızın, başka bir yolla ve aynı ölçüde güvenli olarak elde edilebilmesinin mümkün bulunduğu hallerde, o hakla ilgili olarak dava açılmasında hukuki yarar yoktur. Bazen bizzat Kanun, bir hakkın dava dışı bir yolla elde edileceğini açıkça düzenler ve hak sahibinin ayrıca bir ilam almasına gerek bulunmadığını özellikle vurgular. İşte, bir davanın açılmasında hukuki yarar bulunmadığının, açık ve özel bir kanun hükmüyle belirtildiği bu tür hallerde, davacının o davayı açmakta hukuki yararı bulunup bulunmadığının hakim tarafından resen değerlendirilmesine gerek yoktur. Zira, Kanun Koyucu, ayrıca hüküm alınmasının gerekmediğini belirtmek suretiyle, o hakkın dava konusu edilmesinde hukuki yararın mevcut olmadığını baştan ve bizzat belirlemiş olmaktadır. İcra ve İflas Kanunu'nun 40. maddesindeki düzenleme de bunlardan biridir.

Mahkeme kararına gerek bulunmadığı Kanunda özel olarak belirtilen hallerden biri de İcra ve İflas Kanunu'nun "Fazla verilen paranın geri alınması" başlıklı 361. maddesidir. Bu hüküm, "İcra dairelerince borçludan fazla para tahsil olunarak alacaklıya verildiği yahut yanlışlıkla bir tarafa para tediye olunduğu hesap neticesinde anlaşılırsa verilen para ayrıca hükme hacet kalmaksızın o kimseden geri alınır." şeklinde emredici bir düzenlemeyi içermektedir.

Belirtilmelidir ki; 361. madde hükmü, ilamlı veya ilamsız tüm icra takiplerinde, her ne sebeple olursa olsun, borçludan fazla para tahsil edilen her durumda uygulama yeri ve alanı bulunan, özel bir hükümdür. Buna göre, icra daireleri, hesaplama sonucunda fazladan tahsil edildiği ortaya çıkan tutarları, ayrı bir mahkeme hükmüne gerek olmaksızın, borçluya geri vermekle yükümlüdürler.

Açıktır ki, burada, icra müdürüne kanun tarafından verilmiş, özel bir görev ve daha da önemlisi cebri icra gücünün kullanılması kapsamındaki bir yetki söz konusudur:

İcra Müdürü, dayanağı ve şekli ne olursa olsun, girişilmiş bir icra takibinde, borçludan tahsil edilen paranın, tahsili gerekenden daha fazla olduğunu hesap sonucunda belirlediği durumlarda, cebri icra gücünü kullanarak, fazla tahsilatı borçluya geri verecektir.

Borçlunun veya vekilinin o yoldaki talebine rağmen, icra müdürlüğü iadeyi sağlamadığı takdirde, bu işleme karşı borçlunun İcra ve İflas Kanunu'nun 16. ve 17. maddeleri uyarınca şikayet yoluna başvurabileceği açıktır. Bu yolun, borçlu yönünden genel hükümlere göre dava açma yoluna oranla daha az güvence sağlayacağı da ileri sürülemez. Zira, icra müdürü işlemini şikayet yoluyla inceleyecek olan da bir Mahkeme ( İcra Mahkemesi )dir ve onun kararına karşı kanun yolları da açıktır. Dahası, fazladan tahsil edilen paranın istirdadı konusunda ayrı bir ilam alınmış olsa bile, o ilamın infazı yine icra dairesince sağlanacağına göre, dava yoluyla elde edilecek başkaca ve pratik bir yarar da bulunmayacaktır.

Hal böyle fazladan tahsil edildiği icra dairelerine bildirilmesi halinde yapılacak hesap sonucunda fazladan tahsil edildiği belli olan miktarlar yönünden İcra ve İflas Kanunu'nun 361. maddesi çerçevesinde talepte bulunması gerektiğinden, borçlunun ayrıca istirdat davasını açmakta hukuki yararı bulunmamakta olup, dolayısıyla açılabilecek bir davanın bu nedenle reddi gerektiğinin kabulü zorunludur.

Ceza Yargılaması bakımından cep telefonu kayıtlarının delil değeri 


1982 tarihli Anayasa'nın 22. maddesi gereğince kural olarak herkes haberleşme özgürlüğüne sahiptir ve haberleşmenin gizliliği esastır. Ancak, yine aynı madde uyarınca, ulusal güvenlik, kamu düzeni, suç işlenmesinin önlenmesi, genel sağlık ve genel ahlakın korunması veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması nedenlerine dayalı olarak hakim kararıyla gizlilik kuralı askıya alınabilir.

Tarafı olduğumuz ve onaylamakla iç hukuk mevzuatına dahil ettiğimiz "Avrupa İnsan Hakları ve Temel Özgürlüklerin Korunması Sözleşmesi"nin 8. maddesinde de herkesin haberleşmesine saygı gösterilmesi hakkına sahip olduğu kurala bağlanmış, bu hakka bir kamu otoritesinin müdahalesinin ancak, ulusal güvenlik, kamu emniyeti, ülkenin ekonomik refahı, dirlik ve düzenin korunması, suç işlenmesinin önlenmesi, sağlığın veya ahlakın veya başkalarının hak ve özgürlüklerinin korunması için, demokratik bir toplumda gerekli olan ölçüde ve yasayla öngörülmüş olmak koşuluyla söz konusu olabileceği belirtilmiştir.

Ülkemizde 1412 sayılı CMUK'nin yürürlükte olduğu 1999 öncesi dönemde iletişimin denetlenmesi konusunda herhangi bir düzenleyici kural öngörülmemiştir. Uygulamada CMUK’nın 91. maddesinde yer alan, sanığa gönderilen mektuplar ve sair mersulenin zapt edilebileceğine ilişkin kuralın kıyasen uygulanması suretiyle haberleşmeler denetlenmiş ise de bu tür kanıt derlemeleri özellikle öğretide yoğun eleştirilere konu edilmiştir.

İletişimin denetlenmesine ilişkin ilk yasal düzenleme, 01.08.1999 tarihinde Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleriyle Mücadele Kanununda yer almıştır. Bu Kanun’un 2. maddesinde; 4422 sayılı Kanunda katalog halinde sınırlı olarak sayılan suçların soruşturmasında, başkaca kanıt elde etme olanağı bulunmayan hallerde hakim kararıyla iletişimin dinlenmesi ve tespiti olanaklı hale gelmiştir. Gecikmesinde sakınca bulunan hallerde C. Savcısı da bu tedbire başvurabilecek ancak, 24 saat içerisinde hakimden bu konuda karar almak zorunda kalacaktır. Görüldüğü gibi bu düzenleme ancak sınırlı suçlarla ilgili ve sınırlı hallerde iletişimin dinlenmesi ve tespitine olanak tanımaktadır. Bu sınırların dışına çıkılarak iletişimin dinlenmesi ve tespiti halinde elde edilen bilgiler kanun dışı elde edilmiş kanıt niteliğinde olacaktır.

İletişimin denetlenmesine ilişkin son düzenleme ise 5271 sayılı Ceza Muhakemesi Kanununda yapılmış, 5320 sayılı Kanunun 18. maddesi ile de 4422 sayılı Kanun yürürlükten kaldırılmıştır.

5271 sayılı CMK’nın “Koruma Tedbirleri” başlıklı dördüncü kısmının 135 ila 138. maddelerini kapsayan beşinci bölümünde "Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin denetlenmesi" düzenlenmiş olup, anılan Kanunun 135. maddesi,

" ( 1 ) Bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturmada, suç işlendiğine ilişkin kuvvetli şüphe sebeplerinin varlığı ve başka suretle delil elde edilmesi imkânının bulunmaması durumunda, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararıyla şüpheli veya sanığın telekomünikasyon yoluyla iletişimi tespit edilebilir, dinlenebilir, kayda alınabilir ve sinyal bilgileri değerlendirilebilir. Cumhuriyet savcısı kararını derhâl hâkimin onayına sunar ve hâkim, kararını en geç yirmidört saat içinde verir. Sürenin dolması veya hâkim tarafından aksine karar verilmesi halinde tedbir Cumhuriyet savcısı tarafından derhâl kaldırılır.

( 2 ) Şüpheli veya sanığın tanıklıktan çekinebilecek kişilerle arasındaki iletişimi kayda alınamaz. Kayda alma gerçekleştikten sonra bu durumun anlaşılması hâlinde, alınan kayıtlar derhâl yok edilir.

( 3 ) Birinci fıkra hükmüne göre verilen kararda, yüklenen suçun türü, hakkında tedbir uygulanacak kişinin kimliği, iletişim aracının türü, telefon numarası veya iletişim bağlantısını tespite imkân veren kodu, tedbirin türü, kapsamı ve süresi belirtilir. Tedbir kararı en çok üç ay için verilebilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir. Ancak, örgütün faaliyeti çerçevesinde işlenen suçlarla ilgili olarak gerekli görülmesi halinde, hâkim bir aydan fazla olmamak üzere sürenin müteaddit defalar uzatılmasına karar verebilir.

( 4 ) Şüpheli veya sanığın yakalanabilmesi için, ( ... ) mobil telefonun yeri, hâkim veya gecikmesinde sakınca bulunan hallerde Cumhuriyet savcısının kararına istinaden tespit edilebilir. Bu hususa ilişkin olarak verilen kararda, ( ... ) mobil telefon numarası ve tespit işleminin süresi belirtilir. Tespit işlemi en çok üç ay için yapılabilir; bu süre, bir defa daha uzatılabilir.

( 5 ) Bu madde hükümlerine göre alınan karar ve yapılan işlemler, tedbir süresince gizli tutulur.

( 6 ) Bu madde kapsamında dinleme, kayda alma ve sinyal bilgilerinin değerlendirilmesine ilişkin hükümler ancak aşağıda sayılan suçlarla ilgili olarak uygulanabilir:

a )5237 sayılı Türk Ceza Kanununda yer alan;

1. Göçmen kaçakçılığı ve insan ticareti ( madde 79, 80 ),

2. Kasten öldürme ( madde 81, 82, 83 ),

3. İşkence ( madde 94, 95 ),

4. Cinsel saldırı ( birinci fıkra hariç, madde 102 ),

5. Çocukların cinsel istismarı ( madde 103 ),

6. Uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti ( madde 188 ),

7. Parada sahtecilik ( madde 197 ),

8. Suç işlemek amacıyla örgüt kurma ( iki, yedi ve sekizinci fıkralar hariç, madde 220 ),

9. Fuhuş ( madde 227, fıkra 3 )

10. İhaleye fesat karıştırma ( madde 235 ),

11. Rüşvet ( madde 252 ),

12. Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama ( madde 282 ),

13. Silahlı örgüt ( madde 314 ) veya bu örgütlere silah sağlama ( madde 315 ),

14. Devlet Sırlarına Karşı Suçlar ve Casusluk ( madde 328, 329, 330, 331, 333, 334, 335, 336, 337 ) suçları.

b ) Ateşli Silahlar ve Bıçaklar ile Diğer Aletler Hakkında Kanunda tanımlanan silah kaçakçılığı ( madde 12 ) suçları.

c ) Bankalar Kanununun 22 nci maddesinin ( 3 ) ve ( 4 ) numaralı fıkralarında tanımlanan zimmet suçu,

d ) Kaçakçılıkla Mücadele Kanununda tanımlanan ve hapis cezasını gerektiren suçlar.

e ) Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kanununun 68 ve 74 üncü maddelerinde tanımlanan suçlar.

( 7 ) Bu maddede belirlenen esas ve usuller dışında hiç kimse, bir başkasının telekomünikasyon yoluyla iletişimini dinleyemez ve kayda alamaz" hükmünü taşımaktadır.

İletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınması başlıklı 135. maddenin birinci fıkrasında telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kayda alınmasının şartları ve usulü düzenlenmiştir. İletişimin tespiti, belli bir telefon numarasından kimlerin ne zaman arandığı, konuşmanın ne kadar süreyle yapıldığı, elektronik posta yoluyla kimlerle iletişim kurulduğu hususlarının belirlenmesinden ibarettir. İletişimin dinlenmesi, telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalar açısından da geçerlidir. İletişimin kayda alınması ise, telli veya telsiz telefonla ya da internet üzerinden yapılan konuşmalardaki ses veya görüntüler açısından söz konusu olduğu gibi, elektronik posta yoluyla yapılan iletişimin içeriği hakkında da uygulanabilir.

Telekomünikasyon yoluyla yapılan iletişimin tespiti, dinlenmesi, sinyal bilgilerinin değerlendirilmesi ve kayda alınmasına dair usul ve esaslar ile Telekomünikasyon İletişim Başkanlığının Kuruluş, Görev Ve Yetkileri Hakkındaki Yönetmeliğin tanımlar başlıklı 3. maddesinin ( e ) bendinde; iletişimin dinlenmesi ve kayda alınmasının, telekomünikasyon yoluyla gerçekleştirilmekte olan konuşmalar ile diğer her türlü iletişimin uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınmasına yönelik işlemleri, ( f ) bendinde ise, iletişimin tespitinin, iletişimin içeriğine müdahale etmeden iletişim araçlarının diğer iletişim araçlarıyla kurduğu iletişime ilişkin arama, aranma, yer bilgisi ve kimlik bilgilerinin tespit edilmesine yönelik işlemleri ifade ettiği belirtilmiştir.

5271 sayılı CMK’nun 135. maddesi anlamında iletişimin tespiti, dinlenmesi ve kaydı alınması, bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma sırasında iki kişi arasında gerçekleştirilen görüşmenin, ancak bir üçüncü kişi tarafından uygun teknik araçlarla dinlenmesi ve kayda alınması halinde mümkün olacaktır. Bu yöntemle elde edilen kanıtların hukuka uygun kabul edilmeleri için de kanunda öngörülen usuller dairesinde bu işlemlerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir.

Kendisine karşı suç işlendiği gerekçesiyle bir kişinin, bir başkasıyla yaptığı telefon görüşmeleri ile ortam konuşmalarını kayda alması işleminin 5271 sayılı CMK'nun 135. maddesi kapsamında değerlendirilmesi olanaklı değildir. Çünkü yapılan işlemin anılan madde kapsamında değerlendirilmesi için maddede belirtilen işlemlerin bir suç dolayısıyla yapılan soruşturma ve kovuşturma sırasında bir üçüncü kişi tarafından yerine getirilmesi gereklidir.

Bu haliyle; aynı ortamda ve telefonda yapılan görüşmelerin cep telefonuna kayıt edilmesi esnasında, yetkili organlarca başlatılmış bir soruşturma veya kovuşturma bulunmadığından, dolayısıyla 5271 sayılı CMK'nun 2. maddesinde tanımı yapılan şüpheli veya sanık kavramlarının konuşmaların kayıt edildiği aşamada söz konusu olmaması, 5271 sayılı CMK’nun 135. maddesinde düzenlenmiş olan iletişimin denetlenmesi tedbirinin yalnızca şüpheli veya sanık sıfatına sahip kişiler hakkında uygulanmasının mümkün bulunması karşısında da, katılan tarafından elde edilen kayıtların 5271 sayılı CYY'nın 135. maddesi kapsamında değerlendirilmesi ve hakim kararı olmaksızın gerçekleştirildiklerinden bahisle hukuka aykırı kabul edilmesi isabetli bir yaklaşım tarzı olmayacaktır.

Diğer taraftan, bir ceza kovuşturmasına müşteki/katılan tarafından elde edilmiş olan kayıtların 5237 sayılı TCY'nın Özel Hükümler başlıklı İkinci Kitabının kişilere karşı suçlar başlıklı ikinci kısmının dokuzuncu bölümünde düzenlenen özel hayata ve hayatın gizli alanına karşı suçlar kapsamında kabulü de olanak yoktur.

Zira eylem bir başkasının özel hayatına müdahale olmayıp, kendisine karşı işlendiğini düşündüğü suçla ilgili olarak kaybolma olasılığı bulunan kanıtların kaybolmasını engelleyerek, yetkili makamlara sunmak amacıyla güvence altına almaktır.

Kişinin kendisine karşı işlenmekte olan bir suçla ilgili olarak, bir daha kanıt elde etme olanağının bulunmadığı ve yetkili makamlara başvurma imkanının olmadığı ani gelişen durumlarda karşı tarafla yaptığı konuşmaları kayda alması halinin hukuka uygun olduğunun kabulü zorunludur.

Aksi takdirde kanıtların kaybolması ve bir daha elde edilememesi söz konusudur.

Öğretide, "... Meşru müdafaa olarak değerlendirilebilecek, örneğin hakaret, tehdit veya şantaj suçlarına muhatap olan ve o an konuşmaları kayıt altına alan mağdurun elde ettiği bu delil hukuka uygun sayılacaktır..." ( Prof. Dr. Ersan Şen, Türk Hukuku'nda Telefon Dinleme, Gizli Soruşturmacı, X Muhbir, 2. Baskı, sf. 74 ), "kayıt altına alma" gerçekleşen bir haksız saldırıya karşı, "kayıtları takip organlarına verme" ise tekrarı muhakkak bir haksız saldırıya karşı yapılmaktadır. Yani her ikisi de meşrudur. Netice olarak, meşru savunma çerçevesinde hareket ettiğinden, üzerinde durulan sorunda mağdurun eyleminin haberleşmenin gizliliğini ihlal veya kişiler arasındaki konuşmaların kayda alınması ya da benzeri başka bir suça vücut vermediği gibi, yapmış olduğu kayıtların da hukuka uygun olarak ele geçirilmiş olduklarından pekala delil olarak değerlendirilebileceği söylenebilir..." ( Yrd.Doç. Dr. Ali İhsan Erdağ, TBB Dergisi, 2011 ( 92 ), sf. 54 ) şeklinde görüşler mevcuttur.

Yargıtay 2. Hukuk Dairesi 28.10.2008 tarihli 2007/ 17720 E., 2008/ 13614 K. sayılı bir kararında konuyu hukuk davaları bakımından da incelemiş ve şu şekilde bir karar tesis etmiştir.

“…Bir delilin elde edilişi, kişilerin Anayasa ile tanınmış hakların ihlali suretiyle gerçekleşmiş ise, onun hukuka aykırı olarak elde edildiğinin kabulü gerekeceğinde duraksama bulunmamaktadır. Delilin elde edilişinde hukuka uygunluk nedenleri varsa, o zaman kanuna aykırılık ortadan kalkar. Kuşkusuz Anayasaya göre; herkes özel hayatına ve aile hayatına saygı gösterilmesini isteme hakkına sahiptir. Özel hayatın ve aile hayatının gizliliğine dokunulamaz. ( Anayasa m,20/1 ) Ancak, evlilik birliğinde eşlerin, evliliğin devamı süresince birbirlerine sadık kalmaları da yasal bir zorunluluktur. ( TMK.m.185/3 ) Eşlerden birinin, bu alana ilişkin özel yaşamı, evlilikle biraraya geldiği ve birlikte yaşadığı hayat arkadaşı olan diğer eşi de en az kendisininki kadar yakından ilgilendirir. O nedenle, evlilikte, evlilik birliğine ilişkin yasal yükümlülükler alanı, eşlerin her birinin özel yaşam alanı olmayıp, aile yaşamı alanıdır. Bu alanla ilgili de eşlerin tek tek özel yaşamlarının değil bütün olarak aile yaşamının gizliliği ve dokunulmazlığı önem ve öncelik taşır. Bu bakımdan evliliğin yasal yükümlülükler alanı , diğer eş için dokunulmaz değildir. Bu nedenle, eşinin sadakatinden kuşkulanan davacı-davalının, birlikte yaşadıkları her ikisinin de ortak mekanı olan konutta, eşinin bilgisi dışında ses kayıt cihazı yerleştirerek , eşinin aleni olmayan konuşmalarını kaydetmesinde bu suretle sadakat yükümlülüğü ile bağdaşmayan davranışlarını tesbit etmesinde özel hayatın gizliliğinin ihlalinden söz edilemez ve hukuka aykırılık bulunduğu kabul olunamaz. Aksine, aile birliğine ilişkin ortak yaşanılan mekana davalının, meşru olmayan bir amaç için arkadaşlarını kabul etmesinde, aile hayatının gizliliğini ihlal söz konusudur. Bu bakımdan sözü edilen delilin elde edilişinde hukuka aykırılık bulunduğundan söz edilemez. O halde yapılan soruşturma ve toplanan delillerle; davalı-davacının; meşru olmayan bir amaç için karşı cins de dahil olmak üzere arkadaşlarını müşterek konuta aldığı ve sadakat yükümlülüğüne aykırı davrandığı gerçekleşmiştir. Bu halde, taraflar arasında ortak hayatı temelinden sarsacak derecede ve birliğin devamına imkan vermeyecek nitelikte bir geçimsizlik mevcut ve sabittir. Gerçekleşen olaylar karşısında davacı dava açmakta haklıdır. Bu koşullar altında eşleri birlikte yaşamaya zorlamanın artık kanunen mümkün görülmemesine göre, davacı-davalı koca tarafından açılan boşanma davasının da kabulüne karar verilmesi gerekirken isteğin reddi doğru bulunmamıştır…”

CEZA YARGILAMASINDA HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI


 

CEZA YARGILAMASINDA

HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASI KURUMU

 -GİRİŞ;

Yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu ile 647 sayılı Cezaların İnfazı Hakkındaki Kanundaki düzenleme de erteleme bir koşullu atıfet kurumu niteliği taşımakta, deneme süresi içerisinde yeni bir suçun işlenmemesi halinde mahkûmiyet vaki olmamış sayılmaktaydı. Buna karşılık 5237 sayılı Türk Ceza Kanununda ise, erteleme sadece hapis cezasına özgü bir infaz rejimi olarak düzenlenmiştir. Bu sistemde, ertelemede, hükümle, denetim süresi zarfında kasıtlı yeni bir suç işlemediği ve kendisine yüklenen yükümlülüklere uygun davrandığı takdirde, hakkında hükmolunan hapis cezası infaz edilmiş sayılacaktır. Şayet hakkında hapis cezasının yanı sıra ya da adli para cezasına veya güvenlik tedbirine hükmedilmişse, adli para cezası ve güvenlik tedbirleri bakımından erteleme söz konusu olmayacaktır. Bu durum ertelemeyi hükümlü açısından yürürlükten kaldırılan 765 sayılı Türk Ceza Kanunu sistemindeki düzenlemeye nazaran daha ağır sonuçlar doğuran bir kurum haline getirmiştir. Bu nedenle; kurumlar arasındaki dengeli geçişleri sağlamak amacıyla ilk kez 5395 sayılı Çocuk Koruma Kanununun 23. maddesinde düzenlenmiş bulunan “Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması” kurumu 19.12.2006 yürürlük tarihli 5560 sayılı Kanunun 23. maddesiyle değişik 5271 sayılı CMK’nun 231. maddesine 4. fıkradan sonra eklenen fıkralar ile sadece çocuk suçlular için değil, yetişkin suçlular bakımından da belirli koşulların varlığı halinde uygulanabilir hal e getirilmiş, nihayet 23.01.2008 tarihli ve 5728 sayılı Kanunla CMK’nun 231. maddesindeki değişiklikle hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumunun uygulama alanı genişletilmiştir. (PARLAR,Ali; HATİPOĞLU,Muzaffer; 5271 Sayılı Ceza Muhakemesi Kanunu Yorumu ve İlgili Mevzuat, 2. Cilt, s.1373)

Başlangıçta yetişkin sanıklar yönünden şikayete bağlı suçlarla sınırlı olarak, hükmolunan bir yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası için kabul edilen bu müessese, 08.02.2008 tarihinde yürürlüğe giren 23.01.2008 gün ve 5728 sayılı Yasanın 562. maddesi ile 5271 sayılı Yasanın 231. maddesinin 5 ve 14. fıkralarında yapılan değişiklik ile hükmolunan iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezaları için uygulanabilir hale getirilmiş, şikayete bağlı suçlarla sınırlı olarak uygulanan bu müessese Anayasanın 174. maddesinde güvence altına alınan İnkılap Kanunlarında yer alan suçlar ayrık olmak üzere, tüm suçları kapsayacak şekilde düzenlenmiştir.

Sanık hakkında kurulan mahkûmiyet hükmünün hukuki bir sonuç doğurmamasını ifade eden ve doğurduğu sonuçlar itibariyle karma bir özelliğe sahip bulunan hükmün açıklanmasının geri bırakılması kurumu, denetim süresi içinde kasten yeni bir suçun işlenmemesi ve yükümlülüklere uygun davranılması halinde, geri bırakılan hükmün ortadan kaldırılarak kamu davasının 5271 sayılı CYY'nın 223. maddesi uyarınca düşürülmesi sonucu doğurduğundan, bu niteliğiyle sanık ile devlet arasındaki cezai nitelikteki ilişkiyi sona erdiren düşme nedenlerinden birisini oluşturmaktadır. Müessesenin yargılama yasasında düzenlenmiş bulunması da onun bu niteliğini değiştirmeyecektir.

 -HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ KOŞULLARI;

a- Suça ilişkin koşullar;

1- Yapılan yargılama sonucu hükmolunan cezanın iki yıl veya daha az süreli hapis veya adli para cezası olması,

2- Suçun, Anayasanın 174. maddesinde güvence altına alınan İnkılap Yasalarında yer alan suçlardan bulunmaması,

b- Sanığa ilişkin koşullar;

1- Sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmamış olması; CMK’nun 231. maddesinin 6-a bendine göre, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için, sanığın daha önce kasıtlı bir suçtan mahkum olmaması şarttır. Sanığın daha önceki mahkumiyeti taksirli bir suç ise, bu durumda diğer koşulların da varlığı halinde hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecektir. Silme koşulları mevcut bir mahkumiyet kararı kasıtlı bir suça ilişkin olsa bile bu Kurumun uygulanmasına engel oluşturmaz. Kanunda sadece “kasıtlı bir suçtan mahkum olmama” tabiri kullanıldığından, bu mahkumiyet ilamının kesinleşmiş olması yeterli olup ayrıca infaz edilmiş olması şart değildir. (ÖZGENÇ, İzzet; Türk Ceza Kanunu Gazi Şerhi, Adalet Bakanlığı Eğitim Dairesi Başkanlığı, 3. Baskı, Ankara-2006, s.653; İNCE, Hüseyin;a.g.e, s.279)

2- Suçun işlenmesiyle mağdurun veya kamunun uğradığı zararın, aynen iade, suçtan önceki hale getirme veya tamamen giderilmesi;

3- Mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak, sanığın yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate ulaşılması; Doktrinde “liyakat” koşulu olarak da adlandırılan bu koşul CMK’nın 231. maddesinin 6-c bendine göre; hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilmesi için; mahkemece, sanığın kişilik özellikleri ile duruşmadaki tutum ve davranışları göz önünde bulundurularak yeniden suç işlemeyeceği hususunda kanaate varılması gerekir. Mahkemenin bu husustaki kanaatini somut verilere dayandırarak bunun gerekçesini (CMK. md. 34) göstermesi gerekir.  

Yukarıda bahsi geçen üç koşulun birlikte bulanması halinde, mahkemece hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilebilecek ve sanık beş yıl süreyle denetimli serbestlik tedbirine tabi tutulacaktır.

-HÜKMÜN AÇIKLANMASININ GERİ BIRAKILMASININ SONUÇLARI;

1- Açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilen hükümde, mahkum olunan hapis cezası ertelenemez ve kısa süreli olması halinde seçenek yaptırımlara çevrilemeyecektir.

2- Denetim süresi içinde sanığın kasten yeni bir suç işlememesi ve yükümlülüklere uygun davranması halinde, açıklanması geri bırakılan hüküm ortadan kaldırılarak, 5271 sayılı CMK’nın 223. maddesi uyarınca kamu davasının düşürülmesine karar verilecektir. (CMK md. 231/10.f)

3- Sanığın denetim süresi içinde kasten yeni bir suç işlemesi veya yükümlülüklere aykırı davranması halinde mahkemece açıklanması geri bırakılan hüküm açıklanacaktır. Ancak sanık tarafından mahkemece kendisine yüklenen yükümlülüklerin yerine getirilememesi halinde, mahkemece durumu yeniden değerlendirilerek, cezanın yarısına kadar belirlenecek bir kısmının infaz edilmemesine, hükümdeki hapis cezasının ertelenmesine ya da seçenek yaptırımlara çevrilmesine karar verilerek yeni bir mahkumiyet hükmü de tesis edilebilecektir. (CMK md. 231/ 11.f)

4- Denetim süresi içinde dava zamanaşımı durur. (CMK md. 231/8.f)

5-Hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verildikten sonra uzlaşmanın gereklerinin yerine getirilmemesi halinde, mahkeme tarafından, 231. maddenin onbirinci fıkrasındaki şartlar aranmaksızın, hüküm açıklanır. (CMK md. 254/2.f.)

6- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması halinde bütün yargılama giderleri sanığa yüklenir. (CMK md. 325/2.f)

7- Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararı, bunlara mahsus bir siteme kaydedilir. Bu kayıtlar ancak bir soruşturma veya kovuşturmayla bağlantılı olarak Cumhuriyet savcısı, hakim veya mahkeme tarafından istenmesi halinde, bu madde de belirtilen amaç için kullanılabilir. (CMK md. 231/13.f)

Koşullu bir düşme nedeni oluşturan "hükmün açıklanmasının geri bırakılması" müessesesi (mahkûmiyet, suç niteliği ve ceza miktarına ilişkin ) objektif koşulların varlığı halinde, diğer kişiselleştirme hükümlerinden önce ve resen mahkemece değerlendirilerek, uygulanması yönünde kanaate ulaşıldığı takdirde, hiçbir isteme bağlı olmaksızın öncelikle uygulanacak ve bu karar itiraza tabi olacaktır.

Hakimin hükmün açıklanmasının geri bırakılması müessesinin davaya uygulanmasındaki takdir yetkisi 25.7.2010 gün ve 27650 Sayılı Resmi Gazete'de yayımlanarak aynı gün yürürlüğe giren 22.7.2010 gün ve 6008 Sayılı Kanunun 7. maddesi ile 231. maddenin 6. fıkrasına eklenen cümle ile, sanığın kabul etmemesi halinde, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verilemeyeceği esası getirilmek suretiyle ortadan kaldırılmıştır. Bu düzenlemeyle kovuşturmayı yürüten hakim, hüküm vermeden evvel CMK’nun 231/6 maddesi çerçevesinde sanığa hükmün açıklanmasının geri bırakılmasını isteyip istemediğini sormak ve bu durumu duruşma tutanağına geçirmekle yükümlü hale getirilmiştir.

Yeni yasal düzenleme, ceza hukuk yönünden önemli bir düzenleme olduğu gibi idare hukuku kapsamında disiplin yargılamaları bakımından da büyük bir yeniliktir. Şöyle ki; eski düzenlemede ceza hakiminin takdiri ile verilen hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararları artık yeni düzenleme ile ceza hakiminin takdirinden çıkartılmış ve sanık tasarrufuna bırakılmıştır. Yeni düzenleme, iki yılın altında kalan hapis ve/veya adli para cezalarının temyiz edilebilmesi suretiyle hukuki denetimin de önünü açmıştır. Bunun doğal sonucu olarak, disiplin yargılamaları bakımından da ceza kararları temyiz edilmesi sebebiyle kesinleşmeyeceğinden idari yaptırım uygulanabilmesi için masumiyet karinesi uyarınca ceza kararının kesinleşmesi bekletici mesele yapılabilecektir.

-YASA YOLU;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı CMK’nun 231/2. maddesi uyarınca itiraz yasa yoluna başvurulabilir. İtirazın süresi, başvurulacak yasal merci, usulü, itiraz edebilecekler ise CMK’nun 268. vd. maddelerine göre belirlenir. Buna göre;

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı C. Savcısı, sanık, müdafii, katılan sıfatını almış kişiler, katılma istemi karara bağlanmamış veya reddolunmuş veya katılan sıfatını alabilecek surette suçtan zarar görmüş iken duruşmaya çağırılmamış kişiler ile bunların avukatları, sanığın eşi, veli veya vasisi itiraz yoluna başvurabilirler.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yapılacak itiraz CMK’nun 268/2. maddesi uyarınca ilgililerin kararı öğrendiği günden itibaren 7 gün içerisinde kararı veren mercie verilecek bir dilekçe ile veya tutanağa geçirilmek koşuluyla zabıt kâtibine beyanda bulunulmak suretiyle yapılır.

Hükmün açıklanmasının geri bırakılması kararına karşı yapılan itirazı inceleyecek merci kural olarak incelemeyi evrak üzerinden yapar. Ancak gerekli görüldüğü takdirde, duruşma açarak CMK’nun 271/1. maddesine göre C.savcısını, sanık müdafiini ve katılan vekilini duruşmaya çağırarak dinleyebilir.

İtiraz mercii, itirazı yerinde görürse, aynı zamanda itiraz konusu hakkında da karar verir.  (ARTUÇ,Mustafa, Hükmün Açıklanmasının Geri Bırakılması, Ankara 2008, Adalet Yayınevi, s.209,210)

İşe İade Davaları Yasa Hükümleri Çerçevesinde İşe İade Davalarında Yargılama Süreci 
YASA HÜKÜMLERİ

ÇERÇEVESİNDE

İŞE İADE DAVASI YARGILAMA SÜRECİİşçinin ekonomik açıdan işverenine kıyasla daha güçsüz bulunması nedeniyle 4857 sayılı İş Kanunu’nun işverene tanıdığı fesih hakkının haksız ve hukuka aykırı şekilde kullanıldığı durumlarda; işçinin bu haksız feshe karşı korunması gerekliliği, feshin geçerli nedenlere dayandırılması zorunluluğunu ve fesih bildirimine karşı dava hakkının kullanılabilmesini beraberinde getirmektedir. Bu nedenle kanun koyucu İş Kanunu’nda yapmış olduğu bazı düzenlemelerle işverence yapılan haksız fesihlere karşı işçiyi koruma altına almıştır. Bu nedenle; 4857 sayılı İş Kanunu’nun 20. maddesi uyarınca; iş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ

            Madde 20 -İş sözleşmesi feshedilen işçi, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığı iddiası ile fesih bildiriminin tebliği tarihinden itibaren bir ay içinde iş mahkemesinde dava açabilir.
A) GÖREVLİ VE YETKİLİ MAHKEME;4857 sayılı İş Kanunu’nun 1. maddesinde belirtilen ve kanunun amacına ilişkin yapılan düzenleme uyarınca “işverenler ile bir iş sözleşmesine dayanarak çalıştırılan işçilerin çalışma şartları ve çalışma ortamına ilişkin hak ve sorumluluklarını düzenlemekte” olup işe iade davalarında görevli mahkeme kuşkusuz İş Mahkemeleridir. Fakat İş Mahkemesinin bulunmadığı yerlerde işe iade davaları bakımından görevli mahkemeler İş Mahkemesi sıfatıyla Asliye Hukuk Mahkemeleridir.Yetkili Mahkeme bakımından ise 6100 sayılı Hukuk Muhakemeleri Kanunu’nun “Genel Yetkili Mahkeme” başlıklı 6. maddesi düzenleme getirmiş ve “Genel yetkili mahkeme, davalı gerçek veya tüzel kişinin davanın açıldığı tarihteki yerleşim yeri mahkemesidir.” demek suretiyle yetkili mahkemenin işe iade davasının davalısı olan işveren gerçek ya da tüzel kişinin dava tarihindeki yerleşim yeri olduğunu açıkça belirtmiştir.

B) İŞE İADE DAVASI ŞARTLARI;FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

Madde 18 -Otuz veya daha fazla işçi çalıştıran işyerlerinde en az altı aylık kıdemi olan işçinin belirsiz süreli iş sözleşmesini fesheden işveren, işçinin yeterliliğinden veya davranışlarından ya da işletmenin, işyerinin veya işin gereklerinden kaynaklanan geçerli bir sebebe dayanmak zorundadır.

4857 sayılı İş Kanunu’nun “Feshin Geçerli Sebebe Dayandırılması”başlıklı 18. maddesinde işe iade davacı işçinin işe iade davası açabilmesi için gerekli koşulları belirtmiştir. Buna göre;


1- İşyerinde 30 veya daha fazla işçi çalışıyor olmalıdır.

FESHİN GEÇERLİ SEBEBE DAYANDIRILMASI

Madde 18/4-“…İşçinin altı aylık kıdemi, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir. İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir…”İşverenin aynı işkolunda birden fazla işyerinin bulunması halinde, işyerinde çalışan işçi sayısı, bu işyerlerinde çalışan toplam işçi sayısına göre belirlenir. İşyeri tanımından işyeri merkezi ve şubeler anlaşılmalı, bu nedenle işyerinde çalışan kişi sayısı bu çerçevede belirlenmelidir.


2- Davayı açacak olan işçi en az altı aydır o işyerinde çalışıyor olmalıdır.İşe iadesini talep eden işçinin, iş sözleşmesini haksız ve hukuka aykırı olarak fesheden işveren bünyesinde en az 6 ay çalışmış olması gerekmektedir. İşe iade davasının koşulları arasında bulunan işçinin anılan işyerinde en az altı aylık kıdeme sahip olması koşulunda; altı aylık kıdem, aynı işverenin bir veya değişik işyerlerinde geçen süreler birleştirilerek hesap edilir.


3- İşçi ile işveren arasında belirsiz süreli iş sözleşmesi bulunmalı.İş sözleşmesi belirsiz süreli olan işçiler iş güvencesinden yararlanabilir. Ancak iş sözleşmesi imzalanırken belirli bir süre sonra iş sözleşmesinin sona ermesi kararlaştırılmışsa bu sürenin sonunda işçi işe iade davası açamaz. Örneğin tarafların belirli bir yapının inşasına ilişkin olarak akdettikleri sözleşme söz konusu ise; iş bittiğinde işçinin işe iade davası açması söz konusu olamayacaktır.

4- İş akdi işveren tarafından feshedilmiş olmalıdır.İşçinin 4857 sayılı İş Kanunu’nun kendisine sağladığı iş güvencesinden doğan işe iade davası açma hakkını kullanabilmesi için iş sözleşmesinin işveren tarafından feshedilmiş olması gerekmektedir.


5- Fesih geçerli bir sebebe dayanmamalıdır.İşe iade davasının açılabilmesi içi işverenin haklı ve hukuka uygun bir fesih nedeninin bulunmaması gerekmektedir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun lafzi ve ruhunun bir bütün olarak görülüp yorumlandığı durumlarda; her ne kadar kanunun işçi lehine daha fazla sayıda düzenleme ihtiva ettiği söylenebilse de; bazı hallerin varlığında işverenden iş sözleşmesini sürdürebilmesini beklemek iş hayatının olağan akışı ile ters düşebilecektir. Bu nedenle işe iade davaları bakımından İş Kanunu’nun 18/1. maddesinde belirtilen ve “İşçinin yeterliliği veya davranışları ile işletmenin, işyerinin veya işin gerekleri sebebiyle iş akdinin feshi” durumları dışında haksız ve hukuka aykırı bir fesih sebebi olmalıdır.6- İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri işe iade davası açma hakkından yararlanamazlar.İşletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekili ve yardımcıları ile işyerinin bütününü sevk ve idare eden ve işçiyi işe alma ve işten çıkarma yetkisi bulunan işveren vekilleri iş güvencesi kapsamında değillerdir. Yargıtay 9. Hukuk Dairesi’nin  2008/27930 E.,  2009/11600 K. sayılı ve 27.04.2009 tarihli kararında “…İş güvencesinden yararlanamayacak işveren vekilleri her şeyden önce, işletmenin bütününü sevk ve idare eden işveren vekilleri ile yardımcıları olduğuna göre, işletmenin tümünü yöneten genel müdürler ile yardımcıları iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaktır. Ancak belirtelim ki, işyerinde genel müdür veya genel müdür yardımcısı unvanının kullanılması tek başına iş güvencesi kapsamı dışında bulunma sonucunu doğurmaz…”  demek suretiyle genel müdür ve genel müdür yardımcılarının iş güvencesi hükümlerinden yararlanamayacaklarına karar vermiştir.

C) İSPAT YÜKÜ;FESİH BİLDİRİMİNE İTİRAZ VE USULÜ

Madde 20 -Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.


            Yukarıda belirtilen şartların varlığı halinde,işçinin, fesih bildiriminde sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli bir sebep olmadığını ileri sürerek fesih bildirimini kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde işe iade davasını açmasının ardından yapılacak yargılama esnasında ispat külfetinin taraflardan hangisinde olduğunun tespiti, yargılama açısından önem arz etmektedir. Feshin geçerli bir sebebe dayandığını ispat yükümlülüğü işverene aittir. İşçi, feshin başka bir sebebe dayandığını iddia ettiği takdirde, bu iddiasını ispatla yükümlüdür.

D) İŞE İADE DAVASININ SONUÇLARI;Davanın reddi halinde;


İşe iade davasının reddine ilişkin karar, işçinin anılan davayı fesih bildiriminin kendisine tebliğinden itibaren 1 ay içerisinde açmamış olması nedeniyle verilebilir. İş Kanunu’nun 20. maddesinde açıkça belirtilen bu 1 aylık süreye uyulmadığı takdirde dava reddolunsa da, bu kararın işçinin ileride açabileceği ihbar ve kıdem tazminatı isteklerini muhtevi dava üzerinde hiçbir etkisi yoktur.Davanın reddine ilişkin karar; işçinin iş güvencesi kapsamında olmaması yani kanunun işe iade davası açılabilmesi için aradığı şartların var olmaması nedeniyle de verilebilir. Anılan nedenden ötürü verilen bu red kararı da, işçinin açabileceği ihbar ve kıdem tazminatlarını içeren işçilik alacaklarına ilişkin davası bakımından da bir engel teşkil etmemektedir.Son olarak; Mahkemenin davanın esasına yönelik bir inceleme yapması neticesinde; işverenin fesih gerekçesini haklı bulmak suretiyle de işe iade davası bakımından red kararı verilebilir.Davanın kabulü halinde;


GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

 Madde 21/5-İşçi kesinleşen mahkeme veya özel hakem kararının tebliğinden itibaren on işgünü içinde işe başlamak için işverene başvuruda bulunmak zorundadır. İşçi bu süre içinde başvuruda bulunmaz ise, işverence yapılmış olan fesih geçerli bir fesih sayılır ve işveren sadece bunun hukuki sonuçları ile sorumlu olur.


İşe iade kararını alan işçinin işverene başvurmaması halinde bunun sonuçları yasada açıkça düzenlenmiştir. 4857 sayılı Kanunu’nun 21/5. maddesi uyarınca; işçinin karara rağmen işe iadesi yönünde işverene başvurmaması halinde; işverence yapılan fesih geçerli bir feshin sonuçlarını doğuracaktır.

İşçinin işe iade başvurusunun ciddi ve samimi olması gerekir. Gerçekten işe başlamak ve işvereninin vereceği görevleri derhal yerine getirmek üzere girişimde bulunmalıdır. İşçi işyerinde hazır bulunmak suretiyle başvurabileceği gibi, bu konuda iradesini işverene gönderebileceği bir ihbarname ile de açıklayabilir.

İşe iade başvurusu bizzat işçi ya da işçi adına vekili tarafından yapılmalıdır. Üçüncü bir kişi aracılığıyla işe iade başvurusu yapılamaz.

GEÇERSİZ SEBEPLE YAPILAN FESHİN SONUÇLARI

 Madde 21/1 -İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı mahkemece veya özel hakem tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiğinde, işveren, işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır. İşçiyi başvurusu üzerine işveren bir ay içinde işe başlatmaz ise, işçiye en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.

İşverence geçerli sebep gösterilmediği veya gösterilen sebebin geçerli olmadığı Mahkeme tarafından tespit edilerek feshin geçersizliğine karar verildiği durumlarda yani davanın kabulü halinde, 4857 sayılı İş Kanunu’nun “Geçersiz Sebeple Yapılan Feshin Sonuçları” başlıklı 21. maddesi uyarınca; işveren, işe iadesi yönünde kendisine başvuran işçiyi bir ay içinde işe başlatmak zorundadır.

İşveren işçiyi eski işine başlatmalıdır. İşçiye başkaca bir iş verilmesi eski işine iade anlamına gelmez. İşçinin eski işine verilmesine rağmen iş koşullarının esaslı şekilde değiştirilmesi de ancak işçinin rızasıyla mümkün olabilir. İşçiye önceki koşulların tam olarak sağlanması ve aynı parasal hakların ödenmesi gerekir. 4857 sayılı İş Kanunu’nun 21. maddesince; işe iade kararının işçiye tebliğinden 10 gün içerisinde işçi tarafından yapılan başvuruya rağmen işverenin işçiyi işe başlatmaması durumunda, işveren;  en az dört aylık ve en çok sekiz aylık ücreti tutarında tazminat ödemekle yükümlü olur.  


BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME


 

“BOŞANMA DAVALARINDA YETKİLİ MAHKEME”

Evlilik birliğini son erdiren sebeplerden biri Medeni Kanunumuzun 161 ile 166. maddeleri arasında düzenlemiş boşanmadır. Boşanma, eşler hayattayken, kanunda öngörülmüş olan bir sebebe dayanarak, eşlerden birisinin açacağı dava sonucunda evlilik birliğine hakim kararı ile son verilmesi olarak tanımlanmıştır. Boşanma hususuna arz ettiği önem sebebiyle, Medeni Kanun’da Aile Hukuku kitabının birinci kısmında ayrı bir bölüm olarak düzenlenmiştir.

Boşanma davası, evliliğin sona ermesine yönelik bir dava olup, mahkemeye başvurularak kullanılan yenilik doğuran bir hak söz konusudur.  Başvurulacak görevli ve yetkili mahkeme şüphesiz ki bir hayli önemlidir. Boşanma davaları bakımından görevli mahkeme 4782 sayılı Aile Mahkemelerinin Kuruluş ve Yargılama Usullerine Dair kanun’un 4. Maddesine göre, Asliye Hukuk Mahkemesi derecesinde olan Aile Mahkemeleridir.

Yasa koyucu boşanma davasında yetkili mahkeme hususunda ise farklı düzenlemeler getirmiştir. 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca “ Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”

            Hükümden anlaşılacağı gibi, dava açmak isteyen eş, ister kadın olsun ister erkek, eğer bağımsız bir yerleşim yerine sahipse ve ayrıca davadan önceki son defa altı aydan beri eşi ile ortak bir konutta oturmakta idiyse, boşanma davasını ister kendisinin, ister eşinin yerleşim yeri, isterse de son defa altı ay birlikte(müşterek) yaşadıkları yer aile mahkemesinde açabilir. Buna karşılık davacı eşin bağımsız bir yerleşim yeri yoksa davayı ancak son defa altı ay birlikte oturdukları ortak konutun bulunduğu yer ya da eğer varsa diğer eşin oturma yeri mahkemesinde açılabilir. Her iki eşin de bağımsız yerleri yoksa o zaman dava davadan önceki son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesinde açılır.

Yalnız belirtmek gerekir ki; Medeni Kanunu’nun 168. maddesinde açık olarak son defa altı aydır birlikte oturdukları ibaresini kullandığı için buranın yerleşim yeri olması gerekmez. Fiilen eşlerin birlikte oturdukları yer olması yeterlidir.

İşte Medeni Kanun’un 168. maddesi ile getirilen bu kural, mülga 1086 sayılı HUMK’un 9/3 fıkrasında da bulunmaktaydı. Mülga 1086 sayılı HUMK’un 9/3. Maddesine göre “Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, davacının ikametgâhı veya eşlerin davadan evvel son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.”Fakat anılan bu hükmün eski Medeni Kanun zamanında bir önemi yoktu. Çünkü eski Medeni Kanun 21/1’e göre, kadının yerleşim yeri, kocanın yerleşim yeri olduğu için, dava kural olarak daima kocanın yerleşim yerinde açılacaktı Ancak kadının ayrı yerleşim yerine sahip olmaya hakkının bulunduğu hallerde, kadın istisnaen de olsa kendi yerleşim yerinde de dava açılabiliyordu. Yeni Medeni Kanun da, kadın erkek eşitliği ilkesi gereği evli kadının bağımsız yerleşim yeri olacağını kabul ettiği için, Mülga 1086 sayılı HUMK’un 9/3 hükmü ile 4721 sayılı Türk Medeni Kanun’un 168. maddesi paralel düzenlemelere sahiptir. Bu nedenle mülga 1086 sayılı HUMK’un anılan bu maddesi boşanma davalarında yetkiye ilişkin hususu, Medeni Kanun’un 168. Maddesi ile aynı açılardan ele aldığı için tek başına uygulama alanı bulamamıştır.

İşte yasa koyucu kendini tekrarlayan, boşanma davalarında yetkiye ilişkin bu farklı düzenlemelerin bulunması sorununu, 1086 sayılı Hukuk Usulü Muhakemesi Kanununu yürürlükten kaldıran 6100 sayılı Hukuk Muhakemesi Kanunu ile çözüme ulaştırmıştır. 6100 sayılı HMK’da yetkiye ilişkin hükümler 5-20 maddeler arasında yer almaktadır. Kanun koyucu bu hükümlerin içinde Mülga 1086 sayılı HUMK’un 9/3. maddesinde yer alan “boşanma davalarında yetki” hususuna değinmemiş, boşanma davalarında yetkiye ilişkin düzenlemeyi tamamen 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesine bırakmıştır.

Boşanma davalarında yetkili mahkeme 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu’nun 168. maddesi uyarınca “ Boşanma veya ayrılık davalarında yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri veya davadan önce son defa altı aydan beri birlikte oturdukları yer mahkemesidir.

22 Şubat 2013 Cuma

EŞLER ARASINDA MAL REJİMLERİ Alıntıdır


                                                                     SÜLEYMAN MORTAŞ 

                                                                      YARGITAY 2. HUKUK DAİRESİ 

                                                                             TETKİK  HAKİMİ GİRİŞ         4721 sayılı Türk Medeni Kanununun kabulüyle, Türk aile hukukunda edinilmiş 

mallara   katılma   rejimi   yasal   rejimi   olarak   kabul   edilmiştir.   Önceki,   743   sayılı   Türk 

Kanunu      Medenisi,    mal   rejiminin   tasfiyesinde    özellikle  çalışmayan      kadın   aleyhine 

düzenlemeler içermekteydi. Anılan önceki yasada, kabul edilen yasal mal rejimi olan 

mal ayrılığı rejiminde, uygulamanın geliştirdiği katkı payı kavramı bir tarafa bırakılırsa, 

evlilik    birliğinde   sahip     olunan     mallardan      çalışmayan      kadının     hiçbir   hakkı 

bulunmamaktaydı.         Kadının     ev   işleri  yapması,     çocuk    yetiştirmesi   gibi   emekleri 

karşılıksız kalmaktaydı.      Bu olumsuzlukları gidermek amacıyla yeni yasada edinilmiş 

mallara   katılma   rejimine   yer   verildi.   Düzenlemenin   ülkemizin   bünyesine   ne   kadar 

uygun     olduğunu     kuşkusuz     zaman     gösterecekti.     Ancak    bilinen   bir şey   vardı   ki, 

rejiminin   uygulanması   ve   tasfiyesi   oldukça   karmaşıktı.  İşte   bu   çalışmada,   yasada 

kabul edilen mal rejimlerini kısaca gözden geçirirken, uygulamacılara yardımcı olmak 

amacıyla   yasal   mal   rejiminin   de   genel   hatları  üzerinde   durulmuş,   sınırlı  ders   saati 

içerisinde     Hâkim     Adayı     meslektaşlarımıza       oldukça     rafine   bilgiler   sunulmaya 

çalışılmıştır.                                          BİRİNCİ BÖLÜM 

                             MAL REJİMİNİN GENEL ESASLARI I.KAVRAM VE KAPSAM         Mal   rejimi   kavramı   ile   eşler   arasında,   eşlerin   mallarının   tabi   olduğu   hukuki 

rejimi, malların yönetimini, eşlerin birbirlerinin mallarının üzerinde hak ve yetkileri ile 

borçlardan       sorumluluklarına       ilişkin   düzenlemeler       anlaşılır.   Eşler    arasındaki 

malvarlıklarının      yönetiminde      eşlerin   birbirlerine   ve   üçüncü     kişilere   karşı   olan 

durumları genel malvarlığı kurallarından ayrılmaktadır.1          Türk   Medeni     Kanununda       mal    rejimleri  202    ila  281.   maddeler     arasında 

düzenlenmiştir. Bu bağlamda; 202 ila 217 maddeleri arasında mal rejimlerine ilişkin 

genel    hükümler,     218   ila  241   maddelerinde      kural/yasal   mal  rejimi    olan  edinilmiş 

mallara katılma rejimi, 242 ve 243. maddelerinde mal ayrılığı, 244 ila 255 maddeleri 

arasında     paylaşmalı   mal     ayrılığı   rejimi,  256  ila  281  maddeleri    arasında     ise  mal 

ortaklığı rejimi  düzenlenmiştir. 1  DURAL ,  Mustafa / ÖĞÜZ, Tufan/ GÜMÜŞ , Alper , Türk Özel Hukuku , C. III, AİLE HUKUKU, , İstanbul 2005, s.299.                                                                                                       1 


----------------------- Page 2-----------------------

II. MAL REJİMİNİN TÜRLERİ          A.   Akdi Mal Rejmi              1.Genel Olarak           Eşler evliliğin tabi olacağı mal rejimini bir sözleşme ile belirleyebiliriler. Ancak 

eşler     bu   konuda      sözleşme       serbestîsine      sahip     olmayıp     ancak     kanunda       tipleri 

belirlenen mal rejimlerinden birisini seçebilirler. 

              Bilindiği gibi 743 sayılı Türk Kanunu Medenisinde yasal mal rejimi olarak 

mal ayrılığı,     akdi rejim olarak da mal birliği,          mal ortaklığı ve sınırlı mallarda ortaklık 

rejim   tipleri   düzenlenmişti.   4721   sayılı   Türk   Medeni   Kanunun   da   yasal   mal   rejimi 

edinilmiş mallara   katılma   rejimi,         akdi   mal   rejimi   ise;   mal   ayrılığı,  paylaşmalı  mal 

ayrılığı  ve mal ortaklığı  olarak yer almıştır.              2. Şartları              a. Ehliyet      Mal     rejimi   sözleşmesi,       ancak     ayırt   etme     gücüne      sahip    olanlar     tarafından 

 yapılabilir.   Küçükler   ile   kısıtlılar,   yasal   temsilcilerinin   rızasını   almak   zorundadırlar 

                                                                                         2 

 ( TMK m. 204). Evlilik daha küçük yaşlarda da yapılabileceğinden  yasa mal rejimi 

 yapılması      için   ergin   olmayı     aramamış,       ayırt  etme     gücüne      sahip   olmayı     yeterli 

 saymıştır.   Mal   rejimi   sözleşmesi   yapma   kişiye   sıkı   sıkıya   bağlı   haklardandır.   Bu 

 nedenledir ki yasada yasal temsilcilerin rızasından bahsedilmiştir. Daha açık ifadesi 

 ile yasal temsilci ilgili eş adına temsilen mal rejimi sözleşmesi yapamayacaktır. Eşler 

 mal   rejimi   sözleşmesi   ni   bizzat   yapmak   zorundadırlar.   Mal   rejimi   sözleşmesinde 

                                                         3 

 bilgili eş velayet altında ise veli tarafından , kısıtlı ve kendisine vasi atanmışsa vasi 

 tarafından bu rızanın verilmesi gerekir.4                   b. Şekil              4721      sayılı    Türk    Medeni       Kanununun         yürürlüğe      girmesinden       sonra 

evlenenler;       evlenmeden         önce    veya     sonra    noterde     (düzenleme       veya    onaylama 

şeklinde)5      yapacakları       mal    rejimi   sözleşmesiyle,        kanunda      gösterilen      akdi   mal rejimlerinden   birini,   ancak   kanunda   yazılı   sınırlar   içinde   seçebilirler   veya   evlenme 2 “Erkek veya kadın onyedi yaşını doldurmadıkça evlenemez.Ancak, hakim olağanüstü durumlarda ve pek önemli bir sebeple onaltı yaşını doldurmuş olan erkek veya kadının evlenmesine izin verebilir” 

(TMK m.124). 

3 Bilindiği gibi TMK 336 ncı maddesi uyarınca evlilik devam ettiği sürece ana ve baba velayeti birlikte kullanırlar. İşte bu halde rızayi ana ve babanın birlikte vermeleri gerekir. Velayet eşlerden birisini 

överilmişse bu eş tarafından zazanın verilmesi gerekir. Evlilik dışı doğumlarda ise velayet annede 

olacağından kaza anında anne tarafından verilmesi gerekir ( TMK m.337 ). 


  Kısıtlılar bakımından vasinin izninden başka vesayet makamının da izninin gerekli olduğu 

unutulmamalıdır( TMK m462/9). 

 5 

  Mal rejimi sözleşmesinin mutlaka noterde yapılması zorunludur. Noterde, düzenleme veya onaylama 

şeklinde yapılması, mal rejimi sözleşmesinin geçerlilik koşuludur.                                                                                                                2 


----------------------- Page 3-----------------------

başvurusu       sırasında,    yetkili  evlendirme      memuruna        hangi   mal    rejimini  seçtiklerini 

yazılı olarak bildirebilirler.6               Ayrıca;   mal   rejimi   sözleşmesinin   bizzat   taraflarca   yapılması   zorunludur, 

vekil aracılığıyla mal rejimi sözleşmesi yapılamaz.          B.   Kanuni/Kural Mal Rejimi          Eğer mal rejimine ilişkin bir sözleşme yapmamışlarsa, aralarında kanun gereği 

“edinilmiş mallara katılma” rejimi geçerli olur. Diğer bir ifadeyle Noterde bir mal rejimi 

sözleşmesi   yapmamışlarsa   veya   evlenme   başvurusu   sırasında   hangi   mal   rejimini 

seçtiklerini    yetkili  evlendirme      memuruna        yazılı   olarak   bildirmemişlerse,       evlenme 

tarihinden     geçerli    olmak    üzere,    yasal    mal   rejimi   olan   edinilmiş  mallara      katılma 

rejimine tabi olurlar. (TMK. m.202/1)          743 sayılı Türk Kanunu Medenisi; yasal  mal rejimi olarak mal ayrılığını;                      akdi 

rejim olarak da;      mal birliği,   mal ortaklığı ve sınırlı mallarda ortaklık rejimlerini kabul 

etmişti. 1.1.2002 tarihinde yürürlüğe giren 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ise,                       eşler 

arasında   yasal   rejim   olarak   “edinilmiş mallara   katılma”   rejimini,         akdi   mal   rejimleri 

olarak da, mal ayrılığı,      paylaşmalı mal ayrılığı ve mal ortaklığı rejimini kabul etmiştir. 

         Edinilmiş  mallara       katılma     rejimine    ilişkin  hükümler,     büyük     oranda    İsviçre 

Medeni Kanunundan alınmıştır. III. MAL REJİMİNİN SINIFLANDIRILMASI          A.Olağan mal rejimi          Zorunlu   olarak   başka bir mal rejiminin seçildiği   ya   da   başka bir mal rejimine 

geçildiği haller hariç, edinilmiş mallara katılma rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı ve mal 

ortaklığı rejimleri olağan mal rejimleridir.          B. Olağanüstü Mal Rejimi          Kanunun   belirttiği   olağanüstü   durumlarda,   mal   ayrılığı  rejiminin   doğrudan   ya 

da    hâkim    kararıyla    veya    eşlerden     birisinin  isteği   üzerine    belirlendiği   durumlarda 

olağanüstü bir mal rejiminden söz edilir. Şu hale göre olağanüstü mal rejimi sadece 

mal     ayrılığı  rejimidir.  Zira   olağanüstü      durumlarda      seçilen/geçilen      mal    rejimi  mal 

ayrılığı rejimidir.7                  1- Genel Olarak Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş                           a. Eşlerin Talebi İle          Haklı   bir   sebep    varsa,    hakim    eşlerden     birinin  istemi   üzerine,    mevcut     mal 

rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilir (TMK. m.206) . 6 evlendirme memurlarının mal rejimi sözleşmesi yapma yetkileri yoktur. Onlar, sadece, evlenme başvurusu sırasında, evleneceklerin hangi mal rejimini seçtiklerine dair varsa yazılı başvurularını 

alabilir. Ve bunu evlenme defterine geçerler. 


  Rs 300.                                                                                                             3 


----------------------- Page 4-----------------------

                              aa. Birlikte Yaşamaya Ara Verilmesi Halinde      Bilindiği gibi eşlerden biri, ortak hayat sebebiyle kişiliği, ekonomik güvenliği veya 

 ailenin     huzuru      ciddi   biçimde       tehlikeye     düştüğü      sürece      ayrı   yaşama       hakkına 

 sahiptir(TMK        m.   197/1).    İşte   bu    halde    birlikte  yaşamaya        ara   verilmesi     haklı   bir 

 sebebe dayanıyorsa hâkim, eşlerin mallarının yönetimine ilişkin önlemleri alır(TMK 

 m. 197/2). Öğretide hâkimin eşlerin mallarının yönetimine ilişkin alacağı tedbirlerin 

 olağanüstü        mal    rejimi    olan   mal    ayrılığına     geçiş  olacağı       ileri  sürülmektedir       ki8  kanaatimizce bu tespit yerindedir.                               bb.   Haklı   Nedene   Dayalı   Olarak   Olağanüstü   Mal   Rejimine 

Geçiş 

                                    aaa. Genel Olarak Haklı Sebep          Haklı  sebepler   kanunda   sayma   yoluyla   belirtilmemiştir.   Her   olayın   özelliğine 

göre     hakim     takdir   edecektir.     Sözgelimi       Yargıtay     bir  kararında;      eşlerin    fiilen  ayrı 

yaşıyor olmalarını tek başına, Türk Medeni Kanununun 206. maddesi uyarınca haklı 

sebep   olarak   yorumlanamayacağını ve bu halin mal ayrılığına geçilmesi için yeterli 

neden sayılamayacağını belirtmiştir.9                                     bbb. Kanuni Örneklemeler          Kanunda bazı durumlarda haklı sebebin varlığı karine olarak kabul edilmiş ve 

bunlar örnekleme yoluyla sayılmıştır. Şu hallerde haklı sebep vardır : 8  Bkz   AYAN,    Serkan,   Evlilik   Birliğinin  Korunması,      Ankara   2004,   s.  249-250;   DURAL/     ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, s.265. 

9  “Davacı  koca   31.12.2002   tarihinde   açtığı  dava   ile;   karısıyla   ayrı  yaşadıklarını,   boşanmaya   kararlı olduğunu, katılma rejiminin kendisi için külfet getireceğini ileri sürerek, eşiyle aralarındaki mal rejiminin 

1.1.2002     tarihinden   itibaren  “Mal  Ayrılığı  Rejimi”  olduğuna    karar   verilmesini  istemiştir.Dosyadaki 

kanıtlara göre; tarafların 1985 yılında evlendikleri, davacı kocanın 15.11.2000 tarihinde evlilik birliğinin 

temelinden      sarsılması   nedenine     dayanarak     açtığı  boşanma      davasının;    başka    kadınla   ilişkisi 

bulunduğu   ve   karısını  dövmesi   nedeniyle   tam   kusurlu   bulunarak   reddedildiği,   bu   kararın   29.1.2002 

tarihinde    kesinleştiği  anlaşılmaktadır.    Kocanın    devlet  memuru     olarak   çalıştığı,  düzenli  geliri  ve 

taşınmaz malı bulunduğu, davalı kadının ise ev hanımı olduğu, geliri ve malvarlığının bulunmadığı da 

dosya kapsamıyla sabittir.4721 Sayılı  Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden 

önce evlenmiş eşler arasında; 1.1.2002 tarihine kadar, daha önceden tabi oldukları mal rejimi devam 

eder.   Eşler,   1.1.2002   tarihinden   başlayarak   başka   bir   mal   rejimini   seçmedikleri   taktirde,   1.1.2002 

tarihinden   geçerli   olmak   üzere,   yeni   kanunun   yasal   mal   rejimi   olarak   kabul   ettiği   “Edinilmiş Mallara 

Katılma Rejimini” seçmiş sayılırlar (4722 Sayılı Kanun m.10/1) Eşler arasındaki mal rejimi; eşlerden 

birinin ölümü, evliliğin iptali, boşanma başka bir mal rejiminin kabulüyle sona ereceği gibi mal ayrılığına 

geçilmesine      karar    verilmesi    hallerinde,   dava    tarihinden    geçerli   olmak     üzere    sona    erer 

(TMK.m.206,225) 

          Temyiz incelemesine konu olan davada; mahkeme kararıyla mal ayrılığı rejimine geçilmesini 

(TMK.m.206)       isteyen   davacı,   diğer   eşin  malvarlığının    borca   batık  olması,   ortaklıktaki   payının 

haczedilmiş  olması   ve     benzeri   sebeplerden    biriyle  ortaklığın  menfaatlerini   tehlikeye  düşürdüğünü 

kanıtlayamamıştır.  Tek başına, eşlerin fiilen ayrı yaşıyor olmaları Türk Medeni Kanununun 206. 

maddesi uyarınca haklı sebep olarak yorumlanıp mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi için 

yeterli değildir. Bunun kabulü; kendi kusurlu davranışıyla ayrı yaşamaya neden olan eşin; diğer eşin 

ileride doğabilecek katılma alacağı hakkını ortadan kaldırmasına olanak tanımak sonucunu doğurur. 

Bu ise, hiç kimsenin kendi kusurlu davranışıyla kendi lehine sonuç elde edemeyeceğine yönelik temel 

hukuk ilkesine aykırı olur.          Açıklanan nedenlerle kanıtlanamayan davanın reddi gerekirken yazılı 

olduğu şekilde davanın kabulüne karar verilmesi usul ve yasaya aykırı olup bozmayı gerektirmiştir. 2. 

H.D., 18.4.2005, 2005/3039-6149(vurgu bana aittir).                                                                                                                    4 


----------------------- Page 5-----------------------

                 Diğer eşe ait malvarlığı borca batık ise veya mal ortaklığında ortaklıktaki 

                payı haczedilmiş ise, 

                 Diğer   eş,   istemde   bulunan   eşin   veya   ortaklığın   menfaatlerini   tehlikeye 

                düşürmüş ise, (örneğin, diğer eşin hiç çalışmaması, birlik giderlerine ve 

                birliğe    hiçbir  katkıda    bulunmaması,        sorumsuz      ve   hesapsız    şekilde 

                borçlanması bu hale örnek gösterilebilir.) 

                 Diğer   eşin,   ortaklık   malları   üzerinde   bir   tasarruf   işlemi   yapılması   için 

                gereken rızasını haklı bir sebep olmaksızın esirgemesi, 

                 Diğer eşin, istemde bulunan eşe, mal varlığı, geliri, borçları veya ortaklık 

                malları hakkında bilgi vermekten kaçınması, 

                 Diğer eşin sürekli olarak ayırt etme gücünden yoksun olması, 

     Bu hallerden birinin gerçekleşmesi halinde, eşlerden birinin istemi üzerine hakim, 

mevcut mal rejiminin mal ayrılığına dönüşmesine karar verebilecektir. (TMK. m. 206)                          ccc.   Yetki         Mevcut   mal   rejiminin   mal   ayrılığına   dönüşmesi   davasında   yetkili   mahkeme, 

eşlerden herhangi birinin yerleşim yeri mahkemesidir (TMK.m.207) .                          b. Alacaklının Talebi İle Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş         Mal ortaklığını kabul etmiş olan eşlerden birine karşı icara takibinde bulunan 

alacaklı   da,   haciz   uygulamasından   zarara   uğrarsa,   hâkimden   mal   ayrılığına   karar 

verilmesini isteyebilir.  (TMK. m.210/1) Alacaklının istemi her iki eşe yöneltilir. Yetkili 

mahkeme, borçlu eşin yerleşim yeri mahkemesidir. Alacaklı tatmin edildiği takdirde, 

eşlerden   birinin   istemi   üzerine   hâkim,   mal   ortaklığının   yeniden   kurulmasına   karar 

verebilir.                          c. Kanun Gereği Olağanüstü Mal Rejimine Geçiş         Eğer      eşler,   mal    rejimi  sözleşmesiyle       aralarında     “mal    ortaklığını”   kabul 

etmişlerse, eşlerden birinin iflasına karar verildiği takdirde, ortaklık kendiliğinden mal 

ayrılığına   dönüşür   (TMK.   m.209).kanun   gereği   olağanüstü   mal   rejimine   geçişin   salt 

mal   ortaklığı  rejimi   için   kabul   edildiği   ve   olağanüstü   mali   rejimi   olan   mal   ayrılığına 

geçişin     bir  mahkeme       hükmüne      gerek    kalmaksızın      kendiliğinden     gerçekleşeceği 

unutulmamalıdır.                          d. Tasfiye         Yasal     ve   akdi  mal    rejimlerinden    mal   ayrılığına    geçildiği   taktirde,  kanunda 

aksine hüküm bulunmadıkça, eşler arasında önceki mal rejiminin tasfiyesi, bu rejime 

ilişkin   hükümlere      göre   yapılır  (TMK.     m.212).    Maddenin      ifadesi   yanlış  anlamaya 

müsait ise de, kastedilen şudur:   olağanüstü mal rejimine geçişte, önceki mal rejimi 

tasfiye edilecektir. Tasfiye edilecek mal rejimi önceki mal rejimi olduğuna göre tasfiye 

önceki mal rejimi hükümlerine göre yapılacaktır. Demek ki tasfiye edinilmiş mallara 

katılma rejimi, paylaşmalı mal ayrılığı rejimi ya da mal ortaklığı rejimlerinden hangisi 

kabul edilmişse o hükümlere göre tasfiye gerçekleştirilecektir.                                                                                                          5 


----------------------- Page 6-----------------------

         2. Olağanüstü Mal Rejiminin Sona Ermesi          TMK     m.   208/2    uyarınca,     mal    ayrılığına   geçişi    gerektiren    sebebin     ortadan 

 kalkması   halinde       hakim,     yine   eşlerden     birinin  istemi   üzerine,    eski   mal    rejimine 

 dönülmesine        karar    verebilir.   Bu    durum     sadece     olağanüstü      mal    rejimine    geçiş 

 nedeninin ortadan kalkması halinde mümkündür ve ancak hakim kararıyla olur.                            Yine 

 TMK   m.   208/21   uyarınca   da   eşler,   her   zaman   yeni   bir   mal   rejimi   sözleşmesiyle 

 önceki veya başka bir mal rejimini kabul edebilirler. Bu ancak eşlerin anlaşması ile 

 mümkündür   ve   dikkat   edildiğinde   anlaşma   için   olağanüstü   rejime   geçişi   gerektiren 

 nedenin ortadan kalkmasına gerek yoktur.10           Bilindiği   gibi   mal   ortaklığını   kabul   etmiş olan   eşlerden   birinin   iflasına   karar 

 verildiği   takdirde,   ortaklık   kendiliğinden   mal   ayrılığına   dönüşüyordu(TMK   m.   209). 

 Yine, mal ortaklığını kabul etmiş eşlerden birine karşı icra takibinde bulunan alacaklı, 

 haczin      uygulanmasında          zarara     uğrarsa,     hâkimden        olağanüstü      mal     rejimine 

 geçilmesine karar verilmesini isteyebiliyordu(TMK m. 209). İşte bu hallerde borç ifa 

 edilmiş yada alacaklı herhangi bir  şekilde tatmin edilmiş ise eşlerden birinin istemi 

 üzerine hakim, mal ortaklığının yeniden kurulmasına karar verebilir yada eşler, mal 

 rejimi sözleşmesiyle edinilmiş mallara katılma rejimini kabul edebilirler(TMK m. 211). 

         Kanun, mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin ortadan kalkması halinde, eski 

rejime   dönülmesi   isteğine   ilişkin   davada   yetkili   mahkemeyi   ayrıca   göstermemiştir. 

Eski rejime dönülmesi davasından da yetkili mahkeme, eşlerden birinin yerleşim yeri 

mahkemesi   olması   gerekir,   zira   mevcut          mal   rejiminin   mal   ayrılığına   dönüşmesine 

hangi   mahkeme   karar   vermişse,   mal   ayrılığına   geçişi   gerektiren   sebebin   ortadan 

kalkması       halinde    eski   rejime    geri   dönülmesi       istemine     ilişkin  davanın     da   aynı 

mahkemede görülmesi işlemde paralellik olarak kıyasen düşünülebilir.11       . 

IV. TASFİYEDE GÖREV VE YETKİ          A.Yetki          İster yasal rejim olan edinilmiş mallara katılma rejimi, ister sözleşmeyle kabul 

edilen akdi mal rejimi olsun; eşler arasındaki veya evlilik birliğinin ölümle sona ermesi 

halinde;   sağ eş ile   ölen   eşin   mirasçıları  arasındaki   bütün   mal   rejiminin   tasfiyesine 

ilişkin davalarda aşağıdaki yetki kuralları geçerlidir.                  1.  Mal Rejiminin Ölümle Sona Ermesinde Yetki                  Mal   rejimi,   ölümle   sona   ermişse,   ölenin   son   yerleşim   yeri   mahkemesi 

         yetkilidir(TMK.214/1).                  2.   Boşanma   Ve   Evlenmenin  İptali   Nedeniyle   Mal   Rejiminin   Sona 

         Ermesinde Yetki          Boşanmaya12, evliliğin iptaline karar verilmesi durumunda, bu davalarda yetkili olan mahkeme tasfiye davalarında da yetkilidir(TMK.214/2). 10 TMK m. 208’ in 1. ve 2. fıkralarını karşılaştırınız. 11 

   Uygulamada Yüksek mahkemenin emsal bir kararına rastlamadık. 

12 

   Ayrılığa karar verilmesi istenmiş ( TMK m. 167 ) ya da boşanma davası sonucu hakim ayrılığa karar 

vermiş ise ( TMK m. 170/1)  hakim ayrılığın süresine ve eşlerin durumlarına göre aralarında                                                                                                              6 


----------------------- Page 7-----------------------

                 3. Mal Ayrılığına Karar Verilmesi Nedeniyle Tasfiyede Yetki          Hâkim   tarafından      mal   ayrılığına   karar   verilmesi   durumunda,   mal   ayrılığına 

karar veren mahkeme tasfiye davasında da yetkili olan mahkemedir(TMK.214/2).                  4. Genel Olarak Diğer Hallerde Yetkili Mahkeme         Yukarıda sayılan haller dışındaki diğer durumlarda, davalı eşin yerleşim yeri13 mahkemesi tasfiye davalarında yetkilidir(TMK.214/son).         B.   Görev         Görev   aile   mahkemesine,   o   yerde   henüz   aile   mahkemesi   kurulmamışsa   bu 

sıfatla ilgili asliye Hukuk mahkemesine aittir. Bu konuda aile mahkemesi bulunmayan 

yerlerde      asliye     hukuk      mahkemelerinin         davaya      “aile”   sıfatıyla    baktıklarını 

belirtmelidirler. V. ALACAKLILARIN KORUNMASI         Mal   rejiminin   kurulması,   değiştirilmesi   veya   önceki   rejimin   tasfiyesi,   eşlerden 

birinin    veya    ortaklığın    alacaklılarının    üzerinden      haklarını    alabilecekleri    malları 

sorumluluk   dışında   bırakamaz.   Kendisine   böyle   mallar   geçmiş olan   eş,   borçlardan 

kişisel   olarak   sorumludur.   Ancak   söz   konusu   malların   borcu   ödemeye   yetmediğini 

ispat    ettiği  takdirde   bu   ölçüde    kendisini   sorumluluktan      kurtarabilir   (TMK.    m.213) 

İfadeden      de   anlaşılacağı    üzere,    borçlu   olmayan      eş  kendisine     geçen     mal   veya 

malların     değeriyle    sınırlı  olarak   sorumlu     olacaktır.    Konuyu     şöyle     açılayabiliriz: 

alacaklı   önce   borçlu   eşe   gidecektir.   Alacaklı   borçlu   eşten   alacağını   alarak   tatmin 

olmamışsa bu takdirde ancak diğer eşe gidebilecektir. Mal rejimi kurulduğunda ya da 

olağanüstü       mal   rejimine    geçildiğinde    önceki    rejim   tasfiye   edilecektir.   Bu   halde, 

önceki     rejimin    tasfiyesi   halinde;    eşlerden     birinin   yada    mal   ortaklığı   rejiminde 

alacaklıların     haklarını    alabilecekleri    malları   sorumluluk      dışında    çıkarmayacaktır. 

KAMACI’       nın   ifadesiyle   tasfiye  sonucu,     kendisine,    mal   geçmiş  olan     eş,   “bu  mal 

tasfiyede     bana    düştü,   o  nedenle     bu  malı,   alacağınıza     karşılık  haczedemezsiniz” 

deme lüksüne sahip değildir.14 VI. BİR EŞİN MALLARININ YÖNETİMİNİN DİĞER EŞE BIRAKILMASI         A. Şekli               a. Mal Rejimi Sözleşmesiyle         Mal rejimi sözleşmesiyle akdi veya kanuni mal rejimlerinde; eşlerden biri, açık 

veya zımni, ister kişisel olsun ister edinilmiş yada ortak olsun, mallarının yönetimini 

diğer eşe bırakabilir  (TMK. m.215) . sözleşmeyle kabul edilmiş olan mal rejiminin kaldırılmasına karar verebilir(TMK m. 180). Bu halde de 

yetkili mahkemenin TMK m. 214/2 gereğince belirleneceği kıyasen düşünülür. Bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ 

GÜMÜŞ, s.313; GENÇCAN, 154. 

13 HUMK m. 9/1 deki genel yetki kuralına benzer 14 

   KAMACI, Mahmut, “Mal Rejimleri”, Yayınlanmamış Makale, s.7.                                                                                                          7 


----------------------- Page 8-----------------------

               b. Hizmet Veya Şirket Sözleşmesiyle          Bir   eşin   mallarının   yönetimi   bir   hizmet   sözleşmesi   ya   da  şirket   sözleşmesi 

çerçevesinde diğer eşe bırakılabilir. B.Uygulanacak Hükümler 

         Malların   yönetiminin   mal   rejimi   sözleşmesiyle   diğer   eşe   bırakılması   halinde 

vekâlet hükümleri, hizmet ya da şirket sözleşmesiyle yönetimini diğer eşe bırakılması 

halinde ise hizmet akdine ya da şirketler hukukuna ilişkin hükümler uygulanır. 15 VII. MALLARIN ENVANTERİNİN YAPILMASI İSTEĞİ          Eşlerden her biri, diğerinden her zaman mallarının envanterinin resmi senetle 

 yapılmasını isteyebilir. Bu envanter, malların getirilmesinden başlayarak bir yıl içinde 

 yapılmışsa,       aksi   ispatlanmış  olunmadıkça            bu   envanterin      doğru    olduğu     kabul 

 edilir(TMK m. 216). VIII. EŞLER ARASI BORÇ İLİŞKİLERİ         A.   Cebri İcra Yasağının Olmaması          Eşler   arasındaki   mal   rejimi;   ister   yasal   rejim   olan   edinilmiş mallara   katılma 

rejimi    olsun,   ister  akdi   mal    rejimlerinden     biri  olsun;   mal   rejimi,   eşler   arasındaki 

borçların muaccel olmasını önlemez (TMK. m.217).  İfadeden de anlaşılacağı üzere 

mal   rejiminden   kaynaklanan   alacak   dışında  şu   ya   da   bu   nedenle   aralarındaki   bir 

alacak borç ilişkisi nedeniyle her zaman vadesi gelmiş alacakları için diğeri aleyhine 

takip    yapabilir,   alacağın     yerine    getirilmesini    isteyebilir.16  Eşlerin    birbirlerine    olan borçlarından       dolayı   zamanaşımı        işlemez,     evlilikten   önce    işlemeye     başlamış  ise 

zamanaşımı kesilir(BK m. 132/3)17. Cebri icra yasağının kaldırılmış olmasına ve mal rejiminin     eşler   arasındaki      borçların    muaccel      olmasını     önlemez      ise  de    Borçlar 

Kanunundaki         bu  hüküm      kaldırılmamıştır.     Kanaatimizce       evlilik  birliğinin  korunması 

açısından        ve     eşler    arasında       çekişme       meydana        getirilmemesi       açısından 

düzenlemenin ayakta olması isabetlidir. Evlilik süresince eşler böyle bir yola gitmeyi 

de mümkün olduğunca istemeyeceklerdir.          B.   Borçların ertelenmesi isteği                  1.    Genel Olarak          Borcun yerine getirilmesi halinde evlilik birliğini tehlikeye düşürür ölçüde diğer 

eşi ciddi güçlüklere duçar edecekse bu eş borcun ödenmesi için hâkimden uygun bir 

önel isteyebilir(TMK. m.217). 15 

   Kuşkusuz bu halde borçlar kanunundaki vekalet hükümleri uygulama yeri bulmayacaktır. Bkz. 

GENÇCAN, s.165. 

16 Bu düzenlemeye göre, yeni Medeni Kanun, eski yasadaki  (TKM. m.165/1) “eşler, evlenmenin devamı müddetince kanunen muayyen haller haricinde diğerine karşı cebri icra talebinde 

bulunamaz..”. şeklindeki cebri icra yasağını kaldırmıştır. 17 “Aşağıdaki hallerde müruru zaman cereyan etmez ve cereyana başlamış ise inkıtaa uğrar... Nikah devam ettiği müddetçe karı kocadan birinin, diğeri zimmetinde olan alacakları hakkında “(BK m. 

132). 
                                                                                                            8 


----------------------- Page 9-----------------------

                2. Teminat İstenmesi         Bir   eşin   borcun   ertelenmesini   istemesi   üzerine  şartlar   gerektiriyorsa,   hâkim, 

istemde bulunan eşin teminat göstermesini ister(TMK. m.217).                                                    İKİNCİ BÖLÜM 

                                         KANUNİ/KURAL MAL REJİMİ 

                                 ( EDİNİLMİŞ MALLARA KATILMA REJİMİ)                 I.        GENEL OLARAK DÜZENLEME         4721   sayılı  Türk   Medeni   Kanununda   kural/kanuni   mal   rejimi   olarak   edinilmiş 

mallara katılma rejimi benimsenmiştir( TMK m. 202 /1). Bu rejimde, edinilmiş mallar 

ve kişisel mallar olmak üzere her eşe ait iki çeşit mal vardır. 

       Kanunda   bir   yenilmiş ve   kişisel   malların   neler   olduğu   sırasıyla   219   ve   220. 

maddelerde gösterilmiştir. Şimdi bunlara kısaca bakalım.                         A. Edinilmiş mallar                           1. Kanuni Edinilmiş Mallar       Kanunda edinilmiş mal; “her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını 

vererek elde ettiği mal varlığı değerleri” olarak ifade edilmiştir ( TMK m. 219 /1) .                           a.   Edinilmiş Malda  Bilinmeyenler,   Katılma   Alacağı  Kavramı 

                         ve  “Karşılık”           Edinilmiş  mallarda,      katılma    alacağı   kavramı     artık  değere    katılma    ifadesi 

yerine     kullanılmaktadır.     Aşağıda     açıklanacağı      üzere    katılma    alacağı    bir   eşin 

mallarının yarısına katılmak değil, artık eğerin yarısına katılmak olarak kullanılmalıdır. 

Yasada   ifadesini   bulan   eşinin   çalışması  karşılığı  kavramında   karşılığın   neleri   ifade 

ettiğine   bakmak   gerekir.   Karşılık   kavramı  ile   eşlerden   birisinin   emeği   karşılığı  elde 

ettiği malvarlığının ifade edildiği kabul edilmektedir.18                            b. Edinilmiş Malda Kanuni Örneklemeler                                    aa. Çalışma Karşılığı Edinmeler         Çalışma      karşılığı  edinimler    bir  bedel    karşılığı  yapılan    mesleki    ve   bedeni 

faaliyet   sonucu   elde   edilen   mal   varlıklardır.   Kuşkusuz   faaliyet   bir   ticari   işletmenin 

çalıştırılması şeklinde de olabilir ve buradan elde elden kazançlar da edinilmiş maldır. 

Edinilmiş malların temelinde emek, çalışma ve işgücü esası hakimdir. Bu bağlamda 

ölünceye      kadar   bakma     akdi   çerçevesinde      elde   edilen   mallar   edinilmiş  maldır.19 

Çalışma      fikri  ve  bedeni    olabilir. 20  Bu   ilke ışığında,    çalışma    ve   emek    karşılığı 18 ACAR, Faruk, Aile Hukukumuzda Mal Rejimleri Ve Eşin Yasal Miras Payı, Ankara- 2007, s.40- 41. 

19 GENÇCN, 566. 

20 ACAR, s. 47.                                                                                                        9 


----------------------- Page 10-----------------------

olmayan,       örneğin,     bağış,    miras    yoluyla    gelen    mallar,    edinilmiş  mal      değil,   kişisel 

maldır. Ancak bu bağlamda sözgelimi bir garsona verilen bahşişin çalışma karşılığı 

olduğunun kabulü gerekir.21          Mal     rejiminin   başlangıcında        eşlerden     birine   ait  olan   ve   evlilik  birliği  içinde 

edinilmeyen mallar, kişisel mallardır.                                       bb.     Sosyal      Güvenlik,       Sosyal      Yardım       Ve    Sandık 

                                      Ödemeleri          Sosyal   güvenlik   veya   sosyal   yardım   kurum   ve   kuruluşlarının   veya   personele 

yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,(sözgelimi, emekli 

sandığı, sosyal sigortalar kurumu, bağ-kur22 ve personeline yardım amacıyla kurulan yardımlaşma          ve   dayanışma        sandıklarınca        yapılan     ödemeler)       edinilmiş  maldır. 

Unutmamak           ve   karıştırmamak        gerekir    ki,   sosyal    güvenlik     veya     sosyal     yardım 

kurumlarınca         ya   da   çalışma      gücünün      kaybı    nedeniyle      hak    sahibi    eşe    ödenen 

tazminatların,   mal   rejiminin   sona   ermesinden   sonra   bakiye   hayat   süresine   tekabül 

eden   kısmı   o   eşin   kişisel   maldır.   Bunun   hesabını   aşağıda   kişisel   mallar   kısmında 

yapacağız. Emekli ikramiyesi ise bu yönteme tabi olmayıp edinilmiş mallara katılma 

rejimi döneminde alınan emekli ikramiyesi edinilmiş maldır. Yargıtay uygulaması da 

bu yöndedir.23                                       cc. İşgücü Kaybı Tazminatları          İşgücü       kaybı      nedeniyle       ödenen       tazminatlarda         edinilmiş  maldır(TMK 

219/3).Sözgelimi         iş  kazası     sonucu      ödenen      tazminatlar      ile  trafik  kazası     sonucu 

ödenen   tazminatlar   bu   kapsamdadır.   Kuşkusuz   mal   rejiminin   devam   ettiği   süreyi 

kapsayan dönem için verilen tazminatların edinilmiş mal olacağı açıktır. 

         Öğretide   bu   kurum   ve   kuruluşlarca   yapılan   ödemeler   dışında,                 özel   hayat 

sigortası     yapan    şirketler     tarafından     yapılan     ödemeler      kişisel   mal    sayılacağı     ileri 

sürülmektedir.24       Özuğur;   özel   hayat   sigortalarına   sigorta   pirimi   edinilmiş mallardan 21 ACAR, aynı yerde 22 

   Kurumların tek bir sosyal güvenlik çatısı altında birleştirildiğini hatırlatmak gerekir. Bkz. 5502 Sayılı 

Sosyal Güvenlik Kurumu Kanunu, RG. 20.5.2006 Sayı: 26173. 

23  “1.1.2002   tarihinde   4721   Sayılı  Türk   Medeni   Kanunu   yürürlüğe   girmiş,   edinilmiş mallara   katılma rejimi,   yasal   mal   rejimi   olarak   kabul   edilmiştir.   (TMK.202.md.)Yasal   mal   rejimi   boşanma   davasının 

açıldığı tarihte (7.5.2004) sona ermiştir. (TMK.225/son)Davalı koca 29.1.2003 tarihinde emekli olmuş, 

Oyak ve Emekli Sandığı tarafından kendisine toplu ödeme yapılmıştır. Davaya konu 34 KNC 46 plakalı 

araç ise, davalı koca tarafından 15.5.2003 tarihinde alınmış ve 28.5.2003 tarihinde koca adına tescil 

edilmiştir.Kocanın     aracın    emekli    ikramiyesi   ile   alındığı  hakkındaki     savunmasının      aksi   de 

kanıtlanmamıştır.Alınan emekli ikramiyesi edinilmiş mallardandır. Dava konusu araçta edinilmiş malla 

(emekli ikramiyesi ile) alınmıştır. Mahkemece; kocaya sosyal yardım kurumunca uygulanan usule göre 

ömür   boyunca   irat   bağlanmış olsaydı,   mal   rejiminin   sona   erdiği   tarihte   (boşanmanın   dava   tarihinde 

TMK.225.md.) bundan sonraki döneme ait iradın peşin sermayeye çevrilmiş değerinin hesaplanması, 

aracın    ise   edinilmiş  mallardan     kabul   edilmesi,    tasfiye  hesabının     bu   esaslar   çerçevesinde 

değerlendirilmesi,    gerektiğinde   bilirkişiden  de  görüş  alınması   ve  sonucu    uyarınca   karar  verilmesi 

gerekir. (TMK.m.228/2) Bu husus üzerinde durulmadan yazılı şekilde hüküm kurulması isabetsizdir” 2. 

HD, 01.11.2006, 2006/6845-14701. 

24 KILIÇOĞLU, Ahmet, Edinilmiş Mallara Katılma Rejimi, Ankara- 2002, s. 43.                                                                                                                 10 


----------------------- Page 11-----------------------

ödenmiş  ise,         sigorta   şirketinin     yaptığı    ödemelerin       de    edinilmiş  mal       sayılması 

gerektiğini haklı olarak savunmaktadır.25                                       dd.Kişisel Malların Semereleri            Kişisel   malların   gelirleri   de   edinilmiş mal   sayılacaktır.   Sözgelimi   evlenirken 

kadına babası tarafından bir inek verilmiş olsun, ineğin kendisi kişisel mal iken, evlilik 

sırasında   ondan   elde   edilen   süt   ile   doğan   buzağı   edinilmiş maldır.   Yine   eşlerden 

birine,   babasından   intikal   eden   taşınmaz,   kiraya   verilmiş  ise,   kira   geliri   edinilmiş 

maldır.     Bankaya       yatırılan   manevi      tazminat     kişisel   mal    iken,   faiz   geliri  edinilmiş 

maldır.26     Örnekleri   çoğaltmak   mümkündür.   Ancak,   eşler,   mal   rejimi   sözleşmesiyle kişisel   malların   gelirlerini   ve   bir   mesleğin   icrası  veya   işletmenin   faaliyeti   sebebiyle 

doğan      edinilmiş  mallara        dahil   olması     gereken     mal    varlığı   değerlerinin      edinilmiş 

mallarla dahil olmayacağını kararlaştırabilirler (TMK. m.221).                                       ee. Edinilmiş Malların Yerine Geçen Değerler            Edinilmiş  mal        satılıp   yerine    başka    bir   mal   alındıysa     o  da   edinilmiş  mal 

olacaktır.   Sözgelimi   evlilik   sırasında   bir   eşin   maaş geliri   ile   aldığı   araba   edinilmiş 

maldır.   Bunu   satıp   ev   alması  halinde   ev   de   edinilmiş maldır.   Benzer şekilde   kadın 

kazancını       tasarruf    edip    altın   almış  sonra      bozdurarak       araba     almışsa      araba    da 

edinilmiş malın   yerine   geçecektir.   Bu   değerler   hem   edinilmiş mal   hem   de   kişisel 

maldan   karşılanmışsa   yapılan   katkının   ağırlığına   göre   değerlendirme   yapılır.   Yani 

katkının   ağırlığı  edinilmiş malda   ise   bu   değer   edinilmiş mal   kabul   edilecek,   ancak 

kişisel mal lehine bir denkleştirme yapılacaktır. Katkı eşit olursa edinilmiş mal kabul 

edilir.27   Mülkiyet   hakkını  satarak   başka   bir   hak,   sözgelimi   sınırlı  ayni   hak   alınması 

durumunda bu hak edinilmiş mal yerine geçen değerdir.28                             2. Akdi Edinilmiş Mallar      Eşler     ortak     olmayan       çocuklarının       ve    onların    altsoylarının      saklı    paylarını 

 zedelememek   kaydıyla   artık   değere   katılmada   mal   rejimi   sözleşmesiyle   başka   bir 

 esas kabul edilebilir(TMK m.237). 25 ÖZUĞUR, Ali İhsan, Mal Rejimleri, 4. B, Ankara–2007, s.40. 

26 Değer artışı ve şirket vs tasfiyesi halinde elde edilen kazanç edinilmiş mal değildir. Bir tarladan kum, çakıl vs satışı halinde bunun da edinilmiş mal olacağı kabul edilmektedir. Bkz. DURAL/ ÖĞÜZ/ 

GÜMÜŞ, s.328. 

27 

   TMK m.222/3 kıyasen(Bir eşin bütün malları, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş mal kabul edilir). 28  DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, s.331.                                                                                                                 11 


----------------------- Page 12-----------------------

                         B. Kişisel Mallar                            1. Kanuni kişisel mallar                                a. Kişisel mal kavramı         Edinilmiş mallara girmeyen diğer mal varlıkları sadece eşlerden birisi ile ilgili 

malvarlığı olarak kabul edilmektedir. Kanunda örnekleme yoluyla kimi malların kişisel 

mal olacağı gösterilmiştir.                                  b. Kanuni Örneklemeler                                       aa. Kişisel Kullanıma Tahsisli Mal         Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına yarayan eşyadır. Sözgelimi, makyaj 

takım,   dikiş  makinesi,   epilasyon   aleti,   saç   düzleştirici   gibi   eşyalar   kadının   kişisel 

kullanımına   yarayan   eşyadır.   Buna   karşılık   kol   düğmesi,   traş makinesi   gibi   eşyalar 

erkeğin   kişisel   kullanımına   yarayan   eşyadır.   Burada   önemli   olan   eşyanın   kullanma 

amacıdır. Bazı eşya ise eşlerin ortak kullanımında olabilir. Eşlerin herbirine ait giyim 

eşyaları da kişisel kullanıma tahsisli eşyadır. Çiftçinin, çiftçilik faaliyetinde kullandığı 

traktör   ve   ekipmanları,   işi   ve   mesleği   nakliyecilik   olan   kişinin,   mesleğinin   icrasına 

kullandığı   kamyoneti       yada    nakliye   aracı   “kişisel  kullanımına     ait  eşya”   niteliğinde 

değildir.   Avukatın,   avukatlık   mesleğini   icra   etmekte   kullandığı   kitapları   da   “kişisel 

kullanıma   yarayan   eşya”   niteliğinde   değildir.29       Bu   nitelikteki   eşyalar,   bir   mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallardır. Aşağıda belirti- 

leceği    gibi,  eşler;  yapacakları   mal     rejimi  sözleşmesiyle,      bir  mesleğin     icrası   veya 

işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı 

değerlerinin “kişisel mal sayılacağını” kabul edebilirler. (TMK. m.2217/1)                                bb . Mal Rejiminin Başlangıcında Bir Eşe Ait Olan Mal         Mal   rejiminin   başlangıcında   eşlerden   birine   ait   bulunan   malvarlığı   değerler 

kişisel maldır(TMK m.220/2). Bir başka ifade ile mal rejimi kurulmadan önce bir mal 

kime   ait   ise   onunun   kişisel   malı  olmaya   devam   edecektir.   Bu   bağlamda   sözgelimi 

evlenirken her bir eşin getirdiği çeyiz eşyası onun kişisel malıdır. Yine evlenmeden 

önce eşlerden birisine ait araba onun kişisel malıdır.                                     cc. Miras Yoluyla Edinilen Mallar         Edinilmiş mallara   katılma   rejiminin   devamı   süresince   Bir   eşin   miras   yoluyla 

elde     ettiği  malvarlığı    değerleri    kişisel   maldır(TMK       m.220/2).     Mirastan     feragat 

sözleşmesinde30        feragat ivaz, yasadaki ifadesiyle karşılık verilerek gerçekleşmişse 29 KAMACI, a.g.m,  s.8. 

30  Mirasbırakan, bir mirasçısı ile karşılıksız veya bir karşılık sağlanarak mirastan feragat sözleşmesi yapabilir”(TMK m. 528/1)                                                                                                         12 


----------------------- Page 13-----------------------

alınan   bu   karşılık   kişisel   maldır   zira   zaten   feragat   etmeseydi   de   miras   payı  olarak 

intikal edecekti.31                                 dd. Karşılıksız Kazanma          Bir   eşin   rejimin   devamı     süresince      her  şeyden      önce    herhangi     bir şekilde 

karşılıksız     kazanma      yoluyla    elde   ettiği  mal    varlıkları  onunu     kişisel   malıdır(TMK 

m.220/2).   Bu   bağlamda   ölüme   bağlı   bir   tasarrufla   eşlerden   birine   bırakılmış olan 

mallar     da   kişisel  maldır.    Sözgelimi      vasiyet    edilen   mallar    karşılıksız   olup   lehine 

vasiyet yapılanın kişisel malıdır. 

         Karşılıksız   kazanmalarda   karşımıza   en   çok   çıkan   bağış ve  şans   oyunlarıdır. 

Başlı     başına     her    türlü   bağış  ve      yardım      karşılıksız    kazandırmalardır.       Şans 

oyunlarından başta piyango biletleri, toto , loto ,at yarışı gibi bu gibi akla gelebilecek 

her türlü şans oyunundan elde edilen kazanımlar kişisel mal kapsamında kalır.32 Bu 

bağlamda kumardan elde edilen gelirler de kişisel maldır.33          Kazandırıcı   zaman   aşımıyla   elde   edilen   taşınmazlar   da   kişisel   maldır.   Yine 

bulunan bir define kişisel maldır.34                                        ee. Manevi Tazminat          Manevi      tazminat     alacakları     kişisel   mal    sayılırlar(TMK      m.220/3).      Manevi 

tazminat cismani zarar, ölüm yada kişilik haklarına saldırı vs nedeniyle açılan dava 

sonucu hükmedilmiş olan manevi tazminat alacağı olabilir.                                     ff. Kişisel Malların Yerine Geçen Değerler          Kişisel   malların   yerine   geçen   değerler   de   kişisel   maldır(TMK   m.220/4).   Bu 

daha çok kişisel malın satılması yada takas vs yoluyla kişisel malın yerine başka bir 

malın ikame edilmesi ile olur. Sözgelimi mirasbırakandan intikal eden miras payı para 

ile  ev  alınmışsa, burada para kişisel mal ev ise, kişisel mal yerine geçen değerdir. 

Sonuçta ev de kişisel maldır. 

         Kişisel    malın    yerine    geçmede      ikame     edilen    mal   varlığı   tamamen       kişisel 

malların     karşılanmamış  olabilir.        Bu   durumda      diğerine    geçe    n   değerin    bedelinin 

yarıdan   çoğu   kişisel   mallardan   karşılanmış sa   kişisel   mal,   yarıdan   çoğu   edinilmiş 

mallardan       karşılanmazsa       edinilmiş  mal      olarak   değerlendirilecektir.      Kuşkusuz       bu 

halde   her   bir   mal   kesimi   için   denkleştirme   istenebilecektir(   TMK   m.   230/1).   Eşitlik 

durumunda malın edinilmiş mal olarak kabulü gerekir. 35 31  Dikkat edilirse mirastan feragat sözleşmesinde bir ivaz yani bir karşılık alınıyor ise de bu karşılığı alan aynı zamanda miras payından vazgeçen eştir. 

32  Şans oyunları ve piyango gibi olgularda bilet bedeli, kupon bedeli karşılık değil midir gibi sorular akla gelmekte ise de bunun bir karşılık(ivaz) olmadığı açıktır. Krş. DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, s.323. 

33 Kumar bir çalışma karşılığı kazanç olarak kabul edilemez. 

34 Definenin bilimsel değer taşıması vs durumları için ayrıntıya girmiyoruz. Bkz. TMK m. 772. 

35 TMK  m.222/son kıyasen.                                                                                                            13 


----------------------- Page 14-----------------------

                                 gg.     Sosyal     Güvenlik,       Sosyal     Yardım       Ve    Sandık 

                         Ödemelerinin Bakiyeleri          Sosyal güvenlik veya sosyal yardım kurumlarınca ya da çalışma gücünün 

kaybı nedeniyle hak sahibi eşe ödenen tazminatların, mal rejiminin sona ermesinden 

sonra   bakiye   hayat   süresine   tekabül   eden   kısmı  o   eşin   kişisel   maldır.   Buna   ilişkin 

düzenlemede; 

        “.Eşlerden   birine   sosyal   güvenlik   veya   sosyal   yardım   kurumlarınca   yapılmış 

olan   toptan   ödemeler   veya   iş  gücünün   kaybı   dolayısıyla   ödenmiş  olan   tazminat, 

toptan     ödeme     veya    tazminat     yerine    ilgili  sosyal  güvenlik    veya    sosyal    yardım 

kurumunca   uygulanan   usule  göre,   ömür   boyu   irat   bağlanmış olsa   idi,   mal   rejiminin 

sona   erdiği   tarihte   bundan   sonraki   döneme   ait   iradın   peşin   sermayeye   çevrilmiş 

değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktarda kişisel mal olarak hesaba katılır”(TMK 

m.228/2)     hükmü yer almıştır. 

        Sözgelimi;   kocanın   inşaat   işinde   çalışırken   inşaattan   düştüğü   ve   işgücünün 

%77sini       kaybettiğini    varsayalım.      20.8.2009      tarihinde    kendisine      83.000,00TL. 

işgücünün   kaybı   nedeniyle   tazminat   ödenmiş olsun.   Bu   tazminat   normal  şartlarda 

kocanın edinilmiş malıdır(TMK 219/3). Tarafların 5. 5. 2000 tarihinde evlenmiş, akdi 

mal rejimi ile evlilik tarihinden itibaren edinilmiş mallara katılma rejimini tercih etmiş 

olsunlar.     Eşlerden     kocanın,     13.10.2009      tarihinde    boşanma      davası    açtığını    ve 

davanın      kabulle     sonuçlandığını      ve   boşanma       hükmünün        29.12.2010      tarihinde 

kesinleştiğini     varsayalım.     Biligillerimizi  hatırlayacak     olursak    mal   rejimi   (edinilmiş 

mallara     katılma    rejimi),   boşanma      davasının     açıldığı   13.10.2009      tarihinde    sona 

ermiştir. Mal rejiminin sona erdiği tarihte kocanın 42 yaşında olduğunu kabul edelim. 

PMF yaşam tablosuna uyarınca bakiye ömrü 27 yıldır36.                     İş gücü kaybından doğan tazminatın bakiye 27 yıllık ömre isabet eden kısmı kocanın kişisel malı sayılacaktır. 

Kocaya, toptan ödeme yerine irat şeklinde aylık gelir bağlanması durumunda geçen 

hayat     süresi   ay   olarak   42x12=     504    ay   olacaktır.   Toplu    ödemeyi     aya   bölersek 

83.000,00/504=         164,68     TL.    aylık    bağlanmış  olacaktı.        Bakiye     ömür     27    yıl 

olup27x12=324 ay; 324x164,68=53.356,32 TL. bulunacaktır. Bu hesaba göre iş gücü 

kaybı nedeniyle alınan 83.000,00 TL ödemenin 53.356,32 TL lik kısmı kocanın kişisel 

malı bakiye 29.643,68 TL si ise edinilmiş mal olacaktır. 

        Yukarıda   da   izah   edildiği   gibi   yasal   mal   rejiminin   geçerli   olduğu   dönemde 

alınan   emekli   ikramiyesinde   peşin   sermaye   değeri   hesabı   yapılamaz.   Zira   emekli 

ikramiyesi edinilmiş maldır.                  2.   Akdi Kişisel Mallar         Bir mesleğin icrası veya işletmenin faaliyeti sebebiyle doğan malvarlıkları kural 

olarak edinilmiş maldır. Ancak eşler mal rejimi sözleşmesiyle bu malların kişisel mal 

sayılacağını       kabul    edebilirler(TMK.m.221).         Benzer     şekilde     eşler,    mal    rejimi 

sözleşmesiyle,   kişisel   malların   gelirlerinin   edinilmiş mallara   dahil   olmayacağını   da 

aralarında      kararlaştırabilirler(TMK      m.   221/2).   Bu    hallerde    aslında    edinilmiş  mal 

niteliğinde olan bir mal varlığı sözleşme ile kişisel mal haline getirilmektedir. 36 27 yıl 11 ay 17 gün olup hesap kolaylığı açısından ay ve gün alınmamıştır.                                                                                                         14 


----------------------- Page 15-----------------------

                 II.       EDİNİLMİŞ MALLARDA TASARRUF VE SORUMLULUK                          A.   Tasarruf                                   1.   Kural 

  Edinilmiş mallara katılma rejiminde her eş yasal sınırlar içinde kişisel ve edinilmiş 

malları üzerinde yararlanma, yönetme ve bunlar üzerinde tasarrufta bulunma hakkına 

sahiptir(TMK.   m.223/1).   Bu   mallarını  satabilir,   üçüncü   kişilere   devredebilir   veya   bu 

mallar   üzerinde   üçüncü   kişiler   lehine   sınırlı  ayni   hak   tesis   edebilir,   kiraya   verebilir. 

Bütün tasarruflar için      kural olarak, diğer eşin iznine ihtiyaç yoktur. 

               Tasarrufta   bulunma   aşağıda   açıklayacağımız   tek   istisna   dışında   diğer 

eşin rızasına bağlı da değildir.                                   2.  İstisna          Bu   rejimde,   eşlerin   paylı  mülkiyetinde   olan   bir   mal    varsa,   eşlerden   her   biri 

kendi   payı  üzerinde   aksine   bir   anlaşma   yoksa,   diğerinin   rızası  olmadan          tasarrufta 

bulunamaz (TMK. m.223/2).                  B. Sorumluluk          Kanuni rejim olan edinilmiş mallara katılma rejiminde, eşlerden her biri, kendi 

borçlarından       dolayı   üçüncü     kişilere  karşı   bütün    mal   varlığıyla   sorumludur      (TMK. 

m.224,   246).37     Bu   nedenle   borçlu   eşin   ister   kişisel   olsun,   isterse   edinilmiş olsun, bütün mallarına haciz konulabilir.                  III.      EDİNİLMİŞ MALLARDA İSPAT                          A. Kural         Yasa, bu rejimde “bir eşin bütün mallarını, aksi ispat edilinceye kadar edinilmiş 

mal kabul etmiştir (TMK. m.222/son).                          B.   Kanuni Karineler 

         Kanun; bir malın kişisel mal mı yoksa edinilmiş mal mı olduğunu belirlemede 

ispat kolaylığı açısından bir takım karineler getirmiştir.                               1. Temel Ölçü/İspat Külfeti          Belirli bir malın, eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse, iddiasını ispat 

etmekle yükümlüdür (m.222/1).38 37 Akdi rejimlerden mal ayrılığı ve paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde de durum aynıdır. Ancak Mal ortaklığı rejiminde, eşlerden her birinin kendi borçlarından, kişisel malları ile ortaklık mallarından 

sorumluluğu, farklı düzenlenmiştir TMK (268, 269) 38 Bu hüküm esasında Türk Medeni Kanununun başlangıç hükümlerinde yer alan “ taraflardan her biri, iddiasını ispat etmeye mecburdur”(m.6) şeklindeki genel  ispat külfetinin, mal rejimlerinde tekrar 

edilmiş halidir.                                                                                                           15 


----------------------- Page 16-----------------------

                            2. Mülkiyet İhtilafı Karinesi           Edinilmiş  mallara        katılma    rejiminde     işlerden    hangisine     ait  olduğu     ispat 

edilemeyen bir mal eşlerin         paylı mülkiyetinde sayılır (m.222/2).                              3. Varsayım Karinesi          Bir   eşin   bütün     malları,   aksi   ispat   edilinceye     kadar    edinilmiş  mal      kabul 

edilir(TMK m.222/son). 

          Belirtmek   gerekir   ki,   mal   rejiminin   tasfiyesi   için   açılmış bir   davada,   davalı, 

belirli  bir  malın    kendi   kişisel   malı   olduğunu     savunuyor      ve   bu   malın   artık   değer 

hesabında hesaba dahil edilmesini ileri sürüyorsa bunu usulünce kanıtlaması gerekir. 

Kişisel    mal    olduğu     kanıtlanamıyorsa,       edinilmiş  mal      kabul    edilerek    artık   değer 

hesabında edinilmiş mal olarak nazara alınacaktır.                  IV.       KANUNİ REJİME HAKİM OLAN İLKELER                          A.   Rejimi Seçebilme ve Değiştirebilme          Eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması asıldır. 

Eşlerin     ,  mal    rejimi   sözleşmesiyle       kanunda      belirlenen    diğer    rejimlerden     birini 

seçebilecekleri kabul edilmiştir(TMK. m.202/2).öte yandan eşlerin diledikleri zaman -- 

yasada   belirtilen   mal   rejimlerinden   birisini   seçmek   koşuluyla-   seçtikleri   mal   rejimini 

değiştirebilirler(TMK m.208). Kural/ kanuni mal rejimi üzerinde ise sınırlı şekilde bazı 

değişiklikler yapabilirler. Bu durumlardan biri yukarıda ifade edildiği gibi; “                Eşler, mal 

rejimi   sözleşmesiyle,   bir   mesleğin   icrası   veya   işletmenin   faaliyeti   sebebiyle   doğan 

edinilmiş mallara dahil olması gereken malvarlığı değerlerinin kişisel mal sayılacağını 

kabul     edebilirler”(   TMK     221)    kuralıdır.   Yine    eşler   artık   değere     katılma    payını 

değiştirebilirler(TMK       237).    Benzer    şekilde    eşler    değer    artış  payından      tamamen 

vazgeçebilecekleri gibi oranı da değiştirebilirler(TMK 227/3). 

    Eşler, mal rejimi sözleşmesiyle kişisel malların gelirlerinin edinilmiş mallara dahil 

 olmayacağını da kararlaştırabilirler                          B.   Artık Değerin Yarısı Üzerinde Hak Sahipliği          Edinilmiş mallara   katılma   rejiminde;   eşlerden   her   birinin   iki   grup   malı  vardır: 

Kişisel   malları  ve   edinilmiş malları.   Bu   rejimin   devamı  süresince   bir   eşin   edinilmiş 

malları üzerinde, diğer eşin “katılma alacağı hakkı” vardır. Bu hak, esas itibarıyla ayni 

bir hak değil, kanundan doğan bir alacak hakkı niteliğindedir.                          C.   Ayni Hak Tanınmaması İlkesi                                   1.   Kural          Kural olarak edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olduğu süreçte rejimin 

sona   ermesi   halinde,   eşin   isteyebileceği   hak   bir   alacak   hakkıdır.   Diğer   bir   ifade   ile 

katılma      alacağı    ayın    olarak    istenemez.      TMK    madde       240’ta    bunun     istisnaları 

düzenlenmiştir. Şimdi bunlara kısaca bakalım.                                                                                                           16 


----------------------- Page 17-----------------------

                                  2.   İstisna 

                                             a.   Ev Eşyası          Eşlerden   biri,   ortak   hayat   sebebiyle   kişiliği,   ekonomik   güvenliği   veya   ailenin 

 huzuru   ciddi   biçimde   tehlikeye   düştüğü   sürece   ayrı  yaşama   hakkına   sahiptir(TMK 

 197/1).    İşte    bu   halde    yani    birlikte  yaşamaya       ara   verilmesi     haklı   bir  sebebe 

 dayanıyorsa hakim, ev eşyasından yararlanmaya ilişkin önlemleri alır(TMK 197/2). 

    Yine     sağ  kalan      eş,   müteveffa     eşiyle    birlikte  kullandığı    ev   eşyası     üzerinde 

 kendisine mülkiyet hakkı tanınmasını isteyebilir(TMK m. 240/2).                                              b.   Aile Konutu          Sağ kalan   eş,   eski   yaşantısını   devam   ettirebilmesi   için,   ölen   eşine   ait   olup 

 birlikte   yaşadıkları   konut   üzerinde   kendisine   katılma   alacağına   mahsup   edilmek, 

 yetmez       ise   bedel    eklenmek       suretiyle    intifa   veya    oturma     hakkı     tanınmasını 

 isteyebilir(TMK       m.240/1).      Kukusuz       mal     rejimi   sözleşmesiyle       bunun     aksi    de 

 kararlaştırılmış olabilir.                  V.        KANUNİ REJİMİN BAŞLAMA ANI                           A.   Evlenme                                   1.    TMK dan önce          Türk   Medeni   Kanununun   yürürlüğe   girdiği   tarihten   önce   evlenmiş olan   eşler 

arasında, bu tarihe yani 1.1.2002’ye kadar tabi oldukları mal rejimi devam eder( 4722 

sayılı Yürürlük Kanununun m.10/1). 

         Türk   Medeni   Kanununun   yürürlüğe   girdiği   tarihten   önce   evlenmiş olan   eşler, 

yasanın      yürürlüğe    girdiği   tarihte   aralarında    bir  boşanma       davası   yoksa,     kanunun 

yürürlüğe girdiği tarihten başlayarak bir yıl içinde başka bir mal rejimini seçmedikleri 

taktirde   bu   tarihten   geçerli   olmak   üzere  kanuni   mal   rejimini,   yani   edinilmiş mallara 

katılma rejimini seçmiş sayılırlar(4722 sayılı Yürürlük Kanununun m.10/1). 

         Türk   Medeni   Kanununun   yürürlüğe   girmesinden   önce   açılmış olan   boşanma 

veya   iptal   davaları   sonuçlanıncaya   kadar,   eşler   arasında   tabi   oldukları   mal   rejimi 

devam eder. Dava; boşanma veya iptal kararıyla sonuçlanırsa, bu mal rejiminin sona 

ermesine       ilişkin  hükümler     uygulanır.     Davanın     retle  sonuçlanması        halinde,    eşler, 

kararın     kesinleşmesini      izleyen    bir  yıl  içinde   başka     bir  mal   rejimini   seçmedikleri 

taktirde    Kanunun       yürürlük    tarihinden    geçerli   olmak     üzere    yasal   mal    rejimi  olan 

edinilmiş mallara   katılma   rejimini   seçmiş sayılırlar(4722   sayılı  Yürürlük   Kanununun 

m.10/2). 

         Şu   kadar   ki,   eşler   yukarıdaki   fıkralarda   öngörülen   bir   yıllık   süre   içinde   mal 

rejimi   sözleşmesiyle   yasal   mal   rejiminin   evlenme   tarihinden   geçerli   olacağını  kabul 

edebilirler4722 sayılı Yürürlük Kanununun m.10/3). 


      Örneğin;     30.10.2001   tarihinde   açılan   bir   boşanma   davası  olsun.ve   23.2.2003 

tarihinde bu dava sonuçlanmış olsun. 

       Bu   boşanma   davası  sonuçlanıncaya   kadar,   eşler   arasında   tabi   oldukları  mal 

rejimi devam edecektir. (eski kanundaki yasal rejim olan mal ayrılığı rejimi geçerli ise,                                                                                                            17 


----------------------- Page 18-----------------------

bu    rejim,  boşanma       davası   sonuçlanıncaya        kadar    yani    23.2.2003     tarihine   kadar 

devam edecektir.) 

      Şayet,   bu   boşanma   davası,   boşanma   ile   sonuçlandığı   taktirde,   mal   rejiminin 

tasfiyesi    konusunda,       eşlerin   önceden      tabi  oldukları   mal    rejiminin   (örnekte,    mal 

ayrılığının)   tasfiyesine ilişkin hükümler uygulanacaktır.39      Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girmesinden önce açılan bu boşanma davası, 

retle   sonuçlanırsa,   eşler;   ret   kararının   kesinleşmesini   izleyen   bir   yıl   içinde,   yasada 

öngörülen   akdi   mal   rejimlerinden   birini       seçebilirler.   (Yukarda   verdiğimiz   örnekte; 

30.10.2001 tarihinde açılan boşanma davası, 23.2.2003 tarihinde reddedilmiştir. Ret 

Kararı 13.4.2003 tarihinde kesinleşmiş olsun.  İşte kesinleşmeyi izleyen bir yıl içinde- 

13.4.2004       tarihine   kadar    eşler,   kanuna     gösterilen    akdi   mal    rejimlerinden     birini 

seçmedikleri taktirde, Türk Medeni Kanununun yürürlük tarihinden (1.1.2002)                       geçerli 

olmak      üzere    yasal    mal   rejimi   olan    edinilmiş  mallarla      katılma    rejimini   seçmiş 

sayılacaklar      ve   yürürlük   tarihinden   itibaren   edinilmiş mallara   katılma   rejimine   tabi 

olacaklardır. (Yürürlük K. m.10/2). 

         Boşanma       davası    1.1.2002     tarihinden    sonra    ancak     bir  yıllık  seçim   süresi 

dolmadan   açılmışsa   ve   eşlerden   biri   ölmüşse   boşanma   davası  konusuz   kalacaktır. 

Bu     halde   evlilik  birliği  ölümle    sona    erecektir.    Seçme     imkanı     da   olmadığından 

1.1.2002 tarihi itibariyle yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli 

olacaktır.40                                   2.   TMK dan sonra          Bilindiği   gibi   eşler   akdi   rejimlerden   birini   seçmedilerse   yasal   mal   rejimi   olan 

edinilmiş mallara katılma rejimi geçerli olacaktır. 

                         Yeni   rejim   döneminde   evlenme   ile   evlenme   tarihinden   itibaren 

                           yasal mal rejimi başlamış olur. 

                         Eşlerin,       mal    rejimi   sözleşmesiyle       kabul    ettikleri  akdi   mal 

                           rejiminden, yine yapacakları mal rejimi sözleşmesiyle edinilmiş 

                           mallara      katılma    rejimine     geçmeleri     halinde,     bununla     ilgili 

                           sözleşme tarihinden itibaren rejim başlamış olur. 39 Boşanma halinde, mal rejiminin tasfiyesinde; eşlerin bağlı olduğu rejime ilişkin hükümler uygulanır. (TMK. m.179) 

40“davacı sağ kalan eş Türk Medeni kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden eşinin ölüm tarihi olan 1.8.2003 tarihine kadar aralarında geçerli bulunan yasal mal rejiminin tasfiyesini istemiştir. 

Taraflar arasında karşılıklı boşanma davalarının devamı sırasında mirasbırakan koca 1.8.2003 tarihind 

e ölmüştür Davacı sağ kalan eş kadının boşanma davasının tarihi  29.05.2002 olup ölüm nedeniyle bo 

şanma davasının konusuz kalması üzerine bu konuda karar verilmesine yer olmadığına karar verilmiş, 

 karşılık davacı kocanın ölümü üzerine davaya Türk Medeni Kanununun 181. maddesi uyarınca mirasç 

ıları tarafından devam edilmiş ve davacı- 

karşılık davalı kadının kusursuz olduğu  tespit edilerek hüküm kesinleşmiştir. 

Boşanma davaları  1.1.2002 tarihinden sonra ancak bir yıllık rejim seçme süresi dolmadan açılmıştır. 4 

722 sayılı Kanunun 10. maddesinde bu konuda açık bir düzenleme bulunmamaktadır. Boşanma davas 

ı sonuçlanmadan davalıkarşılık davacı koca öldüğünden artık bir  mal rejimi sözleşmesi yapma olanağ 

ı da  bulunmamaktadır. Bu durumda Türk Medeni Kanununun yürürlüğe girdiği 1.1.2002 tarihinden ölü 

m tarihine kadar eşler arasında yasal mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejiminin uygulanması g 

erekir. Mahkemece mal rejiminin tasfiyesi konusunda taraf delilleri toplanıp, sonucuna göre bir karar v 

ermek gerekirken taraflar arasında edinilmiş mallara katılma rejiminin geçerli olmadığından bahisle da 

vanın reddine karar verilmesi doğru görülmemiştir.”2.HD, 30.10.2007 , 2007/14157 -         2007/14493.                                                                                                          18 


----------------------- Page 19-----------------------

                         Mal ayrılığına geçişi gerektiren sebebin (TMK. m.206) ortadan 

                            kalkması       halinde     eşlerden      birinin    istemi    üzerine,     hâkim 

                            tarafından eski mal rejimi olan edinilmiş mallara katılma rejimine 

                            dönülmesine        karar   verilebilir.  Böyle    bir  durumda,      bu   kararın 

                            kesinleşme tarihinden itibaren (TMK. m.208/2)                  başlayacaktır.                  Yeni bir mal rejimine geçiş ile mal rejimi başlamış olur.                  V. KANUNİ REJİMİN SONA ERMESİ VE REJİMİN TASFİYESİ                           A. Mal rejiminin sona ermesi halleri                                   1. Ölüm Ve Varsayımlar          Evlilik    birliğinin   ölümle     sona     ermesi     halinde,     ölüm     tarihinden     itibaren 

(TMK.m.225/1) sona erer. Kanunuda açıkça yer almamış ise de ölüm karinesi( TMK 

m. 31) ve gaiplik ( TMK m. 32) hallerinde de mal rejimi sona erer.41                                   2. Boşanma ve Evliliğin İptali                  Boşanma ve evliliğin iptali halinde bu davaların dava tarihi itibariyle mal 

rejimi sona erer(TMK. m.225/2).42                  Analaşmalı boşanmada mal rejimi konusunda ayrıca bir anlaşma yoksa 

katılma alacağı ayrıca istenebilir.43                                   3.Yeni Mal Rejimi Sözleşmesi Yapma 

Eşlerin mal rejimi sözleşmesiyle, başka bir mal rejimini kabul etmeleri halinde, buna 

ilişkin sözleşme tarihinde önceki mal rejimi sona erer (TMK. 225/1).                                   4.Olağanüstü Rejime Geçme          Haklı sebeple mahkemece mal ayrılığına geçilmesine karar verilmesi halinde, 

buna ilişkin davanın, dava tarihinden geçerli olmak üzere (TMK. 225/2) önceki mal 

rejimi sona erer. 41 GENÇCAN, Ömer Uğur, Mal Rejimleri Hukuku, Ankara-2007, s.311. 42 

   Ayrılık halinde; ayrılığa karar veren mahkeme başka türlü bir karar vermemişse; ayrılık süresince; 

eşler arasında tabi oldukları mal rejimi devam eder.      Ancak; ayrılığa karar veren mahkeme; ayrılığın 

süresine    ve  eşlerin  durumlarına   göre   aralarında   sözleşmeyle   kabul   edilmiş  olan  mal   rejiminin 

kaldırılmasına     karar   verebilir.   Bu   hususta   istekte   bulunulması  şart   değildir.   Ayrılığa   karar   veren 

hakim,  istek olmasa da,   res’en   bu konuda karar   verebilecektir. Eşler  arasındaki   mal  rejimi,  yasal 

rejim   (edinilmiş mallara   katılma)   ise,   ayrılık   halinde; eşlerden   birinin   istemi   olmadan   bu   yasal   mal 

rejiminin kaldırılmasına karar veremez. (TMK. m.180 ve 206/1) İstek halinde dahi, yasal mal rejiminin 

kaldırılmasına değil, mal ayrılığa dönüştürülmesine karar verebilir. (TMK. m.206/1) 

43“Taraflar boşanma davasının 21.11.2005 tarihli oturumunda boşanma ve fer’ileri konusunda anla şmışlardır.Dava, evlilik birliği içinde alınan davalıya ait evin alımına katkı sebebiyle tazminat isteğin 

e ilişkin olup, bu talep boşanmanın fer’ilerinden değildir. Boşanma davasında bu konuyla ilgili bir hü 

küm de kurulmamıştır. O halde, taraflara delilleri sorulup, gösterdikleri taktirde toplanarak, ulaşılaca 

k sonuç uyarınca işin esasıyla ilgili hüküm verilmesi gerekirken davanın yazılı gerekçe ile reddedil 

mesi usul ve yasaya aykırıdır.2.HD. 07.04.2008, 2007/4748 - 2008/4823.                                                                                                             19 


----------------------- Page 20-----------------------

                           B. Mal Rejiminin Tasfiyesi                                    1. Kişisel Malların Geri Alınması                                             a. Genel Olarak          Eşler   birbirlerinde   bulunan   kişisel   mallarını   mal   rejiminin   tasfiyesi   sırasında 

isteyebilirler(TMK m.226/1).Bu noktada şunu belirtmek gerekir ki yönetim yararlanma 

ve   tasarruf   özgürlüğü   çerçevesinde   eşler   çeyiz   ve   ziynet   eşyalarını   mal   rejiminin 

tasfiyesine   beklemek         sizin   her   zaman   isteyebilirler.44     Yargıtay   uygulaması   da         bu 

yöndedir.  45     Başka   bir   ifadeyle   eşlerden   biri   çeyiz   eşyası  ya   da   ziynet   eşyalarının iadesi yada bedeli için dava açması halinde mal rejiminin sona ermesi beklemeksizin 

bu   istekler   konusunda   karar   verilebilir.   Açılmış  bir         boşanma   ya   da   evliliğin      iptali 

davası nın bulunması da gerekmez. 

                                              b. Çeyiz Eşyaları        Eşler   evlenirken   çeyiz   olarak   getirdiler   eşyalar   için   her   zaman   dava   açarak 

onların kendilerine geri verilmesini, şayet elden çıkarılmışsa bedellerini isteyebilirler. 

Bu davalar her türlü delile kanıtlanabilir. 

       Eşya   davalarında   görevli   mahkeme   kural   olarak   aile   mahkemesidir.46                  Yetkili mahkeme ise genel yetki kuralı olan davalının ikametgâhıdır. Kamu düzenine ilişkin 

kesin yetki kuralı yoktur. Yetkisizlik kararı için yetki itirazı gerekir. 

       Eşya   davalarında   davalılar   konusunda   farklılıklar   göze   çarpar.   Eşya   taraflarla 

birlikte oturanlar sözgelimi kayınpeder kayınvalide tarafından alı konuluyorsa ya da 

eşyaların aidiyeti konusunda bu kişilerce uyuşmazlık çıkarılıyorsa bu kişiler ve davalı 

olarak gösterilebilir. 

       Çeyizler     eşlere    müştereken        verilmiş  olabilir.    Bu   durumda       uygulamadan         bir 

örnekle       konuyu      netleştirmek       mümkündür:”         Davacı      tarafından      sunulan      çehiz 

senedinde       yetmiş  dokuz       madde      halinde    gösterilen    eşyalarla     ilgili  olarak,  senette 

“çeyiz     muhteviyatının       20.6.1994      tarihinde    Nihat    ve   Süleyman       tarafından     davacı 

Canan   ile   davalı  Suat’a   çeyiz   olarak   verildiği”   yazılıdır.   Bu   yazım   karşısında,   çeyiz 

senedinde   yazılı  eşyaların   taraflara   müştereken   hediye   edildiği   kabul   edilmelidir.   O 

halde,      çeyiz    senedinde      yazılı   olan    eşyaların      davacı     ve   davalıya     müştereken 

aidiyetinin     tespitine    karar    verilmesi    gerekirken      yazılı şekilde      isteğin   reddi   doğru 

bulunmamıştır.”47                                             c. Ziynet eşyaları      Eşler mal rejimi sona ermeden de kişisel eşya niteliğindeki ziynet eşyalarını her 

zaman   geri   isteyebilirler.   Bunları   elden   çıkmışsa   bedelini   isteyebilirler.          Önemli   bir 

nokta; ziynetlerin düğünde kadına takılmış ise kadının, kocaya takılmış ise kocanın 

kişisel   malıdır.48    Ziynet   alacağı  davasında   da   görevli   ve   yetkili   mahkeme   çeyiz   ve eşyalarında        olduğu     gibidir.   Uygulamada         genellikle    kayınpeder       kayınvalide      gibi 44 

   GENÇCAN, s. 320. 

45 2. HD, 14.02.2008, 2007/18122-            2008/1616. 

46 Evlilik birliği 1.1.2002 den önce sona ermişse genel mahkemeler(asliye –sulh )görevlidir. 47 

   2. HD, 17.11.2008, 2008/12236–15260. 

48 “Toplanan delillerden, davaya konu edilen 7 adet küçük altın, 1 adet 14 ayar künye, bir adet spring marka   kol   saatinin   düğün   sırasında   kocaya   hediye   olarak   takıldığı  anlaşılmaktadır.   Bu   altınların   ve 

saatin   dışında   kalan   diğer  ziynetlerin  kocaya   hediye   olarak  verildiği  kanıtlanamadığından,     tüm 

ziynetlerin kabulü doğru olmamıştır.” 2.HD, 01.11.2007, 2006/19984–2007/14698.                                                                                                               20 


----------------------- Page 21-----------------------

kişilerce ziynetlerin bozdurularak başka bir şey alındığı ya da doğrudan kayınvalide 

tarafından   altınların   saklanma   amacıyla   alındığı  dava   tipleri   karşımıza   çıkmaktadır. 

Bu hallerde ziynet eşyasına alıp satan ya da alıkoyan kişiye karşı da dava açılabilir. 

Ziynet   alacağı   davası   boşanma   ile   birlikte   açılmış  ise   ayrıca   nisbi   harç   alınması 

gerekir. Nispi harç başlangıçta alınmamışsa alınan başvuru harcı bu istek kısmını da 

kapsadığından nispi harcı n sonradan tamamlatılması gerekir. 

    Ziynet   alacağı   davasında   karşılaşılan   en   ciddi   sorun   ispat   sorunudur.   Yargıtay 

uygulamasında   ziynet   alacağında   bazı  kriterlerin   bu   göz   önünde   bulundurulduğunu 

görmekteyiz. Bu nedenle uygulamaya ilişkin bir kararı aşağıya aynen alıyoruz: 

    “Kanunda   aksi   öngörülmedikçe  kural   olarak   herkes   iddiasını  isbatla   yükümlüdür 

(M.K.6). Ancak iddialar karşılaştığında kimin isbat yükü altında bulunduğunun tesbiti 

her zaman kolay olmamaktadır. Bunun için gerek ilmi gerekse kazai içtihatlarda bir 

takım ölçülere yer verilmiştir. 

      a) Hemen bütün ilim adamlarının birleştiği ve Yargıtay uygulamasında kararlılık 

ifade eden ölçüye göre, isbat yükü hayatın olağan akışına aykırı iddia ve savunmada 

bulunana düşer(Prof.Baki Kuru,Hukuk Muhakemeleri Usulü, l968,sh.372; Prof.  İlhan 

Postacıoğlu,Medeni           Yargılama      Usulü,     l970,sh.464;     Prof.Necip       Bilge,    Hukuk 

Yargılamaları       Usulü,l967,     sh.449;    Prof.Sabri   Şakir     Ansay    Hukuk     Muhakemeleri 

Usulü,     l957,sh.248-249;       Prof.Saim     Üstündağ  Hukuk        Muhakemeleri        Usulü,    l973, 

sh.378) 

          b)  İleri  sürdürdüğü      bir  vakıadan     lehine   haklar   çıkaran    kimse    iddia   ettiği 

olayları ispat etmelidir(Prof.Saim Üstündağ,Age.l973 sh.397). 

    c)   İspat   yükü    daha    kolay    başarana     düşer(Prof.Saim       Üstündağ,Age,       Federal 

Mahkeme Kararına atfen). 

          #Davacı      ziynet   eşyasının    davalıda     kaldığını   ileri  sürmüş,davalı     ise   onun 

tarafından götürüldüğünü savunmuştur. Hayat deneylerine göre olağan olan bu çeşit 

eşyanın       kadın    üzerinede      olması     yada     evde     saklanmış,      muhafaza       edilmiş 

bulunmasıdır.   Diğer   bir   deyimle   bunların   davalı   tarafın   zilyetlik   ve   siyanetine   terk 

edilmiş olması olağana ters düşer. 

    #Diğer taraftan söz konusu eşya rahatlıkla saklanabilen, taşınabilen, götürülebilen 

nev'idendir. Onun için evden ayrılmayı tasarlıyan kadının buneları önceden götürmesi 

gizlemesi her zaman mümkündür. 

          #Davacı   dava   konusu   ziynet   eşyasının   varlığını,   evi   terk   ederken   bunların 

zorla   elinden   alındığını,   ve   götürülmesine   engel   olunduğunu,   evde   kaldığını,   isbat 

yükü altındadır. 

         #    Olayda     kadın,    dava     konusu     ziynet    eşyasının,     götürülmesine       engel 

olunduğunu ve zorla elinden alındığını,daha öncede götürme fırsatı elde edemediğini 

ispat edememiştir. Buna rağmen yukarıda yazılı ilkelerde hataya düşülerek davacı- 

davalı    kadının    ziynet   alacağına     ilişkin  davasının     reddi   gerekirken     yazılı şekilde 

hüküm kurulması usul ve kanuna aykırıdır.”49     Ancak boşanma dava dilekçesinde ziynet alacağına ilişkin istek yoksa sonradan 

ziynet    istenmesi     harcı   alınmış  olsa    bile  bu   isteği   dava   haline   getirmez.     Düğün 

sırasında      kadına    takılan   ziynetler    ona   bağışlanmış  kabul        edilir.  Bu   ziynetlerin 

geleneksel olarak gösteriş amaçlı ya da emanet olarak takıldığı iddiası kendisine bu 

ziynetler   takılan   kişi   tarafından   kabul   edilmediği   sürece   yine   de   ona   bağışlanmış 

sayılır.50 49 2.HD, 14.01.2008, 2007/1651 - 2008/111. 50 Kuşkusuz bağıştan rücu koşullarının varlığı ve buna ilişkin iddialar ayrı bir değerlendirmenin konusudur( BK 244).                                                                                                         21 


----------------------- Page 22-----------------------

                          2. Paylı Malların Tasfiyesi Ve Kanuni Şufa Hakkı          Edinilmiş mallara   katılma   rejiminden,   eşlerin   paylı   mülkiyetine   konu   bir   mal 

varsa, tasfiye sırasında, eşlerden biri daha üstün bir yararı olduğunu ispat etmek ve 

diğerinin     payının     karşılığını   ödemek       suretiyle    o   malın    bölünmeden        kendisine 

verilmesini isteme hakkına sahiptir. Burada kanun koyucu, paylı mülkiyete tabi bir mal 

üzerinde, diğer eşe, payın kaşılığını vermek süretiyle o malın bölünmeden kendisine 

bırakılması   hususunda   kanuni   bir   alım   hakkı   tanımıştır   (TMK.   m.226/2).            Bu   alım 

hakkı,     tasfiye   sırasında    kullanılabilir.   Rejim    sona    ermeden      yasal    alım   hakkının 

kullanılmasına   imkan   yoktur.   Bu   hakkın   kullanılması  için   “üstün   yarar   ve   karşılığını 

ödeme”     şartlarının gerçekleşmesi gerekir.51                                   3.Katkı Payı(Değer Artış Payı Alacağı)                                            a. Kavram          Edinilmiş mallara   katılma   rejiminde   iki   temel   dava   ile   karşılaşırız.   Bunlardan 

biri Kanunun 227’nci maddesinde düzenlenen “ değer artış payından doğan alacak 

davası” yada “ Katkı Payı, katkı payı alacağı”52 diye adlandırılan dava türüdür.53 Ayrıca, bu rejimde eşlerden biri, diğerine ait bir malın edinilmesine, iyileştirilmesine 

veya korunmasına hiç yada uygun bir karşılık almaksızın katkıda bulunmuşsa tasfiye 

sırasında      bu   malda    ortaya    çıkan   değer    artışı  oranında     alacak    hakkına     sahiptir. 

(Değer artışı payında doğan alacak)                                              b.   Koşulları ve Usul          Değer Artış payı Kanunun 227. maddesinde açık bir şekilde düzenlenmiştir. 

           “Eşlerden      biri,   diğerine    ait   malın     edinilmesine,      iyileştirilmesine     veya 

korunmasına   hiç       yada   uygun   bir   karşılık   almaksızın      katkıda    bulunmuşsa,       tasfiye 

sırasında   bu   malda   ortaya   çıkan   değer   artışı   için   katkısı   oranında   alacak   hakkına 

sahip   olur   ve   bu   alacak   o   malın   tasfiye   sırasındaki   değerine   göre   hesaplanır;   bir 

değer kaybı söz konusu olduğunda, katkının başlangıçtaki değeri esas alınır.54 Böyle bir   malın   daha    önce    elden    çıkarılmış  olması   halinde      hakim   diğer   eşe     ödenecek 

alacağı     hakkaniyete       uygun     olarak    belirler.   Eşler    yazılı  bir   anlaşmayla       değer 

artışından pay almaktan vazgeçebilecekleri gibi pay oranını da değiştirebilirler...” 

       Bu   düzenleme   ile   bir   eşin,   diğerine   ait   bir   malın   edinilmesine,   iyileştirilmesine 

veya korunmasına yaptığı katkı karşılığını alması kuralı getirilmiştir. 

      Malın edinilmesine iyileştirilmesine veya korunmasına yapılan katkı diğer eşinin 

kişisel malına yapılabileceği gibi edinilmiş mallarına da yapılabilir. Katkıyı yapan eşin 

diğer   deyişin   edinilmiş ya   da   kişilerin   mallarına   yaptığı  katkı  veya   tasfiye   sırasında 

diğeri   de   eşten   istemesi   davasına   değer   artış payı  davası  ya   da   kısaca   katkı  payı 51  KILIÇOĞLU, Ahmet, Türk Medeni Kanununda Diğer Eşin Rızasına Bağlı İşlemler ve Yasal Alım Hakkı, Ankara 2002, s.43. 

52 “Katkı payı, katkı payı alacağı “ gibi kavramların daha çok 1.1.2002 tarihinden önceki katkılar için kullanılan bir kavram olmasına rağmen bu tarihten sonraki değer artış payı kavramı yerine de 

kullanıldığını görmekteyiz. 

53  İkincisi  “ katılma alacağı davası”dır (TMK. m.236-239), ki buna aşağıda değineceğiz. 54 Yani nominal değer kabul edilir.                                                                                                           22 


----------------------- Page 23-----------------------

davası denmektedir. Bu yolla Kadıköy yapan ve iş diğeri eşin kişisel ya da edinilmiş 

malında meydana gelen değer artışını isteyebilmektedir. 

    Katkının   mutlaka,   parasal   veya   para  ile   ölçülebilen   maddi   bir   değer   konularak 

olması     gerekir.    Ev   hanımı     kadının    salt  ev   işleri  yapması      katkı   olarak   kabul 

edilmemektedir. Konuya ilişkin Hukuk Genel Kurul Karını aşağıya aynen alıyoruz: 

        “Yargıtay     2.Hukuk     Dairesinin   4.6.2007     gün    ve   8774–9394      sayılı  ilamı  ile; 

(...Taraflar 27.04.1989' da evlenmişler, boşanma davası 18.04.2003 tarihinde açılmış 

boşanma yönünde oluşan hüküm 06.07.2005 tarihinde kesinleşmiştir. Keçiören’deki 

ev 11.04.1995' te, otomobil ise 19.08.1997 tarihinde alınmıştır. 

Dinlenen tanıklar, davalı kadının 2000 yılında hediyelik eşya yapıp sattığını zaman 

zaman      da    temizliğe    gittiğini  ifade  etmişlerdir.    Davacının      davalıya    ait  evin   ve 

otomobilin       edinilmesine       katkıda     bulunduğuna        ilişkin   bir    beyan      ve    delil 

bulunmamaktadır.         Kadının,     ev   kadını   olarak,   evin   yemek,     temizlik    gibi  işlerini 

yapması   ve   çocukların   bakımını   üstlenmiş olması,   Türk   Medeni   Kanununun   227. 

maddesi anlamında katkı sayılamaz. O halde, isteğin reddi gerekirken yazılı                     şekilde 

hüküm   kurulması   doğru   görülmemiştir.)   gerekçesiyle   bozularak   dosya   yerine   geri 

çevrilmekle      yeniden     yapılan     yargılama     sonunda;      mahkemece        önceki     kararda 

direnilmiştir. 

TEMYİZ EDEN:Davalı-K.Davacı Mehmet Ataş 

         HUKUK GENEL KURULU KARARI 

Hukuk      Genel    Kurulu’nca    incelenerek     direnme     kararının   süresinde     temyiz   edildiği 

anlaşıldıktan ve dosyadaki kağıtlar okunduktan sonra gereği görüşüldü: 

Birleşen davalar, boşanma ve katılma alacağı isteğine ilişkindir. 

Davacı-K.Davalı        Fatma     Ataş  vekili,   tarafların   boşanmalarına,       nafakaya,     manevi 

tazminata,      ev   ve   arabanın      alımına    yapılan    katkı   nedeniyle     maddi     tazminata 

hükmedilmesini talep ve dava etmiştir. 

Davalı-K.Davacı   Mehmet   Ataş,   tarafların   boşanmalarına   karar   verilmesini   talep   ve 

dava etmiş, birleşen davanın reddini savunmuştur. 

Yerel      Mahkeme,       tarafların    boşanmalarına,        çocukların     velayetinin     babalarına 

verilmesine,      Fatma    Ataş’ın   tüm   taleplerinin   reddine    karar   vermiş,    Fatma    Ataş’ın 

temyizi   üzerine   Özel   Daire   boşanma,   nafaka   ve   manevi   tazminata   ilişkin   hükmü 

onamış ancak tazminat istemi araç ve eve katkıya ilişkin olup bu iştek boşanmanın 

eki   olmadığından   nisbi   harç   tamamlanmadan   yargılamaya   devam   olunamayacağı 

nedeniyle   hükmü   bozmuştur.   Yeniden   yapılan   yargılama   sonucu   mahkemece   katkı 

alacağına ilişkin davanın kabulüne karar verilmiş, Davalı-K.Davacı Mehmet Ataş ‘ın 

temyizi     üzerine    hüküm      Özel   Dairece     yukarıdaki     gerekçe     ile  bozulmuş,     Yerel 

Mahkeme kararında direnmiştir. 

Yerel Mahkeme ile Özel Daire arasındaki uyuşmazlık kadının ev kadını olarak, evin 

yemek, temizlik gibi işlerini yapması ve çocukların bakımını üstlenmiş olmasının Türk 

Medeni        Kanununun       227.maddesi          anlamında       katkı     sayılıp    sayılmayacağı 

noktasındadır. 

4721   sayılı  Türk   Medeni   Kanunu   1.1.2002   tarihinde   yürürlüğe   girmiştir.   Bu   tarihten 

önce      743    sayılı   Türk    Kanunu      Medenisi      yürürlükte     iken,   taraflar;   evlenme 

mukavelesiyle   kanunda   muayyen   diğer   usullerden   birini,   kabul   etmediklerine   göre, 

aralarında yasal rejim olan mal ayrılığı geçerlidir. (TKM. m.170) Taşınmaz ve araç, 

taraflar arasında bu rejim geçerli iken edinilmiştir. 

Mal   ayrılığında;   eşlerden   her   biri,   kendi   malları  üzerinde   tasarruf   yetkisine   ve   intifa 

hakkına   sahiptir   ve   mallarının   idaresi   kendisine   aittir.   (TKM.   m.186/1)   Eşlerden   her 

birinin mallarının geliri ve kendi kazançları yine kendilerine aittir. (TKM. m.189)                                                                                                        23 


----------------------- Page 24-----------------------

743 sayılı Türk Kanunu Medenisi'nin 152'nci maddesi gereğince evin intihabı, karı ve 

çocukların   münasip   veçhile   iaşesi   kocaya   aittir.   153'ncü   madde   gereğince   de   eve 

kadın   bakar.   Başka   bir   ifade   ile,   743   sayılı  Türk   Kanunu   Medenisine   göre;   kadının 

eve bakması ve ev işlerini yapması yasal ödevidir. 743 sayılı yasada, eşlerden birinin 

edindiği     mala,     diğer    eş  katkı     yapmış  ise,       sağladığı     bu    katkı    karşılığını 

isteyebileceğine      ilişkin  bir  hüküm    bulunmadığından,        Yargıtay    kararları   ile;  katkıyı 

sağlayan   eşin,   diğerinden   katkısı   karşılığı   genel   hükümlere   göre   bir   tazminat   talep 

edebileceği      kabul    edilmiştir.  Şayet,     eşlerden    birinin   edindiği    mala,    diğer   eşin 

doğrudan      maddi     bir  katkısı  yoksa,   bu   talep   kabul   edilemez.    Başka     bir  ifade  ile 

kadının,   ev   işlerini   yapması   ve   çocuklara   bakmış olması,   diğer   eşin   edindiği   mala 

katkı   sayılamaz.   Sonuç   olarak;   1.1.2002   tarihinden   önce,   eşler   arasında   yasal   mal 

ayrılığının    geçerli   olduğu     dönemde,      kadın    veya   kocanın     diğerinden     katkı   payı 

karşılığı   bir   tazminat   isteyebilmesi   için   mutlaka,   parasal   veya   para   ile   ölçülebilen 

maddi bir değer koymak suretiyle bir katkısının olması gerekir. 

4721 sayılı Türk Medeni Kanunu, 227. maddesinde getirdiği düzenleme ile, bundan 

önceki     yasadaki     boşluğu    doldurmuştur.      Evvelce    Yargıtay     kararlarıyla   doldurulan 

boşluk,     açık  hüküm      konularak    yasal    hale   getirilmiştir.  4721   sayılı  Türk    Medeni 

Kanununun         227'nci     maddesi      gereğince;      “eşlerden     biri,   diğerine    ait   malın 

edinilmesine, iyileştirilmesine veya korunmasına hiç yada uygun karşılık almaksızın 

katkıda bulunmuşsa, tasfiye sırasında, bu malda ortaya çıkan değer artışı için katkısı 

oranında alacak hakkına sahip olur ve bu alacak, o malın tasfiye sırasındaki değerine 

göre hesaplanır.; bir değer kaybı söz konusu olduğunda katkının başlangıçtaki değeri 

esas alınır. Böyle bir malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer 

eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. Eşler yazılı bir anlaşma ile 

değer      artışından      pay     almaktan      vazgeçebilecekleri        gibi,   pay     oranını     da 

değiştirebilirler." Kuşkusuz, sözü edilen hüküm gereği değer artışı nedeniyle alacak 

talep    edebilmek     için de,   talepte   bulunan     eşin,  diğer   eşe   ait  malın   edinilmesine, 

iyileştirilmesine veya korunmasına parasal veya para ile  ölçülebilen maddi bir katkı 

sağlamış olması gerekir. Çalışmayan ve herhangi bir kazancı ve geliri bulunmayan 

kadının, ev işlerinde harcadığı emeği, bu maddeye göre yine katkı sayılmaz ve kadın 

bu emeğine dayanarak yine değer artışı için alacak talep edemez. 

4721   sayılı   Türk   Medeni   Kanunu,   evi   dışında   çalışmayan   ve   herhangi   bir   geliri   ve 

kazancı      bulunmayan       kadının,    ev   işlerinde   sarfettiği   emeğini,    yasal    rejim   olan 

"edinilmiş mallara   katılma   rejiminde"   diğer   eşin   bu   mal   rejiminin   devamı   süresince 

edinilen    malları   üzerinde,   "katılma    alacağı"   hakkı   (TMK.     m.236    ve   239)   tanımak 

suretiyle   yasal   karşılığa   bağlamıştır.   Yasanın   236'ncı   maddesinde   yer   alan   hüküm 

gereği; "her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 

olurlar."    231    'nci  madde      "artık  değerin"     ne   olduğunu      ve   nasıl   bulunacağını 

göstermiştir.   "Artık   değer,   eklemeden   ve   denkleştirmeden   elde   edilen   miktarlar   da 

dahil olmak üzere her eşin edinilmiş mallarının toplam değerinden, bu mallara ilişkin 

borçlar   çıkarıldıktan   sonra   kalan   miktardır.   Değer   eksilmesi   göz   önüne   alınmaz." 

(m.231)      Katılma     alacağının     hesabında      "eklenecek      değerler"    yasanın     229'ncu 

maddesinde, denkleştirmeden elde edilen miktarlar da Yasanın 230'ncu maddesinde 

gösterilmiştir. 

Somut olayda; taşınmaz ve araç, taraflar arasında mal ayrılığı rejiminin geçerli olduğu 

dönemde       edinilmiştir.   Bu   mallar,   yeni  rejime    (edinilmiş  mallara     katılma)   kocanın 

"kişisel   malı"   olarak   girmiştir.   (TMK.   m.220/2)   Edinilmiş mal   değildir.   Çalışmayan, 

herhangi   bir   geliri   ve   kazancı  bulunmayan   davacı  kadının   bu   malların   edinilmesine 

herhangi bir katkısı kanıtlanamamıştır. Bu nedenle, davacı; katkı payı karşılığı veya 

değer artış payı nedeniyle davalıdan alacak talebinde bulunamaz. Taraflar arasındaki                                                                                                        24 


----------------------- Page 25-----------------------

1.1.2002 tarihinden itibaren başlamış olan edinilmiş mallara katılma rejimi, boşanma 

davasının   açıldığı   18.4.2003   tarihinde   sona   ermiştir.   (TMK.   225/2)   Kocanın   kişisel 

mallarının, yeni rejim döneminde geliri varsa (kişisel malların geliri edinilmiş maldır) 

kadın ancak, bu edinilmiş mal üzerindeki varsa "katılma alacağını"(TMK. m. 236 ve 

239)   isteyebilecektir.   Davacının   edinilmiş mallara   katılma   rejiminin   tasfiye   edilerek 

katılma alacağının tahsiline ilişkin bir davası ise bulunmamaktadır . 

Bu    itibarla,  Hukuk     Genel     Kurulunca     da   benimsenen       Özel    Daire    bozma     kararına 

uyulması gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi doğru bulunmamıştır. O halde usul 

ve yasaya uygun olmayan direnme kararı bozulmalıdır.”55           Değer   artış payının   mal   rejimi   sona   ermedikçe   istenemeyeceğini,   diğer   bir 

ifadeyle   değer   artış payının   ancak   tasfiye   sırasında   istenebileceğini   bir   kez   daha 

hatırlatmak isteriz. 

         Değer artış payı ya da katkı payının nasıl hesaplanacağına bir örnek üzerinde 

görmeye çalışalım Katkı hesabına             örnek gösterecek olursak; 

    Tarafların     5.  8.  2001     tarihinde   evlendiklerini     eşlerden      kocanın     14.4.2002      de 

Devlet   Hastanesinde   Uzman   Hekim   olarak   göreve   başladığını   aynı   zamanda   özel 

muayenehane işlettiğini birikimleri ile          8. 8. 2004 tarihinde       100.000 TL ye bir ev satın 

aldığını   varsayalım.       Kadının     ise  çalışmadığını   düğünde         takılan   ziynetleri   satmak 

suretiyle     ve  babasından       miras    kalan    otomobili    10.000     TL   ye  satarak     evin   alımı 

sırasında      kocasına      verdiğini,   kocanın     da    kendi    parasını    ekleyerek     evi   aldığını 

düşünelim.      8 8 2004 tarihi itibariyle kadının eve katkısı 2/10 ya da %20 dir. Kocanın 

güven sarsıcı davranışları nedeniyle kadın tarafından 4 .7. 2007 tarihinde açılan dava 

sonucunda tarafların 3 .12. 2009            tarihinde kesinleşen kararla TMK m.166/1 Uyarınca 

uyarınca boşandıklarını kabul edelim.             Bu   evin tasfiye sırasındaki değeri 240.000 TL. 

olsun.   Kadının   isteyeceği   değer   artış payı  240.000x   2/10=   48.000   TL   dir.   Kadının 

boşanma        davası    açacağını     anlayan     kocanın     bu    evi  boşanma       davasından       önce 

statdığını   düşünelim.       Bu    durumda      kadınlar    önlenecek      değer    artış  payının    hakim 

tarafından      hakkaniyete       uygun    şekilde     belirleneceğini      maddedeki       düzenlemeden 

anlamaktayız ( TMK 227) 

     Verilen   bu   örnekte   kocanın   olarak   kendi   adına   tescil   ettirdiği   evin   ince   işlerini 

kadının   yeni   ziynetlerini   satmak   suretiyle   yaptırdığını   varsayalım.   Bu   durumda   da 

kadının      evinin    iyileştirilmesine    katkıda     bulunduğu       anlaşılacaktır     ve    hesaplama 

yöntemi aynıdır 

    Katkıdan sonra değer artışı değil de sözgelimi deprem nedeniyle evin duvarında 

çatlak   oluştu   ve     değer   kaybı   söz   konusu   olduysa   durumu   ne   olacaktır.          İşte   bu 

durumda   da   yasa   koyucu   katkı   yapanın   en   azından   yapmış olduğu   başlangıçtaki 

katkı oranında diğeri geri istiyebilireceği kabul edilmiştir.56          Katkı    payının    hesaplanmasında          1.1.2002     den    önceki    dönem      için  kocanın 

bakım(      743    sayılı   Türk    Kanunu      Medenisi      m.    152)    yükümlülüğü       göz    önünde 

bulundurulmalıdır.57 55 HGK, 18.06.2008,E. 2008/2-432 –K.2008/444. 

56 Katkının nominal değeri diyebiliriz. 

57  “Toplanan   delillerden,  davacının,  davalıya   ait  arsa  üzerine  inşa  edilen  evin  yapımına  katkıda bulunduğu gerçekleşmiştir. Davacının, Türk Kanunu Medenisinin 152. maddesinden kaynaklanan eşin 

ve   çocukların  iaşe  yükümlülüğü    de  gözetilerek  ,  gelirinden  sağlayabileceği  katkının,  gerektiğinde 

bilirkişiden  bu  konuda   görüş  de  alınmak   suretiyle   oran  olarak  tespiti, belirlenen  bu  orana  göre 

davacının   katkısı   oranında   alacağının   malın   tasfiye   sırasındaki   değeri   esas   alınırak   hesaplanması 

istek de gözetilerek hasıl olacak sonuç uyarınca karar verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm 

tesisi doğru görülmemiştir.” 2. HD, 13.06.2007,  2006/16503        2007/9962.                                                                                                             25 


----------------------- Page 26-----------------------

         Yukarıdaki örnekte de anlaşılacağı üzere 1 1 2002 tarihinden sonraki katkı için 

tasfiye tarihindeki değer ,          1 1 2002 tarihinden önceki katkı payı için dava tarihindeki 

değerinin esas alınacaktır. 

         Burada değer artış payı alacağı için şunu da belirtmek isteriz ki, tarafların her 

ikisi de bir ücret karşılığı çalışıyorlar ya da her ikisinin de gelirleri varsa bu ekonomik 

koşulları   göz      önünde      bulundurularak        bir   eşin   diğerinin     edimlerine      katkısı   olduğu 

varsayılır.   Bu   bağlamda   katkı   oranında   tarafların   gelirlerine   vs   göre   özellikle   1   1 

2002’den   önceki   dönem   için   katkı  payı  isteniyorsa   kocanın   743   sayılı  türk   kanunu 

medenisinin         152.     maddesi       uyarınca       bakım      yükümlülüğünün           de    göz     önünde 

bulundurulması          gerekir.     Bu   gibi   durumlarda        uzman      bilirkişi   görüşünden        istifade 

edilmesinden fayda vardır. 58            Hemen        belirtelim    ki,   eşler;   yazılı   bir   anlaşma       ile  değer     artışından      pay 

almaktan        vazgeçebilecekleri          gibi,   pay    oranını     da    değiştirebilirler.      Buna     ilişkin 

anlaşmanın geçerliliği için yazılı şekilde yapılmış olması şarttır. 

    Aksine bir anlaşma yoksa, değer artış payı alacağına, tasfiyenin sona ermesinden 

itibaren talep halinde faiz yürütülür.                                         c. İstenebilme ve Değerlendirme Zamanı      Değer   artış  payı   davasının   açılabilmesi   için,   mal   rejiminin   sona   ermiş  olması 

gerekir. Boşanma ve evliliğin iptali davası devam ederken değere artış payı için dava 

açılmış ise bu davaların sonucu bekletici mesele yapılır. Dava boşanma ve evliliğin 

iptali   davası   ile   birlikte   açılmışsa   tefrik   edilir.59  Şayet   boşanma   veya   evliliğin   iptali davası redle sonuçlanacak olursa, o takdirde, tefrik edilmiş olan bu davaların esasıyla 

ilgili   karar   verilemeyecek,       açılan   dava   “   mal   rejimi   sona   ermediğinden   değer   artış 

payı davasının esası hakkında karar verilmesine yer olmadığına “ şeklindeki hüküm 

kurulmalıdır. 

      Değer       artış  payı    tasfiye    anındaki      değere     göre    hesaplanır       (  TMK     m.227/1). 

 Tasfiye   anının   hâkimin   tasfiye   kararı   verdiği   tarih   olduğunu   unutmamak   gerekir. 

 Tartışmaları  bir   yana   tasfiye   tarihi  mal   rejiminin   sona   erdiği   ya   da   evlilik   birliğinin 

 sona      erdiği   beyan     değer     artış  payın     davasının      açıldığı   tarih    değildir.    Kuşkusuz 

 tasfiye   konusunda   taraflar   aralarında   bir   sözleşme   yapmışlarsa   bu   tarihin   tasfiye 

 tarihi   olduğunu   kabul   etmek   gerekir.   Böyle   bir   paylaşma   yok   ise   hâkimin   tasfiyeye 

 karar verdiği tarih diğer bir ifadeyle karar tarihi tasfiye tarihidir. Kuşkusuz bu noktada 58  “Taraflar   24.02.1975    tarihinde   evlenmiş,   3.3.2004    tarihinde  boşanmışlardır.    Dava    konusu    228 parseldeki    bahçeli   kargir  evin 10.12.1984     tarihinde   taraflar  arasında   mal  ayrılığı   rejiminin  geçerli 

olduğu dönemde satın alındığı ve davalı koca adına tescil olunduğu konusunda bir duraksama yoktur. 

Davacının taşınmaz alımına ve ev yapımına ziynetleri bozdurmak, halılarını vermek ve halı dokumak 

suretiyle   katkıda   bulunduğu     sabittir.  Yetersiz  bilirkişi  raporuna  dayanılarak   karar   verilmesi  doğru 

bulunmamıştır.Mahkemece           yapılacak   iş;  tarafların  evlilik  birliği  içinde  taşınmazın  edinildiği tarih 

10.12.1984’den evin tamamlandığı 1986’da dahil olmak üzere geçen dönemde kocanın tüm gelirlerini 

tespit   etmek,   davalı   kocanın   bu   dönemdeki   geçim   yükümlülüğünü   de   (743   s    TKM   md.152)   göz 

önünde bulundurarak evin edinme tarihindeki değeri ile davacının edinme tarihindeki dört adet bilezik, 

bir adet ondörtlük altın, 5 m² lik 8 adet Demirci Halısı ve 2 yıl boyunca ayda iki halı dokuduğu            da sabit 

olduğuna      göre   bunları  hesaplayarak      katkısını  belirlemek,    katkı  bedeli   ile  taşınmazın    bedelini 

oranlamak,     bulunan    oranın   taşınmazın    dava    tarihindeki  sürüm    değeri   üzerindeki   katkı  miktarını 

belirlemek,   gerektiğinde   bu   konuda   bilirkişi   veya   bilirkişiden,   Yargıç   ve   Yargıtay   denetimine   elverişli 

raporlar almak ve varılacak sonuç uyarınca karar vermektir”. 2.D, 07.07.2008, 2008/10251- 9980. 

59  Unutmamak   gerekiri   ki   gerek   değer   artış payı   gerekse   katılma   alacağı   davaları,   boşanma   veya evliliğin  iptali  davasıyla  birlikte  açılmış  ise;  bunlar  için  dava  dilekçesinde   “harca   esas”   bir  değer 

gösterilmeli ve gösterilen bu değer üzerinden ayrıca nispi peşin harç yatırılmış olmalıdır.                                                                                                                    26 


----------------------- Page 27-----------------------

 alınacak   bir   bilirkişi   raporundaki   hesabın   karar   tarihinden   önceki   bir   tarihte   yapı 

 olacağı     açıktır.  Bu   noktada     tasfiye   tarihindeki    değer    belirlenmemiş  olacaktır        de 

 edilebilir. Önemli olan karar tarihine yakın bir hesaplama yapılmasıdır. Hesaplama 

 tarihi   karar   tarihine   uzasa   bu   takdirde   elbette   bilirkişiden   ek   bir   rapor   alınabileceği 

 gibi   hâkim   fiyat   endekslerindeki   artış gibi   birtakım   kriterlerle   değer   artışını  kendisi 

 hakkaniyet çerçevesinde gerçekleştiredebilir. 

    Değer artışına konu malın daha önce elden çıkarılmış olması halinde hakim, diğer 

 eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler ( TMK m.227/2).                  bb. Görev Ve Yetki            Değer   artış payı   davalarında   görevli   mahkeme   aile   mahkemesi   yoksa   bu 

sıfatla   bakan   asliye   hukuk   mahkemesidir.   1.   1.   2002   tarihinden   önce   açılmış dava 

varsa     görevli   mahkeme        asliye   hukuk    mahkemesidir.        Yetkili   mahkeme       yukarıda 

açıklanmış olup TMK 214 uyarınca belirlenir.                                   4. (Artık Değere) Katılma Alacağı                                           a. Tanım ve kavram          Edinilmiş mal olarak katılma rejiminin tavsiyesinde katılma alacağı ya da diğer 

bir ifade ile artık değere katılma alacağı ilkesi benimsenmiş olup, istisnalar dışında, 

diğer mal rejimlerinin aksine ayın olarak paylaşma kabul edilmemiştir. Bu müessese 

kanunda “her eş veya mirasçıları diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 

olurlar alacaklar takas edilir”(TMK 236/1) şeklinde ifade edilmiştir.60 Özetle eşlerden 

birinin artık değerinin yarısı diğer eşin artık değer alacağıdır.61                                           b. Katılma alacağı davası                                                    aa. Tarafları          Katılma   alacağı   davasında   davacı   aslında   eşlerden   birisidir.   Ancak   katılma 

alacağının      temliki62   mümkündür.63       Katılma     alacağı   dava    sında    davalı   diğer   eştir. Diğer   eşin   onamı  olmadan   yapılan   kazandırmalar   da   bu   malların   edinilmiş mallara 

değer olarak eklenmesi gerekeceğinden(TMK m.229 ) 3. kişiler de bu durumda davalı 

olabilirler.   Eşlerin    ölüm   halinde    mirasçılarının     da   davacı    veya    davalı   olabileceği 

unutulmamalıdır. 

                                                  bb. Görev ve Yetki            Katılma      alacağı     davalarında      görevli    mahkeme         aile   mahkemesi,        aile 

mahkemesi          bulunmayan        yerlerde      bu    sıfatla    davaya      bakan      asliye    hukuk 60 Bu kural Anayasa m. 41/1, Avrupa İnsan Hakları Sözleşmesine ek 7 nolu protokolün 5.maddesinde yer alana eşeler arası eşitlik ilkesinin bir sonucu olarak, Türk Medeni  Kanunun da aile hukuku 

konusunda eşlerin eşitliğini benimseyen temel felsefesinin bir yansımasından ibarettir. 

61  DURAL/ ÖĞÜZ/ GÜMÜŞ, s. 389. 

62 Borçlar Kanunu m. 162. Kuşkusuz katılma alacağına temlik alan kişinin de al rejiminin sona ermesini beklemesi gerekecektir. 

63 GENÇCAN, s. 527.                                                                                                           27 


----------------------- Page 28-----------------------

mahkemeleridir.          Yetkili    mahkeme        yukarıda      açıklanmış  olup         TMK      214    uyarınca 

belirlenir. 

                                                       cc. Yargılama Usulü          Katılma   alacağının   istenebilmesi   için   mal   rejiminin   sona   ermesi   gerekir.   Bu 

nedenle   açılmış  bir   boşanma   ya   da   evliliğin   iptali   davası   varsa   sonucu   beklenir. 

Katılma alacağı davası boşanma veya evliliğin iptali davası ile birlikte açılmışsa tefrik 

edilir.64  Şayet boşanma veya evliliğin iptali davası redle sonuçlanacak olursa, tefrik edilmiş olan   katılma   alacağı   davasının   esasıyla   ilgili   karar   verilemeyecek,                    açılan 

dava   hakkında         “   mal   rejimi   sona   ermediğinden   katılma   alacağı   davasının   esası 

hakkında karar verilmesine yer olmadığına “ şeklindeki hüküm kurulmalıdır.65                   Bu haller yoksa yani mal rejimi sona ermemişse ve açılmış bir boşanma 

ya da evliliğin iptali davası yoksa dava ret edilir. 

         Yeri gelmişken bir hususa değinmek istiyoruz. Bir eş bütün mallar için katılma 

alacağı   istemek   zorunda   değildir.   Tek   bir   malda,   sözgelimi   diğer   eş adına   kayıtlı 

evdeki katılma alacağını tek başına isteyebilir.                                                        dd. Zamanaşımı          Şayet   eşler      seçimlik     mal    mal    rejimlerinden   birisi   konusunda   aralarında             bir 

sözleşme yapmışlar ise borçlar kanunu m.125 uyarınca zamanaşımı süresi 10 yıldır. 

Eşler arasında bir mal rejimi sözleşmesi yoksa mal rejimi boşanma veya evliliğin iptali 

nedeniyle   sona   eriyorsa   bu   kararların   kesinleşmesinden   itibaren   bir   yıldır(   TMK   m. 

178). Diğer hallerde mal rejiminin sona ermesinden veya katılma alacağının varlığının 

öğrenilmesinden itibaren bir yıl ve her halükarda 10 yıldır.66 64“Davacıkarşılık davalı kadının katılma alacağına ilişkin davasının görülebilmesi için eşler arasında ge çerli bulunan edinilmiş mallara katılma rejiminin (TMK.md.218- 

241) sona ermesi (TMK.md.225)  gerekmektedir. 

Dava dilekçesinde boşanma isteminde de bulunulduğu gözetildiğinde mahkemece,  katılma alacağı da 

vasının tefriki, tefrik edilen katılma alacağı davasında boşanma davasının sonuçlanmasının beklenme 

si, boşanma kararı verildiği takdirde eşler arasında edinilmiş mallara katılma rejimi boşanma davasının 

 açıldığı tarihten ibaren (TMK. md. 225/2) sona ereceğinden katılma alacağı istemi konusunda incelem 

e yapılarak sonucu uyarınca bir karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde katılma alacağı isteminin esa 

sı hakkında karar verilmesi doğru bulunmamıştır.” 2.HD, 18.03.2008, 2007/6285- 2008/3630. 

65 KAMACI, a.g.m, s.10. 

66 Bu bu konuda Yargıtay 2. hukuk dairesi ile 8. hukuk dairesi arasında görüş ayrılığı vardır. 2. Hukuk dairesi   katılma   alacağı  davasında   10   yıllık   zamanaşımı  süresini   kabul   etmektedir.   Konuya   yaklaşım 

bakımından   Dairenin   görüşünü   aynen   aşağıya   alıyoruz:”  Dava,   edinilmiş mallara   katılma   rejiminin 

tasfiyesine yönelik olup 25.8.2005 tarihinde açılmıştır. 

          Boşanma   davası   16.9.2002   tarihinde   açılmış,   tarafların   boşanmalara   ilişkin   karar   2.6.2004 

günü kesinleşmiştir. 

          Davalı vekili 24.10.2005 havale tarihli dilekçesinde Türk Medeni Kanununun 178. maddesinde 

yazılı   bir   yıllık   süre   geçtiğinden   bahisle   zamanaşımı   definde   bulunmuş,   mahkemece   dava   tarihi   ile 

boşanma   hükmünün   kesinleştiği   tarih   arasında   bir   yıldan   fazla   zaman   geçtiği   gerekçesiyle   davanın 

zamanaşımı nedeniyle reddine karar verilmiştir. 

          Katılma   alacağının   zamanaşımı  konusunda   4721   Sayılı  Türk   Medeni   Kanununda   bir   hüküm 

mevcut değildir. Borçlar Kanununun 125. maddesi uyarınca; kural olarak alacak davaları on senelik 

zamanaşımına        tabidir.  Borçlar  Kanununun     125.   maddesindeki     “bu  konuda    başka    suretle  hüküm 

mevcut     olmadığı   takdirde   her  dava    on  senelik   müruru   zamana     tabidir”  hükmündeki     (her  dava) 

sözcüklerini “bütün alacaklar”      tarzında anlamak gerekir. Zamanaşımının başlangıcı da mal rejiminin 

sona    erdiği  tarihtir.  (MK.m.225)   Türk   Medeni    Kanununun     genel   nitelikli  hükümler  kenar   başlığını 

taşıyan    5.  maddesi    uyarınca   Borçlar   Kanununun     zamanaşımına       ilişkin  hükümleri  uygun    düştüğü 

ölçüde   tüm   özel   hukuk   ilişkilerine   uygulanır.   Olayda,   10   yıllık   zamanaşımı   süresinin   uygulanması                                                                                                                    28 


----------------------- Page 29-----------------------

                          d. Katılma Alacağının(artık değerin)Hesaplanması                                                  aa. Aktiflerin tespiti          Katılma       alacağının       hesaplanmasında,            mal    rejiminin     sona     erme     anındaki 

durumlarına          göre,     eşlerin     kişisel    malları     ile   edinilmiş  malları          ayrılır    (TMK. 

m.228/1).Diğer          bir  ifade   ile  mallar     kümelenir.      Edinilmiş  mallar       yukarıda      anlatılan 

ilkeler   çerçevesinde   belirlenir.   Eşlerden   birine   sosyal   güvenlik   veya   sosyal   yardım 

kurumlarınca         yapılmış  olan       toptan     ödemeler       veya     iş  gücünün       kaybı    dolayısıyla 

ödenmiş olan tazminat, toptan ödeme veya tazminat yerine ilgili sosyal güvenlik veya 

sosyal   yardım   kurumunca   uygulanan   usule   göre,   ömür   boyu                     aylık   irat   bağlanmış 

olsaydı,   mal   rejiminin   sona   erdiği   tarihte   bundan   sonraki   döneme   ait   iradın   peşin 

sermayeye çevrilmiş değeri ne olacak idiyse, tasfiyede o miktar da kişisel mal olarak 

hesaba katılır (TMK. 228/2). Buna göre edinilmiş mallar şunlardır:                                                         aaa. Mevcut edinilmiş mallar            Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş mallar tasfiye anındaki 

sürüm       değerleriyle     hesaba      katılacaktır(m.232,         235/1)     Kural    basittir:  Mal    rejiminin 

sona   erdiği   tarihte   mevcut   olan   malların   tasfiye   tarihindeki67            sürüm   değerleri   esas alınacak ve bu aktifler arasında yer alacaktır. gerekir. Bu nedenle davalının zamanaşımı itirazının reddi ile işin esası hakkında gösterilecek deliller 

toplanarak sonucuna göre karar verilmesi gerekirken, yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasaya 

aykırıdır” 2.HD, 05.02.200, 2006/9383- 2007/1228. 

 8.   hukuk   dairesi   ise   TMK   178   uyarınca   bir   yıllık   zamanaşımı   süresini   kabul   etmektedir:” Davacı 

Mehmet   Erol   Kepezlioğlu   vekili,   davalı   adına   kayıtlı   1463   ada   34   parseldeki   4   numaralı   bağımsız 

bölümün alımındaki katkısı nedeniyle davalı eşinden katkı payı alacağı isteğinde bulunmuştur. 

Davalı Hafize Araz vekili, süresinde verdiği cevap dilekçesinde zamanaşımı defi’nde bulunmuştur. 

Mahkemece,   davanın   kabulüyle   16.202   YTL’nin   yasal   faizi   ile   birlikte   davalıdan   alınarak   davacıya 

verilmesine karar verilmesi üzerine; hüküm, davalı vekili tarafından temyiz edilmiştir. 

Taraflar   6.3.1987   tarihinde   evlenmiş,   24.9.2002   tarihinde   açılan   dava   sonucu   boşanmalarına   karar 

verilmiş,   hüküm    30.6.2004   tarihinde   kesinleşmiştir.      Eşler   arasında   boşanma   davasının   açıldığı 

tarihte mal rejimi sona ermiştir(TMK.nun 225/son). 

Taraflar arasında evlilik tarihinden 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TMK. m. 170.),              bir yıl içinde 

başka   mal   rejimini   seçmediklerinden     24.9.2002   tarihine   kadar   ise   edinilmiş mallara   katılma   rejimi 

geçerlidir.(4722 s.K. md. 10/1, 4721 s.K. TMK md. 202/1.). 

TMK.nun       178.maddesinde,      “evliliğin  boşanma     sebebiyle   sona    ermesinden     doğan    dava   hakları, 

boşanma hükmünün kesinleşmesinin üzerinden bir yıl geçmekle zamanaşımına uğrar.” hükmüne yer 

verilmiştir. Somut olayda, boşanma kararı 30.6.2004 tarihinde kesinleşmiş görülmekte olan dava ise 

bir yıllık zamanaşımı süresi geçirildikten sonra 6.11.2006 tarihinde açılmıştır. Davalı vekili süresinde 

sunduğu   cevap   dilekçesinde   zamanaşımı   def’inde         bulunmuştur.   Davanın       zamanaşımı   süresinin 

geçmiş olması nedeniyle reddine karar verilmesi gerekirken yazılı şekilde esasa ilişkin kabul kararının 

verilmesi     doğru    görülmemiştir.”   8.HD,     26.05.2009,    2009/873-2621.-       öğretideki    konuya     ilişkin 

tartışmalara girmiyoruz. 

67 Tasfiye tarihinin karar tarihi olduğunu unutulmamalıdır. Elbette harici bir taksim varsa durum farklıdır ve yukarıda izah edilmiştir.                                                                                                                     29 


----------------------- Page 30-----------------------

                                                    bbb. Eklenecek Değerler         Aşağıda       sayılanlar,    edinilmiş  mallara      değer    olarak    eklenir.   (TMK.     m.229) 

Edinilmiş mallara   hesapta  eklenecek   olanların   değeri,   malın   devredildiği   tarih   esas 

alınarak hesaplanır (TMK. m.235/2). 68                                                             i.   Onamsız                        Karşılıksız 

                                                                Kazandırmalar          Eşlerden birinin, mal rejiminin sona ermesinden önceki bir yıl içinde diğer eşin 

rızasını   almadan,   olağan   hediyeler   dışında   yaptığı   karşılıksız   kazandırmalardır   ve 

bunlar da aktiflerin hesabında esas alınır.                                                             ii. Kasıtlı Devirler          Bir eşin, mal rejiminin devamı süresince diğer eşin katılma alacağını azaltmak 

kastıyla yaptığı devirlerdir ki bunlar o eşin aktifleri arasında yer alır.                                                    ccc. Denkleştirme          Eşlerden birinin kişisel mallara ilişkin borçları edinilmiş mallardan karşılanmış 

ise   ve   de   tasfiye   sırasında   denkleştirme   talep   edilmişse   kişisel   malların,   edinilmiş 

mallardan karşılanan borçları aktif hesabına eklenir(TMK 230/1).                                                    bb. Pasiflerin Tespiti                                                             aaa. Katkı payı (değer artış payı)          Eğer    katkı   varsa,    diğer   eşe    ödenmesi      gereken     Türk    Medeni     Kanununun 

227’nci   maddesi   gereğince   değer   artış payından   doğan   alacak   da   pasifi   oluşturur. 

Değer artış payının ne        olduğunu yukarıda açıkladığımız için ayrıntıya girimyoruz.                                                             bbb. Kişisel Maldan Edinilmiş Mala 

                                                   Giden Karşılıklar(Denkleştirme)          Edinilmiş  malların         borçları     ödenirken      kişisel    mallar     kullanılmışsa       ve 

denkleştirmede        talep    edilmişse,    edinilmiş  malların       kişisel    mallardan      karşılanan 

borçları  pasiflere   eklenir   (m.230/1).Değerlendirme   değer   artış payı  kurallarına   göre 

yapılır.   Nitekim   Kanunda;   “Bir   mal   kesiminden   diğer   kesimdeki   malın   edinilmesine, 

iyileştirilmesine      veya    korunmasına        katkıda    bulunulmuşsa,        değer     artması     veya 

azalması      durumunda        denkleştirme,      katkı   oranına     ve   malın   tasfiye    zamanındaki 

değerine   veya   mal   daha   önce   elden   çıkarılmışsa   hakkaniyete   göre   yapılır”   (TMK 

230/son) ifadesi kullanılmıştır. 68“ Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve özellikle *   davalının taşınmazdaki   payını   davadan   önce   24.04.2004   tarihinde   elden   çıkardığına   göre   bu   tarih   itibarıyla 

belirlenen    değerinin   esas   alınarak   katkı  alacağının   hesaplanması     gerekirken    hesaplamanın 

taşınmazın    dava   tarihindeki  değeri  üzerinden  yapılması   doğru   değil  ise  de  hükmedilen  miktarın 

hakkaniyete   uygun   olduğunun   anlaşılması  karşısında   yerinde   bulunmayan   temyiz   isteğinin   reddiyle 

usul ve kanuna uygun olan hükmün ONANMASINA” 2.HD, 02.06.2008, 2007/9118 - 2008/7790.                                                                                                            30 


----------------------- Page 31-----------------------

                  ccc. Borçlar         Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş malların hala bir borcu 

varsa bu borç da pasifler arasında yer alır. 

        Her    borç,   ilişkin  olduğu   mal   kesimini   yükümlülük      altına  sokar.   Bir  borcun 

edinilmiş mallara mı yorsa kişisel mallara mı ait olduğu tespit edilemiyorsa edinilimiş 

malların borcu olduğu kabul edilir (TMK. 229/2)                 c. Katılma Alacağının(Artık Değerin) Bulunması Ve Paylaştırılması                                                 aaa. Artık Değerin Bulunması ve Formül      Artık değer aktiflerden pasiflerin indirilmesi ile elde edilen değerdir 

Nitekim Kanunda “ artık değer; eklemeden ve denkleştirmeden elde edilen miktarlar 

da   dahil   olmak   üzere,   her   eşin   edinilmiş mallarının   toplam   değerinden,   bu   mallara 

ilişkin   borçlar   çıkarıldıktan   sonra    kalan   miktardır”    (TMK.    m.231)   şeklinde     ifade 

edilmiştir. 

          Katılma alacağının hesabında şu formül yol gösterici olacaktır.69       Mal rejiminin                 TMK 229                    Edinilmiş 

      sona erdiği                   uyarınca                   mallardan 

      anda mevcut                   varsa                      kişisel 

      olan malların         +       eklenecek            +     mallara giden       = AKTİF 

      tasfiye                       değerler(elde              değerler(TM 

      anındaki                      n çıkarma                  K 230) 

      değerleri                     tarihindeki 

                                    değer)       Edinilmiş                     varsa ve                     Kişisel 

      malın                         istenmişse                   maldan 

      borçları                      diğer eşe                    edinilmiş 

                            +       ödenecek              +      mala giden         = PASİF 

                                    değer artış                  karşılıklar( 

                                    payı(TMK                     denkleştirm 

                                    227)                         e) ARTIK DEĞER= AKTİF - PASİF         Kuşkusuz alacaklar varsa takas edilecektir(TMK 236). 

  Artık değerin 1/2'si talep edilebilir ki işte buna katılma alacağı denilmektedir.70 69 Formül için bkz . KAMACI, a.g.m, s. 12.                                                                                                      31 


----------------------- Page 32-----------------------

         Şimdi konuyu bir örnekle anlamaya çalışalım:         Taraflar     1  3   2002    tarihinde    evlenmişler,     evlenirken    kadına     kocanın    ailesi 

tarafından   4000   TL   diğerinde,   Kadının   kendi   ailesi   tarafından   ise   5000   TL          altın 

takılmıştır.   Kocaya   ise   düğüne   gelen   yakınları  tarafından   1000   TL   diğerinde   küçük 

altın ve 3000 TL para ve 2000 EURO takılmıştır. Evlendikleri sırada kocanın 1 adet 

otomobili     vardır.   Sıhhiyede     kabzımal     olan   kocanın     babası   kocaya      cebeci    keskin 

sokakta 1 adet daire hediye etmiş ve taraflar bu evde oturmaya başlamışlardır. Koca 

hakim adayı olarak Anakarada staja başlamıştır. kadın ise anasınıfı öğretmeni olup 

kocanın     da isteğiyle evlilik süresince çalışmamıştır            Stajın bitimi   koca kura çekerek 

ankaradan ayrılmış, cebecideki evi ise 14. 4 .2003 tarihinde                   aylık 400 TL ye kiraya 

verilmiş kira parası her ay düzenli olarak hesaba yatırılmış ve her yıl kira kontratında 

belirtilen   oranlarda   zam   yapılmıştır.   Ülkenin   değişik   yerlerinde   görev   yapan   koca 

Anakaraya tayin olmuş,           5 6 2006 tarihinde        cebecideki     ev 100.000 TL ye kocanın 

otomobili ise 10.000 TL ye satılmış, kadının altınları ise 10.000 TL satılmak suretiyle 

kocanın   aldığı  maaşlarla       yapılan   70.000   TL   tasarrufa   eklenmesi   suretiyle   190.000 

TLye    Ankara Elvankent’te banka bloklarında 1 adet 4 + 1 daire satın alınmış ve koca 

adına     tescil  edilmiştir.   Bu   arada   6   8  2006    tarihinde   kadının    babası   vefat    etmiş, 

kadının babasından tevarüsen             çok sayıda taşınmaz ile 10.000 TL nakit para intikal 

etmiştir. Kadına intikali eden bu 10.000 TL ile koca adına Elvankent te alınan evin iç 

dekorasyonu   mutfak   dolapları  vs   gibi   işleri   yaptırılmak   suretiyle   ev   oturulacak   hale 

getirilmiştir.    Bankada açılan ve cebecideki evin kira bedelini yatırıldığı hesapta 5 6 

2006 tarihi itibariyle 18000 TL biriktiği görülmüştür. Bu para ile de aynı tarihlerde bir 

otomobil   alınarak   trafikte   koca   adına   tescil   edilmiştir.   Çıkan   tartışmalar   sonucunda 

kadın   tarafından   3   2   2007   tarihinde   boşanma   davası  açılmış,   TMK   166/1   uyarınca 

tarafların   boşanmalarına   karar   verilmiş,   boşanma   kararı   derecattan   geçerek   1.   4 

.2008 de kesinleşmiştir. Kadın 16 9 2008 tarihinde aile mahkemesine açtığı dava ile 

mal rejiminin tasfiyesini ve aynı zamanda ziynetlerini satmak suretiyle kocanın almış 

olduğu eve katkıda bulunduğunu iddia ederek değer artış payı istemiştir.          Mahkeme tüm delilleri toplayarak, Koca adına olan taşınmaz başında 9 6 2009 

tarihinde keşif yapmış, bilirkişiler taşınmazın değerinin keşif tarihi itibarıyla 300000 TL 

olduğunu belirtmişlerdir. Aynı tarihte kocanın otomobilinin değeri ise 20.000 TL olarak 

tespit    edilmiştir.   Mahkeme        30.6.   2009    tarihinde    tasfiyeye   karar    vermiştir.  Şimdi 

tasfiyede göz önünde bulundurulacak hususları ve bu arada artık değeri dolayısıyla 

kadının katılma hesabını bulmaya çalışalım.              o    Öncelikle kadının kişisel malları; kadına gerek kendi ailesi gerekse de 

                 kocanın      ailesi   tarafından     takılan    ziynetler    onun    kişisel   mallarıdır. 

                 Babanın   ölümüyle   kadına   intikal   eden   gerek   taşınmazlar   gerekse   de 

                 para yani miras payı kadının kişisel malıdır. 

             o    Kadının edinilmiş mallar; kadının edinilmiş malı bulunmamaktadır. 

             o    Kocanın kişisel malı olarak; kocaya cebeci de babası tarafından hediye 

                 edilen ev kişisel malıdır. Kocaya evlenme sırasında takılan altınları ile 

                 paralar onun kişisel malıdır. 70 Konu hakkında rafine bilgisi olmayanlar; edinilmiş mallara katılma rejimini, “her eş diğer eşin mallarının yarısını isteyebilir “ derler. Bu yanlış bilgi, artık değerin yarısı üzerindeki hak sahipliğini 

karıştırmak suretiyle oluşmaktadır.                                                                                                           32 


----------------------- Page 33-----------------------

             o    Kocanın   edinilmiş  malları;   kocanın   evlilik   birliğinin   devamı   süresince 

                 çalışmasının       karşılığı  olarak    aldığı   maaşla     yaptığı   birikimler    onun 

                 edinilmiş  mallardır.   Yine   hocaya   babası   tarafından   hediye   edilen   ev 

                 kişisel mal ise de bu evin kirası edinilmiş maldır. 

             o    Kişisel   malın    semereleri     edinilmiş  mal     olacağından      Cebecideki      ev 

                 kişisel   mal   iken   evin   kirası  edinilmiş maldır.   Bu   kira   parası  ile   alınan 

                 otomobil ise edinilmiş malın yerine geçen değerdir.         Önce kadının TMK 227 maddesi uyarınca değer artış payı alacağını bulalım. 

         Edinme tarihinde ev 200.000 TL olup, kadının katkısı ev edinilmesinde 10.000 

TL    ve   iyileştirilmesinde   10.000   TL     olmak  üzere   toplam   20.000   TL   katkı  yapmış, 

dolayısıyla   katkı   oranı   %   10   dur.   Keşif   tarihi   karar   tarihine   yakın   olduğundan   bu 

değeri tasfiye tarihindeki değer olarak alabiliriz. Dolayısıyla tasfiye tarihindeki değer 

300.000 TL olup kadının değer artış payı alacağı 300.000X 10/100= 30.000TL dir. 

                 Kadının   değer   artış payı   alacağını   bu  şekilde   bulduktan   sonra,  şimdi 

kocanın      edinilmiş  mallarını   bulalım.     Bunun     için  öncelikle   TMK     230/son    uyarınca 

kocanın      kişisel  mallarının    denkleştirilmesini     yapalım.     Koca    kişisel  malı   olan   evi 

100.000 ve otomobili 10.000 TL ye satmak suretiyle yeni evin edinilmesine katkıda 

bulunmuştur. Ev 200.000 TL ye edinildiğine göre katkı oranı 110.000/ 200.000 yani % 

55   dir.   Evin   tasfiye   tarihindeki   değeri   300.000TL   olduğuna   göre   denkleştirmede 

kocanın kişisel malı 300.000x55/100 = 165.000 TL dir . 

                 Kadının     değer    artış  payının   düşülmesi      ve  kocanın    kişisel   mallarının 

denkleştirilmesi      sonucu    evdeki    artık  değer    165.000+30.000=195.000TL,               300.000- 

195.000=105.000TL. 

                 Kocanın   diğer   edinilmiş malı   otomobil   ise   tasfiye   tarihinde   20.000TL 

olup 

        Artık   değer   toplam   125.000TL   dir.  İşte   kadının   artık   değere   katılma   alacağı 

125.000/2=62.500 TL dir.                                                   bbb. Artık Değerin Paylaştırılması         Eşlerin   müşterek   olmayan   çocukları   ve   onların   alt   soylarının   saklı   paylarını 

zedelememek   koşuluyla   artık   değere   katılmada   mal   rejimi   sözleşmesiyle   başka   bir 

esas kabul edilebilir. Anlaşma yoksa aşağıdaki yasal usullerle paylaşma yapılır.                                                           i.Artık Değerin Eşit Paylaşımı Esası         Her eş veya mirasçıları, diğer eşe ait artık değerin yarısı üzerinde hak sahibi 

olurlar(TMK. m.236/1). Defaatle ifade edildiği üzere bu katılma alacağıdır.                                                           ii. Zina Veya Hayata Kast Nedeniyle 

                                                              Boşanma Halinde Paylaştırma         Zina veya hayata kast nedeniyle boşanma halinde hakim kusurlu eşin katılma 

alacağının       azaltılmasına      veya     kaldırılmasına       karar    verebilir(TMK.      m.236/2). 

Kanaatimizce, zina veya hayata kast nedeniyle katılma alacağının kaldırılması ya da 

azaltılması  için   bu   nedenle   verilmiş kesinleşmiş bir   boşanma   hükmünün   bulunması 

gerekir.   Diğer   bir   ifadeyle   evlilik   birliğinin   sona   ermesine   ilişkin   boşanma   kararının                                                                                                         33 


----------------------- Page 34-----------------------

         TMK 161 veya 162 maddeleri uyarınca verilmiş olması gerekir.71 Zira madde metninde   açıkça   “zina   veya   hayata   kast   nedeniyle   boşanma   halinde”(TMK   236   /2) 

ifadesi kullanılmıştır.                                                           iii. Artık Değerin Sözleşmeye Göre 

                                                              Paylaşılması         Artık    değerin     paylaşımında       mal   rejimi   sözleşmesi      ile  yarı   yarıya   oranı 

değiştirilebilir.   Velev   ki   bu   anlaşma   eşlerin   ortak   olmayan   çocuklarının   ve   onların 

altsoylarının saklı paylarını zedelemiş olmasın(TMK 237).                                          ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

                                       SEÇİMLİK REJİMLER                          I.       MAL AYRILIĞI REJİMİ                                  A.   Kavram ve Önem          Mal ayrılığı rejimi gerek 743 sayılı Türk kanunu medenisi döneminde yasama 

rejimi    olması    nedeniyle    halen    önceki    evliliklere   uygulanıyor     olması    gerekse     de 

olağanüstü mal rejimi olması nedeniyle önemlidir. Kanunda 242 ve 243. maddelerde 

düzenlenmiş olup 243. maddede paylaşmalı mal ayrılığı rejimine gönderme yapılarak 

göreceli olarak rejimin kapsamı genişletilmiştir.                                  B.   Özellikleri ve sona ermesi            Bu   rejimin   en   büyük   özelliği   gerekli   işler   arası   ilişkiler   gerekse   de   tasfiye 

bakımından   basit   bir   sistem   getirmesidir.      Mal   ayrılığı  rejiminde   (TMK.   m.242-243) 

Eşlerden her birinin malı, geliri ve kazancı kendisine aittir.            Eşlerden birine ait bir mal 

üzerinde   diğer   eşin   herhangi,   bir   hakkı  yoktur.   Diğer   bir   ifadeyle   her   bir   eşin   malı 

diğerinden ayrı ve bağımsızdır. Evlilik sırasında her biri işin getirdiği mal kendisine ait 

olduğu gibi evlilik birliği süresinceden mallar kim tarafından kazanmamışsa ona aittir. 

Bu paragrafın başında rejimin oldukça basit bir sistem getirdiğini söylerken şunu ifade 

etmek   istedik:   edinilmiş mallara   katılma   rejiminde   olduğu   gibi   ne   artı  değer   hesabı 

yapmaya lüzum vardır ne de bir denkleştirme işlemine ihtiyaç vardır. Aynı zamanda 

bu rejimde değer artış payı da istenemez.             Kuşkusuz 243 üncü maddede bu yapılan 

atıf gereği bazı malların paylı mülkiyette olacağı kabul edilmiştir. 

  Bu   rejimde   herkese   eş  yasal   sınırlar   içinde   kendi   malvarlığı   üzerinde   yönetim, 

yararlanma   ve   tasarruf   hakkını   koruduğu   gibi   eşlerden   her   biri   kendi   borçlarından 

bütün malvarlığıyla sorumludur. 

     Bu rejimde, belirli bir malın eşlerden birine ait olduğunu iddia eden kimse iddiasını 

ispat    etmekle    yükümlüdür.      Eşlerden     hangisine     ait  olduğu    ispat  edilemeyen      mal 

onların paylı mülkiyetinde sayılır. Mal ayrılığı rejiminde paylı mülkiyetin özgülenmesi 

konusunda “paylaşmalı mal ayrılığı” rejimine ilişkin hükümler uygulanır.72 71 Bkz. GENÇCAN, s. 606; Krş. ÖZUĞUR, s.74-75, aynı yönde KILÇOĞLU, s. 38. 72 

   KAMACI, a.g. m, s. 2.                                                                                                         34 


----------------------- Page 35-----------------------

                         II.      PAYLAŞMALI MAL AYRILIĞI REJİMİ      Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde TMK. 244-255 maddeleri arasında düzenlenmiş 

olup    akdi   mal    rejimlerinden     birisidir.   Bu   mal    rejiminin   en   büyük     özelliği  türk 

hukukçuları tarafından geliştirilmiş olmasıdır. 73 bu mal rejimi bazı yönleriyle edinilmiş mallara katılma rejimine benzemektedir 

     Bu    mal    rejiminin   kurulmasından        sonra    edinilen,    ailenin   ortak   kullanım     ve 

yararlanmasına   özgülenmiş mallar   ile   ailenin   ekonomik   geleceğini   güvence   altına 

almaya      yönelik   yatırımlar   ve   bunların   yerine    geçen    değerler,   eşler   arasında     eşit 

olarak   paylaşılır.   Paylaşmalarda   işletmelerin   ekonomik   bütünlüğü   gözetilir   (m.250). 

bu    yönleri    ile  edinilmiş  mallara      katılma     rejimine    ne   kadar    benzediği     hemen 

görülürken,      TMK    m.   253   de   paylaşmanın       ayın   olarak   yapılacağı   belirtiler   ki  bu 

noktada edilmiş mallara katılma rejiminden ayrılır. 

     Yine   manevi   tazminat   alacakları,   miras   yoluyla   edinilen   mallar   ile   sağlar   arası 

veya     ölüme     bağlı   tasarrufla   yapılan    karşılıksız    kazandırmalar       paylaşmaya      tabi 

Olmayacağı        (m.250/2)     belirtilmek   suretiyle    edinilmiş  mallara     katılma     rejimindeki 

kişisel mallara benzer bir düzenleme içerir. 

    Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde eşlerden her biri kendi borçlarından dolayı bütün 

malvarlığıyla sorumludur. Bu rejimde de eşlerden her biri, yasal sınırlar içinde kendi 

malvarlığı üzerinde yönetim, yararlanma ve tasarruf hakkına sahiptir. 

       Paylaşmalı mal ayrılığı rejiminde; eşlerden biri diğerine ait olup, paylaşma dışı 

kalan    bir  malın    edinilmesine,     iyileştirilmesine   veya    korunmasına      hiç   yada   uygun 

karşılık   almaksızın   katkıda   bulunmuş ise   rejimin   sona   ermesi   halinde,   diğer   eşten 

katkısı   oranında   hakkaniyete   uygun         bir   bedel   ödenmesini   isteyebilir   (m.249).   bu 

düzenleme ile de TMK 227 deki değer artış payına benzer bir düzenleme getirilmiştir.                          III.     MAL ORTAKLIĞI REJİMİ                                  A. Genel Olarak           Mal ortaklığı rejimi ise TMK. 256–281 maddeleri arasında düzenlenmiştir. Bu 

rejimde kanun öngördüğü ve kişisel mal olarak kabul edilenler dışındaki tüm mallar 

ve gelirler eşler arasında ortaktır. 

      Bu   ortaklığın   bir   sonucu   olarak   eşlerin   birbirinden   bağımsız   olarak   bu   mallar 

üzerinde tasarrufta bulunma yetkileri olmadığı gibi alelade yönetim işleri hariç olmak 

üzere tek başlarına bu malların yönetimi hakkına da sahip değillerdir.                                   B. Malvarlığı                                             a.   Ortak Mallar         Kanunda   belirtilen   eşlerin   kişisel   malları  dışında   kalan   her   türlü   mal   ve   gelir 

ortak maldır ( TMK m. 257).         Bu rejimde de       karine olarak, bir malın eşlerden birisinin 73 ACAR, s. 199.                                                                                                         35 


----------------------- Page 36-----------------------

kişisel malı olduğu kanıtlanamıyorsa          bu malın     ortak mal    olduğu varsayılır     ( TMK m. 

261 ). 

                                            b.   Kişisel Mallar         Kişisel   malların   neler   olduğu   kanunun   260.   maddesinde   gösterilmiştir.   Buna 

göre; “Kişisel mallar, mal rejimi sözleşmesi, üçüncü kişinin karşılıksız kazandırması 

veya kanunla belirlenir. Eşlerden her birinin sadece kişisel kullanımına ayrılmış olan 

eşyası  ile   manevi   tazminat   alacakları  kanundan   dolayı  kişisel   malıdır.Bir   eşin   saklı 

pay olarak isteyebileceği malvarlığı değerleri, mal rejimi sözleşmesiyle ortaklığa dahil 

edildiği     ölçüde,     mirasbırakanları        tarafından      kendisine      kişisel    mal    olarak 

kazandırılamaz.” 

                                 B.   Rejimin Sona Ermesi ve Tasfiye         Mal     ortaklığı  rejimi   evlilik  birliğinin  sona    ermesi    başka    bir  mal    rejiminin 

sözleşme   ile   belirlenmesi   ya   da   eşlerden   birisinin   iflasının   açılmasıyla   sona   erer   ( 

TMK   271      ).   Rejimin   tasfiyesi   ise   oldukça   basittir:   Tasfiye   sonucunda   her   bir   eş 

ortaklık    mallarının   yarısını   alır(TMK    276-277).     Tasfiyenin    ayrıntılarına   girmiyoruz. 

Kuşkusuz bu rejimde de sözleşme ile farklı bir paylaşma usulü seçilebilir.                                        DÖRDÜNCÜ BÖLÜM 

                 MAL REJİMİ PRATİĞİ( UYGULAMADAN ÖRNEKLER)74     I. MAL REJİMİNİN TASFİYESİNDE YÖNTEME İLİŞKİN İÇTİHATLAR             A.   Genel Olarak                  1- Edinilmiş Malın Tasfiye Şekli 

        “Taraflar arasında 1.1.2002 tarihinden geçerli olmak üzere edinilmiş mallara 

 katılma rejiminin (TMK.m.218- 

241) geçerli olduğu, tarafların 2.5.2006 günü kesinleşen karar ile boşandıkları ve a 

ralarında geçerli edinilmiş mallara katılma rejiminin boşanma davasının açıldığı tar 

ih olan 26.11.2004 günü sona erdiği (TMK.m.225/2) anlaşılmaktadır. 

Olayları anlatmak taraflara hukuki niteleme hakime aittir. Davacı kadın davalı koca 

nın edinilmiş malları üzerinden katılma alacağı (TMK.m.231) isteminde bulunmuşt 

ur. 

        Mahkemece yapılacak iş; eklenecek değerlerden (TMKm.229) ve denkleştir 

meden (TMK.m.230) elde edilen miktarlarda dahil olmak üzere davalı kocanın edin 

ilmiş malların (TMK.m.219) toplam değerinden bu mallara ilişkin borçlar çıkarıldıkt 

an sonra kalan artık değerin (TMK.m.231) yarısı üzerinden (TMK.m.236/1) tarafları 

n kazanılmış hakları da dikkate alınarak hüküm kurmaktan ibarettir. 

Mal rejiminin sona erdiği sırada mevcut olan edinilmiş malların tasfiye anındaki ba 

şka bir anlatımla karar tarihindeki değerleriyle hesaplama yapılarak açıklanan esa 

slar çerçevesinde inceleme yaparak sonucu uyarınca bir karar vermek gerekirken 74 

   Bu bölüm bir çalışma denemesi olarak başlatılmış olup, tüm uygulamaları içermemektedir. Yargıtay 

uygulamalarından tüm örnekler elektronik ortamda ayrıca bu dersi alan Hâkim Adayları ile 

paylaşılmıştır.                                                                                                        36 


----------------------- Page 37-----------------------

yanlış niteleme ve eksik inceleme ile yazılı şekilde hüküm kurulması usul ve yasay 

a aykırıdır.”75                 2- Malların Edinme Tarihlerine Dikkat Edilmelidir         “Davacı ile davalıların mirasbırakanı Ruhi’nin 24.05.1970 tarihinde evlendikleri, 

Ruhi’nin     11.03.2005      tarihinde    evli  ve   çocuksuz     öldüğü,    mirasçı    olarak    davacı 

karısıyla   davalı  kardeşleri   ve   yeğenlerinin   kaldığı,   davacının   “   katkı  payına   yönelik 

alacak”     talebinde    bulunduğu      taşınmaz    malların    1.1.2002     tarihinden    önce   “satış” 

nedenine      dayalı   olarak   üçüncü      kişilerden,    mirasbırakana      intikal  ettiği  hususları 

tartışmasızdır. 

Mahkemece   davacı  sağ kalan   eşin,   dava   konusu   tüm   taşınmazlara   katkısının   %45 

olduğunu   kabul   ederek,   taşınmazların   dava   tarihi   değerleri   toplamından   bu   orana 

isabet     eden    parasal    karşılığına    hükmedilmiş,      karar   davalılar    tarafından    temyiz 

edilmiştir. 

        Dava   konusu   taşınmazlardan   4239   parsel   sayılı  arsanın   evlenme   tarihinden 

önce   30.05.1968   tarihinde   mirasbırakan   tarafından           üçüncü    kişiden   satın   alındığı, 

üzerindeki eski binanın daha sonra evlilik birliği içinde eşlerin katkısıyla tamamlandığı 

tapu kaydı ve tanık beyanlarıyla sabittir. Bu taşınmaz yönünden davacının katkısının 

sadece      üzerindeki    binanın    onarılması,    yenilenmesine      ilişkin  olarak   hesaplanması 

gerekirken;   arsası   dahil   tümünün   değerinin   dikkate   alınması   doğru   olmadığı   gibi, 

davacının katkı oranının hangi esaslara dayanılarak bulunduğu da bilirkişi raporunda 

açıklanmamış olup, bu haliyle rapor denetime elverişli olmadığından hükme dayanak 

oluşturacak      nitelikte   olmadığı    gibi  katkı   tarihine   göre    743   sayılı   Türk   Kanunu 

Medenisinin       152.   maddesinin        gözetilmemesi      de   doğru     olmamıştır.      Açıklanan 

hususlarda göz önünde bulundurularak               hüküm kurulması gerekirken, yazılı şekilde 

karar verilmesi usul ve      yasaya aykırıdır.”76          3- Eşler Arası Satış ve Bedelsizlik İddiası 

    “Dosyadaki yazılara, kararın dayandığı delillerle kanuni gerektirici sebeplere ve ö 

zellikle * dava konusu olan 374 ada 172 parselde bulunan 1 nolu meskenin 15.3.199 

0 tarihinde davalı kadına satış yolu ile olan devrinin, bedelsiz olduğunun ileri sürülme 

sine, davanın taraf muvazaası nedenine dayanmasına ve 5.2.947 gün 20/6 sayılı İna 

nçları Birleştirme Kararı uyarınca böyle bir iddianın belge ile ispatının zorunlu olup bu 

 konuda yazılı bir belge ibraz edilmemesi sebebiyle ret hükmünün sonucu itibariyle do 

ğru olduğunun anlaşılmasına göre hükmün ONANMASINA”77         4- Katkı ve Katılma Birlikte İstenmişse 

        “Davacı     Fatma, davalı eşi adına ticaret sicilinde %75 hissesi kayıtlı bulunan 

limited   şirketin    ve   35   DAP    87   plakalı   otomobilin    yarı   paylarının    edinilmesinde 

kendisinin   de   katkısı  bulunduğunu   ileri   sürerek;   katkısı  ve   yeni   yasadaki   mal   rejimi 

uyarınca      1/2   bedelini    istemiş,   yerel   mahkemenin         kısmen    kabul    kararı   davalı 

tarafından temyiz olunmuştur. 

Dosyadaki        kanıtlara   göre;    tarafların    11.04.1984      tarihinde   evlenip        26.04.2005 

tarihinde boşandıkları, davalının %75’inde pay sahibi bulunduğu şirketin 24.04.2000 

tarihinde     kurulduğu,     otomobilin    1.2.2002     tarihinde   satış  nedeniyle      davalı   adına 

trafikte tescil edilmişken 4.3.2005 tarihinde üçüncü şahsa devredildiği , temyize konu 

davanın ise 22.12.2004 tarihinde açıldığı anlaşılmaktadır. 75 2.HD, 03.03.2008, 2008/896-2616. 

76 2.HD, 14.04.2008, 2007/5045- 2008/5252. 

77 2.HD, 17.07.2007, 2006/15383- 2007/11389                                                                                                        37 


----------------------- Page 38-----------------------

Hükme       esas   alınan    bilirkişi  raporunda;    dava    konusu  şirketin      davalı   adına    kayıtlı 

bulunan   %75   hissenin   boşanma   tarihindeki   “sürüm   değeri”             ile   otomobilin   en   son 

satış tarihindeki kasko değeri esas alınmıştır. 

Tarafların   daha   önce   “mal   ayrılığı   rejimine”   tabi   iken   1.1.2002   tarihinden   itibaren 

“Edinilmiş Mallara   Katılma   Rejimine   ”   (   TMK.   md.   218   –   241   )   tabi   oldukları  ve   bu 

rejiminde boşanma davasının açıldığı 26.02.2004 tarihinde sona erdiği, boşanmaya 

dair kararın 26.04.2005 tarihinde kesinleşmesiyle de; “ Değer Artış Payı” ( TMK. md. 

227)      ve   “Katılma   Alacağı   ”   (   TMK.   md.   236   )   davasının   esasının   incelenebilme 

koşulunun gerçekleştiği yönleri sabittir. 

         Edinilmiş mal, her eşin bu mal rejiminin devamı süresince karşılığını vererek 

elde   ettiği   malvarlığı   değerleridir.   (   TMK.   md.  219/1)   Mal   rejiminin   başlangıcında 

eşlerden birine ait bulunan malvarlığı değerleri o eşin kanuna göre kişisel malıdır. ( 

TMK.     md.    220/2)    Değer    Artış  Payı   ve   katılma    alacağı   hesabında       “tasfiye   tarihi” 

değerleri esas alınır.(TMK. md. 227,235 ) Tasfiye tarihi ise boşanma ve mal rejiminin 

sona   erdiği   tarih   olmayıp,   tasfiye   veya   değer   artış payına   yönelik   açılmış bulunan 

davanın karar tarihidir. Değer Artış Payı davasına konu olan mal, daha önce elden 

çıkartılmışsa hakim, diğer eşe ödenecek alacağı hakkaniyete uygun olarak belirler. ( 

TMK. md.227/2) 

        Davacı,   dava   dilekçesinde;   davalı  adına   kayıtlı  dava   konusu   mallara   yaptığı 

katkının   yanı   sıra   katılma   alacağınıda   istemiştir.   Mahkemece;   davalı   adına   %75   ‘i 

kayıtlı   bulunan   limited    şirketin   kurulma   tarihi   itibarıyla   değerinin   davalının   “kişisel 

malı”   olup “katılma alacağı” hesabından bunun çıkartılıp, 1.1.2002 tarihinden sonraki 

sürüm değerinin “edinilmiş mal” olarak dikkate alınması, otomobilin elden çıkartılmış 

bulunması nedeniyle Değer Artış Payı hesabında Türk Medeni Kanunu madde 227/2 

hükmünün   gözetilmesi   gerekirken;   bunlar   yapılmaksızın   yazılı  olduğu şekilde   karar 

verilmesi usul ve yasaya aykırıdır.”78          5. Mal Bir Kooperatif Hissesi İse          Davacının   isteği   iyi   anlaşılmalı   ve   hukuki   nitelendirmenin   hakime   ait   olduğu 

unutulmamalıdır(HUMK m. 76). 

    “Tarafların   Narlıdere   8041   ada   1   parsel   sayılı   taşınmazdaki   25   nolu   bağımsız 

bölüme yönelik temyiz itirazlarının incelenmesine gelince; 

    Dava konusu taşınmaz taraflar arasında mal ayrılığının geçerli olduğu dönemde 

(5.4.2000)      edinilmiş  olup,      TOKİ’ye      ödemeler      devam     etmektedir.      Davacı     dava 

dilekçesinde açıkça katkı payı isteğinde bulunmuş olup katılma alacağına ilişkin bir 

isteği    bulunmamaktadır.          Mahkemece         davacının     taşınmazın       edinilmesine      %40 

oranında   katkıda   bulunduğu   kabul   edilmiştir.   Mahkemenin   bu   orana   ilişkin   kabulü 

dosyadaki   delillere   uygun   ise   de   katkı  payının   hesaplanması  yönünde   esas   alınan 

bilirkişi raporu hüküm kurmaya ve denetime elverişli değildir. 

    Mahkemece yapılacak iş TOKİ’ye ödemeler devam ettiğine göre taşınmazın dava 

tarihindeki sürüm değerinden TOKİ’ye olan borçlar ile rejimin sona erdiği (14.4.2003) 

tarih ile dava tarihi (4.6.2003) arasında varsa TOKİ’ye yapılan ödemeler düşüldükten 

sonra   kalan   değer   ile   davacının   katkı  oranı  (%40)   ile   çarpmak   ve   davacının   katkı 

alacağını     hesaplamaktan        ibarettir.   Açıklanan     yön   üzerinden      durulmaksızın      yazılı 

şekilde hüküm kurulması doğru görülmemiştir”.79     “Taraflar;   5.8.1995  tarihinde   evlenmişler,   24.10.2003   tarihinde   açılan   boşanma 

davası sonucunda 24.01.2005 tarihinde boşanmışlardır. 78 2.HD, 22.01.2007, 2006/7011 -2007/111 

79 2. HD, 02.11.2009, 2008/12746-2009/18617.                                                                                                           38 


----------------------- Page 39-----------------------

    Taraflar arasında 1.1.2002 tarihine kadar mal ayrılığı (TKM. md. 170) bu tarihten 

rejimin    sona   erdiği   24.10.2003     tarihine   kadar   edinilmiş  mallara     katılma    rejiminin 

(TMK. md. 202/1) geçerli olduğu tartışmasızdır. (4722 s.K. md.10/1) 

    Davacı      davalının    üyelik   suretiyle    sahip    olduğu    Çiğli  Yapı    Kooperatifindeki 

taşınmaza       katkısı  nedeniyle     tapu   iptali  tescil  olmazsa     19.331     YTL’nin    tahsilini 

istemiştir. 

    Dava   konusu   2   parsel   sayılı  taşınmazdaki,   5   nolu   bağımsız      bölüm   kooperatife 

üyelik yoluyla edinilmiş olup üyelik tarihi 11.3.1995 tarihidir. Bu tarihten evlilik tarihine 

kadar davacının kooperatif hissesine katkısı düşünülemez. 

    Davacı      kadın   bu   dönemde;      Mersin     Kale   Yapı   Kooperatifine     üye    olduğunu, 

5.8.1995’den 1999 yılına kadar anılan kooperatife giderek artar şekilde başlangıçta 

aylık   35.000.000   TL   ödentiyi,   düzenli   olarak   ödediğini   16.6.2005   tarihli   oturumda 

beyan ve ikrar etmiştir. (HUMK. md. 236/1.), 

    Toplanan delillerden 5 nolu bağımsız bölümün taban döşemesi, alçı kartonpiyer, 

demir      işleri,  çelik   kapı    ve    mermer      işlerinin   davacı     tarafından     yaptırıldığı 

anlaşılmaktadır. 

    Mahkemece hükme esas alınan bilirkişi raporları denetime elverişli değildir. 

    Mahkemece yapılacak iş; 

    Mal     ayrılığı   ve    edinilmiş  mallara       katılma    rejimi    dönemlerinin      ayrı   ayrı 

değerlendirilerek; davacı kadının Mersin Kale Yapı Kooperatifine yaptığı ödemeleri ile 

1.1.2002       tarihinden     önce     davalı    kocanın     Türk     Kanunu      Medenisinin       152. 

maddesindeki   bakım   yükümlülüğü   ve   davacının   taşınmazın   iyileştirilmesine   yönelik 

yapılan işler için sarfedilen miktarda göz önüne alınarak, gerektiğinde bilirkişiden ek 

rapor almak ve davacının katkısını belirlemektir. 

    Açıklanan   yönler   gözetilmeksizin   eksik  inceleme   ve   yetersiz   bilirkişi   raporu   ile 

yazılı şekilde hüküm tesisi doğru görülmemiştir.”80     “Davacı vekilinin 19.02.2004 tarihli dilekçesinde yer alan açıklamalara göre: dava, 

davalının ortak olduğu konut yapı kooparatifi ödemelerine davacının yaptığı katkıya 

dayalı alacak isteğine ilişkindir. 

    Boşanma davasının 17.10.2002 tarihinde açıldığı, tarafların boşanmalarına karar 

verildiği,   kararın   24.11.2004   tarihinde   kesinleştiği,   bu   davanın   09.12.2002   tarihinde 

açıldığı, evlilik birliğinin devamı sırasında davacının polis memuru olarak, davalının 

da   bankada   çalıştığı,   davalının   üye   olduğu   kooperatif   ödemelerini   tarafların   birlikte 

yaptıkları    yapılan   soruşturma      ve  toplanan     delillerle  anlaşılmıştır.   Yapılan    bilirkişi 

incelemesinde        davacının,    kooperatif    ödemelerine       katkısının   oran    olarak   %31.4 

nispetinde     olduğu    tespit  edilmiş,   belirlenen   bu   oran,   tarafların  dosyaya     yansıyan 

gelirlerine ve tanık beyanlarına göre dosya kapsamına uygun bulunmuştur. Davalının 

bu yöne ilişkin temyiz itirazları açıklanan sebeple yerinde değildir. Ancak davalının, 

kooperatif hissesini 08.10.2002 tarihinde üçüncü kişiye devrettiğine ve devir tarihine 

kadar kooperatife 10.001 dolar ve 3.000 TL.toplam ödeme yapıldığına göre, yukarıda 

belirlenen katkı oranının devir tarihine kadar yapılan toplam ödeme miktarı ile çarpımı 

sonucu     bulunacak      miktarın   hüküm     altına  alınması   gerekirken,     taşınmazın     değeri 

üzerinden hesaplama yapılması usul ve yasaya aykırıdır.”81 80 2.HD, 06.05.2008, 2007/6967- 2008/6555 

81 2.HD, 22.02.2010, 2010/222 - 2010/3107                                                                                                       39 


----------------------- Page 40-----------------------

    II.     İSTENEMEYECEK OLANLAR             A.   Ailenin Olağan ihtiyaçları için Yapılan Harcamalar İstenemez 

        “Davalının, 8.9.1997 tarihli vekaletnameye dayanarak, Koçbank'taki davacıya 

ait  üç   ayrı   hesaptan,   4.12.2003     tarihinde   2.550   YTL.   ve   1.000   USD,      5.12.2003 

tarihinde 10.365 YTL. çektiği toplanan delillerden anlaşılmıştır. Davalı bu paraları aile 

masrafları   için   harcadığını   savunmuş ve   bu   harcamalara   ilişkin   bir   kısım   belgeler 

sunmuştur.      Ailenin   olağan   ihtiyaçları   için  yapılan  harcamaların     iadesi   istenemez. 

(TMK.186/3, 189) O halde bu paraların çekildiği tarihten boşanma davasının açıldığı 

tarihe    kadar    ki   geçen     dönem     içinde,    aile   ihtiyaçlarının   gerektirdiği    olağan 

harcamaların,   gerektiğinde   bu   hususta   uzman   bilirkişi   veya   bilirkişiler   kurulundan, 

denetime   elverişli   rapor   alınmak   suretiyle   tespiti,   ulaşılacak   sonuç   uyarınca   karar 

verilmesi gerekirken, eksik inceleme ile hüküm tesisi doğru bulunmamıştır.”82             B.   Anlaşmalı Boşanmada Durum             Anlaşmalı   boşanmada         artık  değere    katılma   veya    değer   artış  payından 

vazgeçilmişse yani istenmediıği belirtilmişse yeni bir dava yoluyla istenemez, ancak 

anlaşmalı boşanmada bu konuda açık bir hüküm yoksa yada mahkemece kararın eki 

sayılan protokol bu yönde bir madde içermiyorsa katılma alacağı istenebilir. 

“Taraflar boşanma davasının 21.11.2005 tarihli oturumunda boşanma ve fer’ileri k 

onusunda anlaşmışlardır.Dava, evlilik birliği içinde alınan davalıya ait evin alımına 

katkı sebebiyle tazminat isteğine ilişkin olup, bu talep boşanmanın fer’ilerinden de 

ğildir. Boşanma davasında bu konuyla ilgili bir hüküm de kurulmamıştır. O halde, t 

araflara delilleri sorulup, gösterdikleri taktirde toplanarak, ulaşılacak sonuç uyarınc 

a işin esasıyla ilgili hüküm verilmesi gerekirken davanın yazılı gerekçe ile reddedil 

mesi usul ve yasaya aykırıdır.”83 82 2.HD, 12.02.2008, 2007/20568-2008/1444. 

83 2. HD, 07.04.2008, 2007/4748- 2008/4823.                                                                                                     40